پیش بینی هویت جهانی براساس هویت ملی، دینی و قومی در دانشجویان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هویت یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشری است. انسان ها به محض شناخت خود به طور مستقیم در مواجهه با این موضوع قرار می گیرند اما نکتۀ حائز توجه، تاثیرات وضعیت محیطی بر تغییرات هویتی است. عوامل مختلفی بر تقویت و تضعیف هویت های جمعی تاثیر دارند. شناخت این عوامل و سنجش وضعیت آن در سطح جامعه علاوه بر این که می تواند زمینه ساز پیش بینی وضعیت آینده ارزش های جمعی شود، سیاستگذاری هویتی را در مسیر دقیق تر و صحیح تری قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هویت مدرن براساس هویت ملی، قومی و دینی انجام شد. جامعه پژوهشی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ایی 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه هویت ملی و اجتماعی سلگی و همکاران بود. جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی و رگرسیون همزمان استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25انجام شد. نتایج نشان داد که هویت ملی، قومی و دینی همبستگی مثبت و معناداری با هویت مدرن دارند همچنین هویت ملی، دینی و قومی توان پیش بینی هویت مدرن را دارند. بنابراین می توان گفت که هویت مدرن رقیبی برای هویت ملی، دینی و قومی به شمار نمی آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting modern identity based on national, religious and ethnic identity in students

نویسندگان [English]

  • nasrin pakoofteh 1
  • sadegh nasri 2
  • bita nasrilahi 3
  • norali farokhi 4
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 ducational Sciences Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Measurement Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identity is one of the most basic human needs. Humans are directly confronted with this issue as soon as they become aware of it, but the important point is the effects of the environmental situation on identity changes. Various factors affect the strengthening and weakening of collective identities. Recognizing these factors and measuring their status at the community level, in addition to being able to predict the future state of collective values, puts identity policy on a more precise and correct path. The present study aimed to predict modern identity based on national, ethnic and religious identity. The research community included all students of Tehran universities who were selected as a sample using 400 multi-stage cluster sampling method. The instrument used in the present study was the National and Social Identity Questionnaire of Solgi et al. Simultaneous correlation and regression were used to analyze the data. Data analysis was performed using SPSS-25 software. The results showed that national, ethnic and religious identities have a positive and significant correlation with modern identities and also national, religious and ethnic identities have the ability to predict modern identities. Therefore, it can be said that modern identity is not a competitor for national, religious and ethnic identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern identity
  • national identity
  • religious identity
  • ethnic identity
  • students
کتاب نامه
ایمان، محمدتقی و روحانی، علی( 1392). هویت اسلامی و هویت های رقیب( هویت جهانی، ملی و قومی) مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دور6، شماره1، 148-127.
توسلی، غلامعباس( 1380). نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.
چلبی، مسعود( 1378). هویت های قومی و رابطه آن با هویت ملی در ایران. تهران، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.
حسنی فر، عبدالرحمن و عباس زاده مرزبالی، مجید(1399). مولفه های شکل دهندۀ هویت ملی ایران در فرایند تاریخی. جامعه پژوهی فرهنگی، سال11، شماره1، 33-59.
حیدری، آرمان و رمضانی باصری، عباس( 1394). بررسی رابطۀ جهت گیری ارزشی مدرن با هویت دینی و مقایسه جنسیتی آن. جامعه پژوهی فرهنگی، سال6، شماره4، 29-56.
رابرتسون، رونالد( 1380). جهانی شدن، تئوریهای اجتماعی، فرهنگی و جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران نشر ثالث.
زارع شاه آبادی، اکبر و صادقی، شیوا( 1391). خانواده و هویت ملی: بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 2.
ذکایی، محمدسعید( 1381). آموزش شهروندی، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، دوره جدید شماره 1.  
سفیری، خدیجه و نعمت الهی، زهرا( 1391). جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان. سال10، شماره3، 39-66.
سلگی، محمد؛ اسکندری، حسن؛ دلاور، علی و برجعلی، احمد( 1394). ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، دوره6، شماره20، 53-88.
عباسی، خیام (1397). مطالعۀ جامعه شناختی هویت سنتی/مدرن دانشجویان(جامعه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر درسال 1396). جامعه پژوهی فرهنگی، سال9، شماره4، 67-96.
فولادیان، مجید؛ رضایی بحرآباد، حسن و سوهانیان حقیقی، محسن( 1399). بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی( 1394-1353). فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات. سال21، شماره49، 179-147.
محمدزاده، حمیدرضا و حاجیانی، ابراهیم( 1396).طراحی مدل سنجش هویت جهانی و اعتباریابی در جامعه ایران. مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، شماره9، 284-307.
مروت، بروز( 1383). بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی غالب در بین دانشجویان( نمونه موردی دانشجویان دانشگاه های شهرستان سنندج). پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
موحد، مجید؛ غفاری نسب، اسفندیار و صالحی، روزگار( 1391). مطالعه تاثیر زمینه های فرهنگی بر هویت ملی نوجوانن شهرهای بانه وقروه. مجله مطالعات ملی. سال13، شماره51، صص90-61.
نش، کیت( 1380). جامعه شناسی سیاسی معاصر، ترجمۀ محمدتقی دلفروز. تهران: کویر.
 
Ai, A. L., Aisenberg, E., Weiss, S. I., & Salazar, D. (2014). Racial/ethnic identity and subjective physical and mental health of Latino Americans: An asset within? American Journal of Community Psychology, 53(1–2), 173–184. http://dx.doi.org/10.1007/s10464-014-9635-5
Albrow, M. (1996) The Global Age. Cambridge. PolityPress.
Anderson B. (1983). Imagined communities: reflections on the origins and spread of nationalism. London: Verso.
Berends, L., Jones, S. C., & Andrews, K. (2016). Adolescent drinking, social identity, and parenting for safety: Perspectives from Australianadolescents and parents. Health & Place, 38, 22-29.
 
Berzinski, C. (2012). Recovery Mentorship Programs and Recovery from Addiction.
Bubritzki, S., van Tubergen, F., Weesie, J., & Smith, S. (2018). Ethnic composition of the school class and interethnic attitudes: A multi-group perspective. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(3), 482–502. https://doi.org/10.1080/1369183X.2017. 1322501
Birman, D., Simon, D. D., Chan, W. Y., & Tran, N. (2014). A life domains perspective on acculturation and psychological adjustment: A study of refugees from the former Soviet Union. American Journal of Community Psychology, 53, 60–72.
 
Cristina A. (2008). Identity and the European union. Annals of faculty of economics. University Din Oradea; 1(1): 36-45.
 
Damirchi E, mohamadi n. (2016). Comparison of the Identity style, Self-monitoring and Fear of Success in Normal and Anxiety Medical Sciences University students. Bimonthly Educ Strategies Med Sci;9(4): 306-14.
Doucerain, M., Dere, J., & Ryder, A. G. (2013). Travels in hyperdiversity: Multiculturalism and the contextual assessment of acculturation. International Journal of Intercultural Relations, 37, 686–699. doi: 10.1016/j.ijintrel.2013.09.007.
 
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York, NY: W.W. Norton & Company.
Foran, J., Lane, D., & Zivkovic, A. (2007). Revolution in the making of the modern world: Social identities, globalization, and modernity. New York, Routledge Press.
JD R. (2006). Social critique of postmodernity, crisis of identity. Translation by Saleh Najafi, Tehran:Shiraz,
 
Jenkins, R (2014). Social identity. Routledge.
King, P.E. & Boyatzis, C.J. (2004) “Exploring Adolescent Spiritual and Religious Development: Current and Future Theoretical and Empirical Perspectives”. Applied Developmental Science, No. 8, p 2- 6
Kroger, J. (2015). Identity development through adulthood: The move toward “wholeness.” In K. C. McLean & M. Syed (Eds.), The Oxford handbook of identity development (pp. 65–80). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
 
Lechner, F. J. (2007). Redefining national identity: Dutch evidence on global patterns. International Journal of Comparative Sociology, 48(4). 355-368.
 
Moshman, D. (2011). Adolescent rationality and development: Cognition, morality, and identity (3rd Ed.). New York, NY: Psychology Press.
Pennington, M. C. & Richards, J. C. (2016). Teacher identity in language teaching: Integrating personal, contextual, and professional factors. RELC Journal, 47 (1), 5-23.
Phalet, K., Fleischman, F., & Hillekens, J. (2018). Religious identity and acculturation of immigrant.
 
Phinney, J. S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. Psychological Bulletin, 108, 499–514. http://dx.doi.org/10 .1037/0033-2909.108.3.499
Schwartz, S. J., Beyers, W., Luyckx, K., Soenens, B., Zamboanga, B. L., Forthun, L. Forthun & Whitbourne, S. K. (2011). Examining the light and dark sides of emerging adults’ identity: A study of identity status differences in positive and negative psychosocial functioning. Journal of Youth and Adolescence, 40(7), 839-859.
Schwartz, S. J., Unger, J. B., Meca, A., Lorenzo-Blanco, E. I., Baezconde- Barganati, L., Cano, M. A., Pattarroyo, M. (2016). Personal identity development in Hispanic immigrant adolescents: Links with positive psychological functioning, depressive symptoms, and externalizing problems. Journal of Youth and Adolescence, Advance online publication. Doi: 10.1007/s10964-016-0615-y.
Seol, K.O. (2010) Religious identity as mediator between religious socialization from parents, Peers and mentors and psychological well-being and adjustment among Korean American adolescents of the University of Minnesota. PhD Thesis
 
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), The psychology of intergroup relations (pp. 7–24). Chicago, IL: Nelson-Hall.
Turner. Jonathan. H. (1998) the Structure of Sociological theory. Sixth edition. Belmont: hadsworth publication.
 
Verkuyten, M. (2018). The social psychology of ethnic identity (2nd revised ed.). Oxon, UK: Routledge minority youth. European Psychologist, 23(1), 32–43. https://doi.org/10.1027/1016-9040.
 
Yip, T. (2014). Ethnic identity in everyday life: The influence of identity development status. Child Development, 85(1), 205–219. doi:10.1111/cdev.12107.
Williams, J. L., Tolan, P. H., Durkee, M. I., Francois, A. G., & Anderson, R. E. (2012). Integrating racial and ethnic identity research into developmental understanding of adolescents. Child Development Perspectives, 6, 304–311. https://doi.org/10.1111/j. 1750-8606.2012.00235. x.