پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه علامه طباطبایی Rlatifi2002@yahoo.com

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی (نویسندة مسئول) smbasatian@gmail.com

چکیده

حل هر مسئلة اجتماعی و انسانی نیازمند بررسی همه‌جانبة آن است و ریشه‌‌‌یابی مسئله مهم‌ترین گام در این زمینه محسوب می‌شود. تحقیق حاضر، با توجه‌ به ماهیت موضوع، به روش کتاب‌خانه‌‌‌ای انجام گرفته است زیرا مطالعات کتاب‌خانه‌‌‌ای امکان درک بهتر موضوع را برای محقق فراهم و ساده‌‌‌سازی واقعیت و استناد به مبانی پذیرفتنی را برای او امکان‌‌‌‌پذیر می‌سازد. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع بررسی شده است و سپس مهم‌ترین نظریه‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزان شهری در ارتباط با جرم و جنایت و همچنین پیامدهای امنیتی آن در کلان‌شهر تهران مورد بحث قرار گرفته است. بررسی همه‌جانبة پدیدة تمرکز جمعیت در کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد که بسترهای جرم‌‌‌خیزی با پدیدة جذب جمعیت همراه شده و به وقوع ناامنی دامن زده است. از این ‌رو، حل مسئلة حاد ناامنی در کلان‌شهر تهران نیازمند بهبود شرایط زندگی مهاجران، با هدف جذب جمعیت در مبدأ و جلوگیری از تمرکز جمعیت، در این شهر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Centralization in the Great Tehran Regarding Security Matters

نویسندگان [English]

  • Golamreza Latifi 1
  • Seyed Mohammad Basatian 2
چکیده [English]

Recognition of Power Indicators within
the Families through Qualitative Method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recognition of Power Indicators within the Families through Qualitative Method