جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 داانشگاه آزاد

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشگاه آزاد

4 دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/scs.2021.30688.2196

چکیده

هویت یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشری است. انسان ها به محض شناخت خود به طور مستقیم در مواجهه با این موضوع قرار می گیرند اما نکتۀ حائز توجه، تاثیرات وضعیت محیطی بر تغییرات هویتی است. عوامل مختلفی بر تقویت و تضعیف هویت های جمعی تاثیر دارند. شناخت این عوامل و سنجش وضعیت آن در سطح جامعه علاوه بر این که می تواند زمینه ساز پیش بینی وضعیت آینده ارزش های جمعی شود، سیاستگذاری هویتی را در مسیر دقیق تر و صحیح تری قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هویت مدرن براساس هویت ملی، قومی و دینی انجام شد. جامعه پژوهشی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ایی 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه هویت ملی و اجتماعی سلگی و همکاران بود. جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی و رگرسیون همزمان استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25انجام شد. نتایج نشان داد که هویت ملی، قومی و دینی همبستگی مثبت و معناداری با هویت مدرن دارند همچنین هویت ملی، دینی و قومی توان پیش بینی هویت مدرن را دارند. بنابراین می توان گفت که هویت مدرن رقیبی برای هویت ملی، دینی و قومی به شمار نمی آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting modern identity based on national, religious and ethnic identity in students

نویسندگان [English]

  • nasrin pakoofteh 1
  • sadegh nasri 2
  • bita nasrilahi 3
  • norali farokhi 4

1 azad

2 ducational Sciences Department, Shahid Rajaee Teacher Training University

3 Psychology Department, Islamic Azad University,

4 Department of Assessment and Measurement, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Identity is one of the most basic human needs. Humans are directly confronted with this issue as soon as they become aware of it, but the important point is the effects of the environmental situation on identity changes. Various factors affect the strengthening and weakening of collective identities. Recognizing these factors and measuring their status at the community level, in addition to being able to predict the future state of collective values, puts identity policy on a more precise and correct path. The present study aimed to predict modern identity based on national, ethnic and religious identity. The research community included all students of Tehran universities who were selected as a sample using 400 multi-stage cluster sampling method. The instrument used in the present study was the National and Social Identity Questionnaire of Solgi et al. Simultaneous correlation and regression were used to analyze the data. Data analysis was performed using SPSS-25 software. The results showed that national, ethnic and religious identities have a positive and significant correlation with modern identities and also national, religious and ethnic identities have the ability to predict modern identities. Therefore, it can be said that modern identity is not a competitor for national, religious and ethnic identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern identity
  • National Identity
  • Religious Identity
  • Ethnic identity
  • Students