جامعه پژوهی فرهنگی
1. پیش بینی هویت جهانی براساس هویت ملی، دینی و قومی در دانشجویان

نسرین پاکوفته؛ صادق نصری؛ بیتا نصرالهی؛ نورعلی فرخی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.30688.2196

چکیده
  هویت یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشری است. انسان ها به محض شناخت خود به طور مستقیم در مواجهه با این موضوع قرار می گیرند اما نکتۀ حائز توجه، تاثیرات وضعیت محیطی بر تغییرات هویتی است. عوامل مختلفی بر تقویت و تضعیف هویت های جمعی تاثیر دارند. شناخت این عوامل و سنجش وضعیت آن در سطح جامعه علاوه بر این که می تواند زمینه ساز پیش بینی وضعیت آینده ...  بیشتر

2. سبک زندگی در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب: تعارض اقتصاد و فرهنگ؛ شکاف در سیاست

سمیه توحیدلو؛ علیرضا ذاکری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 25-53

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32141.2259

چکیده
  مسئله اصلی این مقاله مطالعه تعارضات درونی در سیاستگذاری‌های فرهنگی در حوزه سبک زندگی در ایران پس از انقلاب است. این مسئله به کمک تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه پس از انقلاب انجام شده است. مطالعه نتایج سیاست‌گذاری برنامه­های توسعه نشان می‌دهد که «بی‌توجهی به واقعیت جامعه» و «فقدان انسجام» را دو ویژگی اصلی این برنامه‌هاست. ...  بیشتر

3. تبیین و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران دوره صفویه با تکیه بر نظریه اعتماد پیوتر زتومکا

رضا روحانی؛ علی اکبر کجباف

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 55-79

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.35321.2381

چکیده
  ایران در دوره صفویه بویژه درعهد شاه عباس اول  ( 1038-978 ق / 1629-1571م ) رشد سیاسی، فرهنگی واقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد.لذا با توجه به اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی درتوسعه پایدار، در این جستار تلاش شده است با تکیه برنظریه اعتماد زتومکا، وضعیت سرمایه اجتماعی ایران اواخر دوره صفوی بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام اقتصادی ...  بیشتر

4. عاملیت‌های نامتجانس در جامعه‌شناسیِ بیش‌ازانسان: واکاوی جایگاه عاملیت در رویکردهای بیش‌ازانسان در جامعه شناسی، با تاکید بر نظریه کنشگر-شبکه

داود زهرانی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ رحمان شریف زاده؛ علی قنبری برزیان

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 81-110

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.35214.2372

چکیده
  یکی از مباحث بسیار محبوب و شناخته‌شده در ادبیات جامعه‌شناسی نوین، رویکردهایی هستند که تحت عنوان "بیش‌ازانسان" مطرح شده‌اند. گستره‌ی این دیدگاه‌ها بسیار وسیع هستند؛ از جامعه‌شناسی کلاسیک گابریل تارد و مونادولوژی او و نظریات دولوز و گتاری پیرامون اتصال و هم‌پیوندی امور در جامعه، تا سلسله نظریات و رویکردهایی با عنوان مادیگرایان ...  بیشتر

5. ‏ گفتمان فرهنگی دولت نهم و دهم

علیرضا فرخی؛ جهانگیر جهانگیری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 111-134

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.28557.2143

چکیده
  عرصه فرهنگ یکی از حساسیت برانگیزترین عرصه‌ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ‏دولتها هم معمولاً متناسب با رویکرد فکری خود گفتمان فرهنگی خاصی را در جهت ‏گسترش هژمونی خود ترسیم و ارائه می‌دهند ، درایران بعد از انقلاب دولتها عمدتاً دو دوره فعالیت پیوسته ‏داشته‌اند و در هر دو دولت معمولاً برنامه‌های فرهنگی دولتها در یک راستا ...  بیشتر

6. عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی شهروندان شهر کاشان

محمد گنجی؛ احسان صنعتکار

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 135-163

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32793.2283

چکیده
  سرمایه فرهنگی یکی از مفاهیم مهمی است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در ایران مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان سرمایه فرهنگی در بین شهروندان کاشان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده است. جامعه آماری ...  بیشتر