جامعه پژوهی فرهنگی
1. عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی شهروندان شهر کاشان

محمد گنجی؛ احسان صنعتکار

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32793.2283

چکیده
  سرمایه فرهنگی یکی از مفاهیم مهمی است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در ایران مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان سرمایه فرهنگی در بین شهروندان کاشان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده است. جامعه آماری ...  بیشتر

2. ‏ گفتمان فرهنگی دولت نهم و دهم

علیرضا فرخی؛ جهانگیر جهانگیری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.28557.2143

چکیده
  عرصه فرهنگ یکی از حساسیت برانگیزترین عرصه‌ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ‏دولتها هم معمولاً متناسب با رویکرد فکری غالب خود گفتمان فرهنگی خاصی را در جهت ‏گسترش هژمونیک سلطه خود ترسیم و ارائه می‌دهند از این رو شاهد گفتمانهای فرهنگی ‏متفاوتی در بین دولتها هستیم، درایران بعد از انقلاب دولتها عمدتاً دو دوره فعالیت پیوسته ...  بیشتر

3. سبک زندگی در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب: تعارض اقتصاد و فرهنگ؛ شکاف در سیاست

سمیه توحیدلو؛ علیرضا ذاکری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32141.2259

چکیده
  مسئله اصلی این مقاله مطالعه تعارضات درونی در سیاستگذاری‌های فرهنگی در حوزه سبک زندگی در ایران پس از انقلاب است. این مسئله به کمک تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه پس از انقلاب انجام شده است. مطالعه نتایج سیاست‌گذاری برنامه­های توسعه نشان می‌دهد که «بی‌توجهی به واقعیت جامعه» و «فقدان انسجام» را دو ویژگی اصلی این برنامه‌هاست. ...  بیشتر

4. تبیین و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران دوره صفویه با تکیه بر نظریه اعتماد پیوتر زتومکا

رضا روحانی؛ علی اکبر کجباف

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.35321.2381

چکیده
  ایران در دوره صفویه بویژه درعهد شاه عباس اول  ( 1038-978 ق / 1629-1571م ) رشد سیاسی، فرهنگی واقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد.لذا با توجه به اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی درتوسعه پایدار، در این جستار تلاش شده است با تکیه برنظریه اعتماد زتومکا، وضعیت سرمایه اجتماعی ایران اواخر دوره صفوی بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام اقتصادی ...  بیشتر

5. شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.35214.2379

چکیده
  هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل علمی مناسب جهت ارتقای آن است. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه‌ای، از نظرنوع داده‌ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیادو بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی است.در جامعه آماری بخش کیفی تعدادی از خبرگان آموزش و پرورش ودر بخش ...  بیشتر

6. عاملیت‌های نامتجانس در جامعه‌شناسیِ بیش‌ازانسان: واکاوی جایگاه عاملیت در رویکردهای بیش‌ازانسان در جامعه شناسی، با تاکید بر نظریه کنشگر-شبکه

داود زهرانی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ رحمان شریف زاده؛ علی قنبری برزیان

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.35214.2372

چکیده
  یکی از مباحث بسیار محبوب و شناخته‌شده در ادبیات جامعه‌شناسی نوین، رویکردهایی هستند که تحت عنوان "بیش‌ازانسان" مطرح شده‌اند. گستره‌ی این دیدگاه‌ها بسیار وسیع هستند؛ از جامعه‌شناسی کلاسیک گابریل تارد و مونادولوژی او و نظریات دولوز و گتاری پیرامون اتصال و هم‌پیوندی امور در جامعه، تا سلسله نظریات و رویکردهایی با عنوان مادیگرایان ...  بیشتر