تحول مفهوم سوژه و نسبت آن با امر اجتماعی در رویکرد کریستوا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌‌شناسی گروه‌‌های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی، تهران

3 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی از سیر تحول سوژه مدرن (با تاکید بر نظریات دکارت و کانت)به سوژه پساساختارگرا و پسامدرن با توجه به دو بعد یکپارچگی و خود­بنیادی سوژه در معنای کلاسیک آن و همچنین بررسی نسبت سوژه با امر اجتماعی در رویکرد نظری ژولیا کریستوا می باشد.سویه های اجتماعی نظریه کریستوا، او را از دیگر پساساختارگرایان و پیشگامان نظری خود جدا می­سازد.در این بررسی نظری به این مسئله می­پردازیم که چگونه کریستوا به کشف ساختارهای ناهمگون در عرصه زبان، سوژه و جامعه در یک کلیت نظری می­پردازد وچگونه از طریق مرکزیت­زدایی در هر یک این عرصه­ها به بازیابی ابعاد اجتماعی، روانی و زبانی سوژه نائل می­شود. نهایتا این مقاله به لزوم پیوند امر نشانه­ای و نمادین درهر یک از سطوح اجتماعی، روانی و زبانی و دررابطه پویای ذهن و زبان و جامعه پرداخته و شرح می­دهد که چگونه مباحث نظری مرتبط با جایگشت نظام های نشانه­ای و نمادین می­تواند راهگشای تبیین گفتمان هویتی و اجتماعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of the subject and its relationship with "social” based on Kristeva’s approach

نویسندگان [English]

  • soudabeh yousefi fazl 1
  • mostafa mehraeen 2
  • mansoor voosooqi 3
1 PhD student in Sociology, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
2 Assistant professor of sociology in the Institute of Humanities and Cultural Studies, tehran.iran
3 Professor of Sociology at Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The main purpose of this article is to provide a model of transformation process from modern subject (with emphasis on Descartes and Kant theories) to post structural and postmodern subject considering the integration and autonomy dimensions of the subject in its classical meaning and also to study the relationship between subject and social in theoretical approach of Julia Kirsteva .Social aspects of Kirsteva’s theory set her apart from the other post structuralists and theoretical pioneers. In this theoretical study, we discuss how Kristeva discovers heterogeneous structures in fields of language, subject, and society in a theoretical pattern, and how she restores, the social, psychological, and linguistic dimensions of the subject via decentralization in each of these areas. This decentralization is understood by emphasis on concepts such as "semiotic" at the linguistic and philosophical levels, "revolt" and "other" at the social level,and "unconscious" at the psychological level. This article finally discusses the necessity of accompanying the semiotic and the symbolic at each level of the social, psychological, and linguistic and in the dynamic relationship of mind, language, and society. It also explains how theoretical issues related to transposition of semiotic and symbolic systems can pave the way of explanation of social and identical discourses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autonomic subject
  • integrated subject
  • subject in process
  • “semiotic"
  • "symbolic"
  • "social"
  • hybrid identity
کتاب­نامه
استراتن، پل(1384).آشنایی با دکارت، ترجمه هومن اعرابی،تهران:مرکز
احمدی، بابک( 1376). خاطرات ظلمت، تهران ، نشر مرکز
آدورنو تئودور، ماکس هورکهایمر (1384)دیالکتیک روشنگری،ترجمه مراد فرهاد پور،تهران:گام نو
برکن،هری مک فارلند(1389).قرائت تاملات دکارت، تهران: هرمس
پین،مایکل(1380). لکان،دریدا، کریستوا،ترجمه پیام یزدانجو،تهران:مرکز
شایگان،داریوش(1386)افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، تهران :فروزان
صانعی­دره بیدی ، منوچهر(1376).فلسفه دکارت، تهران :بین المللی الهدی
صف شکن اصفهانی ، روزبه(1378).بازنگری مفهوم سوژه و طبقات اجتماعی در جوامع سرمایه داری ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و علوم سیاسی : دانشگاه تهران
ضیا شهابی، پرویز(1377).درآمدی پدیدارشناسانه به فلسفه دکارت،تهران:هرمس
فرهادپور، مراد( 1388).پاره­های فکر،فلسفه و سیاست،تهران:طرح نو
فیروزی، آزیتا.رویکرد کریستوا در گذر از نقد هنری به نقد ادبی،رساله دکتری رشته فلسفه :علوم و تحقیقات
کانت،ایمانوئل(1394).نقدعقل محض،تهران:ققنوس
کاظمی ،احسان(1393).تحول در مفهوم سوژه: باز آفرینی سیاست هویت،پایان نامه ارشد: دانشگاه تهران
کریستوا،ژولیا( 1395).علیه افسردگی ملی،ترجمه مهرداد پارسا،تهران: شوند
کریستوا ،ژولیا(1394).ملت­هایی بدون ملی­گرایی، ترجمه مهرداد پارسا،تهران:شوند
کریستوا،ژولیا(1388).خوشید سیاه مالیخولیا،ترجمه مهرداد پارسا،تهران:رخ داد نو
کریستوا،ژولیا(1395).فردیت اشتراکی،ترجمله مهرداد پارسا، تهران:روزبهان
مک­آفی،نوئل(1392).ژولیا کریستوا،ترجمه مهرداد پارسا،تهران:مرکز
مهرآیین، مصطفی(1391). «تحلیل متن در اندیشه ژولیا کریستوا»،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 171 ،صص26-21.
مهرآیین، مصطفی(1397). «شهروند یا انسان، ما اجرای انسان های دیگریم»،چیستی ها، www.chistiha.com
میلر، پیتر( 1382). سوژه،استیلا ، قدرت، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نی
یورگنس،ماریان و فیلیپس،لوئیز(1396)نظریه وروش در تحلیل گفتمان، هادی جلیلی، تهران:نی
 
Bikova, morina (2007), The philosophy of subjectivity from descartes to hegel, The  proceedings of the twenty-first world congress of philosophy , pp: 147-153
Ziman,john(2006).No man is an island : The Axiom of Subjectivity, Journal of      Consciousness Studies, Volume 13, Number 5,2006, pp. 17-42,ImprintAcademic publication
Bowman, Paul. (2016). The Receptions of Poststructuralism  in book : The Encyclopedia Communication, Cardiff University, U
Ayse Derya Kahraman(2015). Relationship of modernism, postmodernism and reflections of it on education , Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) 3991 – 3996
Ben Agger(1991). Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance, Annual Review of Sociology,Vol.17(1991),pp. 105-131
 
Bourg, J., & Kleinberg, E. (2019). Post-structuralism: From Deconstruction to the Genealogy of Power. In P. Gordon & W. Breckman (Eds.), The Cambridge History of Modern European Thought (The Cambridge History of Modern European Thought, pp. 490-516).Cambridge: Cambridge University Press