عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی شهروندان شهر کاشان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان

چکیده

سرمایه فرهنگی یکی از مفاهیم مهمی است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در ایران مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان سرمایه فرهنگی در بین شهروندان کاشان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان شهرستان کاشان است که بین 373 نفراز آنان، پرسشنامه توزیع شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میزان سرمایه فرهنگی شهروندان شهر کاشان درحد متوسط قرار دارد. بر اساس تحلیل تمیز (تشخیصی)، بعد اجتماعی - فرهنگی اوقات فراغت با 66/0 ، سپس بعد خانوادگی با 46/0 ، طبقه اجتماعی با 21/0 و در نهایت هویت فرهنگی با 15/0 توان تفکیک افراد برحسب سرمایه فرهنگی را دارند. همچنین بر اساس روش رگرسیون لجستیک اوقات فراغت اجتماعی فرهنگی، اوقات فراغت خانوادگی و سپس طبقه اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سرمایه فرهنگی شهروندان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the cultural capital of Kashan citizens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ganji 1
  • ehsan sanatkar 2
1 Associate Professor of Social Sciences, Kashan University
2 Master of Cultural Studies, Kashan University
چکیده [English]

Cultural capital is one of the important concepts that has been considered by social science experts in recent years, especially in Iran. The main purpose of this study is to study and identify some social and cultural factors affecting the amount of cultural capital among the citizens of Kashan. The research method in this research was survey and the research tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study includes the citizens of Kashan city, among whom 373 people were distributed questionnaires. The results of this study show that the amount of cultural capital of the citizens of Kashan is moderate. Based on a clean (diagnostic) analysis, the socio-cultural dimension of leisure with 0.66, then the family dimension with 0.46, social class with 0.21 and finally cultural identity with 0.15 have the ability to differentiate individuals in terms of cultural capital. . Also, according to the logistic regression method, cultural and social leisure, family leisure and then social class have the greatest impact on the cultural capital of citizens, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural capital
  • cultural identity
  • social class
  • leisure
منابع
آشنا،حسام الدین و روحانی، محمدرضا (1389) «هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه‌های بنیادی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی،دوره سوم،شماره 4، 184-157.
بوردیو، پی یر (1384) شکل‌های سرمایه در سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازی.
پناهی،محمد­حسین و امیدی،مهدی (1391) «رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی با سرمایه فرهنگی نمونه موردی شهر تهران»،فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،سال ششم،شماره 17، 66-33.
تأمین، ملوین (1388)جامعهشناسیقشرهاونابرابری‌هایاجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر توتیا.
تراسبی، دیوید (1382)اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
تیپا،مجتی(1388) بررسی پایگاه اجتماعی اقتصادی و چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین دانشجویان جوان 18-29 سال دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
حسینی،سیدحسن و احمدی،سینا(1392) «بررسی میزان سرمایه­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده و رابطه آنها با گرایش والدین به تبعیض جنسیتی میان فرزندانشان»، جامعه­پژوهی فرهنگی،سال چهارم، شماره 3، 54-25.
خواجه نوری،بیژن و مقدس، علی اصغر (1387) «بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر اوقات فراغت،مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده»،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، نیمه دوم 1387، 156-133.
دامرودی،حمید(1389) چند نکته برای برنامه ریزی اوقات فراغت،فصلنامه آموزشی تربیتی پیوند،تهران:انتشارات رجا،شماره 369-371.
ربانی، رسول و شیری،حامد(1388) «اوقات فراغت و هویت اجتماعی»،فصلنامه تحقیقات فرهنگی،دوره دوم،شماره 8. 242-209.
مقصودی،سوده؛ عبدالحسینی،زهرا و سلیمانی، زینب (1392) «بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت و روند تغییرات آن در ایران»، مجموعه مقالات کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان، شیراز.
شامپاین، پاتریک(1391)  پیربوردیو،مرورزندگیوآثار، ترجمه ناهید موید حکمت،تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شفائی مقدم،الهام(1390) بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر نگرش به طرحواره جنسیتی نقش زنان در بین شهروندان زن منطقه کاشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان.                                                             
شویره،کریستیان و فونتن،اولیویه(1385) واژگان پی یر بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی ،تهران: نشر نی.
عباس­زاده،محمد و دیگران(1392) «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی با نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر نقده»،مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران،سال دهم،شماره38. 161-126.
عباسی،علی اصغر و رازقی،هادی (1397) «بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت شهروندان شهرستان­های استان مازندران»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال دهم، شماره 2. 148-109.
علیخانی،اکبر(1386) هویت در ایران،تهران: نشرپژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
غفاری،غلامرضا و معاون،زهرا(1392) «سهم سرمایه­های اجتماعی و فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری در دو سایت حافظیه و تخت جمشید»، جامعه­پژوهی فرهنگی،سال چهارم، شماره 1، 127-113.
فرقانی نوش آبادی،زهرا(1393) بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر هویت فرهنگی با تاکید بر شکاف نسلی در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشان،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کاشان.
فکوهی، ناصر (1381)تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان شناسی، تهران: نشر نی
فیروزجائیان، علی اصغر و گرامی، فتح­اله(1393) «بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران(مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه شهر خلخال)» ، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال یازدهم،شماره 41. 119-105.
کوئن،بروس(1383) درآمدی بر جامعه شناسی،ترجمه محسن ثلاثی،تهران: نشر فرهنگ معاصر.
گیدنز، آنتونی(1383) جامعهشناسی، ترجمه منوچهر صبوری. تهران:نشر نی.
معین،محمد(1389) فرهنگ فارسی،تهران: نشر بهزاد.
منادی،مرتضی (1386) «اوقات فراغت و چالش‌های جهانی شدن مقایسه دو نسلی»،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی ارتباطات،دوره سوم، شماره 8. 165-131.
ناطقی پور،محمدجواد و آبادی فیروزی، سید احمد (1384) «سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر برشکل گیری آن در شهر تهران» ،مجلهجامعهشناسیایران، شماره 4. 91-59.
نجفی،محمدجواد(1391) بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با اوقات فراغت مطالعه موردی شهرستان گیلانغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور،مرکز تهران غرب.
هیوود،لس و همکاران(1381) اوقات فراغت،ترجمه محمد احسانی،تهران:امید دانش.
 
Bourdieu, P. (1977) Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Camhin. Harvard University Press.
Bourdieu,Pierre and Wacquant,Loic(2002),”An Invitation to Reflexive Sociology”,Polity Press,p10-45.
Daphne, J (2007), “Reconceptualizing cultural identity and its role in intercultural business communication”, Journal of Business Communication, Vol. 14, No. 2
Dumas’s. (2002), “Cultural Capital, Gender, and School Succes: The Role of Habitu”, Sociology of Education, Vol.75, No.1
Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity (Cambridge. Polity، 53(83),245-260
King.A(2005),”Structure and Agency in Harrington”,Mdern social Theory:an Introduction,Oxford University. pp.132-2150
Stones, Roy (1998), Key Sociological Thinkers, Mcmillan Press Ltd. U.k
Wagt,W.P.(1993),Dictionary of Statistics and Methodology’Newbury Park’,Sage Publication.
Wynne, D (1998). ”Leisure, Life Style and the New Middle Class A Case Stady”,London and New York, Rontledge.
Nesbit, T. (2006) “Whats the Matter with Social Class?”, Adult Education Quartely. 56:171-187.
Green, E., S. Hebron & D. Woodward, (1990). Women’s Leisure, what leisure? London Macmillan.
Best, Shaun (2010). Leisure Studies Themes and Perspectives. London:  SAGE.