جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

10.30465/scs.2021.32793.2283

چکیده

سرمایه فرهنگی یکی از مفاهیم مهمی است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در ایران مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان سرمایه فرهنگی در بین شهروندان کاشان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان شهرستان کاشان است که بین 373 نفراز آنان، پرسشنامه توزیع شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میزان سرمایه فرهنگی شهروندان شهر کاشان درحد متوسط قرار دارد. بر اساس تحلیل تمیز (تشخیصی)، بعد اجتماعی - فرهنگی اوقات فراغت با 66/0 ، سپس بعد خانوادگی با 46/0 ، طبقه اجتماعی با 21/0 و در نهایت هویت فرهنگی با 15/0 توان تفکیک افراد برحسب سرمایه فرهنگی را دارند. همچنین بر اساس روش رگرسیون لجستیک اوقات فراغت اجتماعی فرهنگی، اوقات فراغت خانوادگی و سپس طبقه اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سرمایه فرهنگی شهروندان دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Cultural Capital of Citizens of Kashan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ganji 1
  • ehsan sanatkar 2

1 Member of Faculty of Social Sciences Department of Kashan University

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

چکیده [English]

Cultural capital is one of the important concepts that has been considered by social science experts in recent years, especially in Iran. The main purpose of this study is to study and identify some social and cultural factors affecting the amount of cultural capital among the citizens of Kashan. The research method in this research was survey and the research tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study includes the citizens of Kashan city, among whom 373 people were distributed questionnaires. The results of this study show that the amount of cultural capital of the citizens of Kashan is moderate. Based on a clean (diagnostic) analysis, the socio-cultural dimension of leisure with 0.66, then the family dimension with 0.46, social class with 0.21 and finally cultural identity with 0.15 have the ability to differentiate individuals in terms of cultural capital. . Also, according to the logistic regression method, cultural and social leisure, family leisure and then social class have the greatest impact on the cultural capital of citizens, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • cultural identity
  • social class
  • Leisure