جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

10.30465/scs.2021.28557.2143

چکیده

عرصه فرهنگ یکی از حساسیت برانگیزترین عرصه‌ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ‏دولتها هم معمولاً متناسب با رویکرد فکری خود گفتمان فرهنگی خاصی را در جهت ‏گسترش هژمونی خود ترسیم و ارائه می‌دهند ، درایران بعد از انقلاب دولتها عمدتاً دو دوره فعالیت پیوسته ‏داشته‌اند و در هر دو دولت معمولاً برنامه‌های فرهنگی دولتها در یک راستا می‌باشد و شاهد ‏نوعی تداوم گفتمانی هستیم، اما در دولت نهم و دهم شاهد تغییر در گفتمان فرهنگی شخصیت های تاثیرگذار دولت هستیم.  این مقاله با استفاده از نظریه‌ تحلیل گفتمان لاکلاو و موف به دنبال مفصل‌بندی گفتمانهای ‏فرهنگی دولتهای نهم و دهم و همچنین مقایسه گفتمان فرهنگی این دو دولت می‌باشد یافته-‏های تحقیق حکایت ازتغییر در گفتمان فرهنگی دولت دهم در مقایسه با دولت نهم دارد. بر این اساس ‏در دولت نهم  شاهد حاکمیت نوعی گفتمان فرهنگی دینی مبتنی ‏بر مدیریت ‏اسلامی و ‏دالهای اصلی آن صدور انقلاب، مقابله تهاجم فرهنگی، بازگشت به ارزش‌های ‏‏انقلاب، ممیزی فرهنگی و تاکید بر مسجد به ‏عنوان کانون ‏تحولات بنیادین‏ می‌باشد.‏ و در ‏دولت دهم مدیریت فرهنگی جهانی به عنوان دال مرکزی برنامه‌ها و ناکارامدی فقه، کرامت ‏انسانی، دین جهانی، مکتب ایرانی، تبادل فرهنگی از ‏دالهای اصلی مفصل‌بندی گفتمان فرهنگی ‏می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Cultural Discourse of the Ninth and Tenth Governments

نویسندگان [English]

  • alireza farrokhi 1
  • jahangir jahangiri 2

1 Instructor, Department of Social Sciences, Payame Noor University

2 Associate Professor, Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University

چکیده [English]

The field of culture has been one of the most sensitive areas in Iran. Governments usually, design and present a specific cultural discourse for expanding their hegemonic domination. In Iran, governments have had two continuous periods of activity, and the cultural programs of governments are usually in the same direction, and we see a kind of discursive continuity. in the ninth and tenth governments  . The current article is qualitatively performed, and weuse  theory of discourse analysis by Laclau and Mouffe, following the frameworks of the cultural discourses of the ninth and tenth governments, as well as comparing the cultural discourse of the two states. Findings of the research indicate a gross difference in the cultural discourse of the ninth and tenth government. , in the ninth government. Its main features are to expand the fundamentals of the revolution, cope with the cultural invasion, and . In the tenth government, global cultural management was recognized as the central platform of the program, and the ineffectiveness of jurisprudenceand . are of the main cornerstones of cultural discourseframework

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse analysis
  • Fairclough
  • Laclau and Mouffe
  • Ninth government
  • Tenth government
احمدی­نژاد، م. (1390). سخنرانی در دومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل، 16 / 6/  1390.‏
احمدی­نژاد، م (1384). سخنرانی در جمع مردم مشهد 22خرداد 1384.
احمدی­نژاد، م (1384). سخنرانی 26 خرداد در جمع مردم آمل.
احمدی­نژاد، م (1385). سخنرانی   در ‏دیدار با مردم بافق- ‏چهارشنبه 23 اسفند 1385‏.
‏‏احمدی نژاد ، م (1385) سخنرانی در دیئار  با روحانیون و طلاب استان گیلان، اسفند 1385.‏
احمدی­نژاد، م (1386). سخنرانی در کنگره 4000 شهید منطقه 17، اسفندماه 1386.
احمدی­نژاد، م (1386). سخنرانی در مجلس خبرگان رهبری- یکشنبه 5 اسفند 1386‏.
احمدی­نژاد، م (1386). سخنرانی در ضیافت ناهار رییس جمهور الجزایر-   16 ‏مرداد 1386‏.
 احمدی­نژاد، م (1387). سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب گیلان، مهرماه ‏‏1387‏.
اسمارت، ب. (1385). میشل فوکو، ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر اختران.
اشتریان، ک. (1391 ). مقدمه­ای بر روش سیاست­گذاری فرهنگی، انتشارات جامعه­شناسان.
امیر شجاعی، آ و  قریشی، م. (1395). بررسی  نشانه­ای- فرهنگی و تغییر ایدئولوژی در ترجمه (بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی) مطالعه موردی: پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی، فصلنامه زبان پژوهی، دوره 8، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 7- 32.
 ‏ پایگاه اطلاع­رسانی ارشاد، 29/2/87. ‏
(خبرگزاری مهر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲).
(جام جم انلاین، 26/10/1390).
جهانگیری، ج و فتاحی، س. (1390 ). تحلیل گفتمان محمود احمد ی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، مجلهمطالعاتاجتماعیایران، دوره 5، 3، 23-47.
رحیم مشایی، ا. (1389). اختتامیه همایش بزرگ ایرانی­ها خارج از کشور، 14/5/ 1389.
رحیم مشایی، ا. (1387). همایش نوآوری و شکوفایی درصنعت گردشگری، 28 / 5/ 1387.
رحیم مشایی، ا. (1389). مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین­المللی فارابی، 1/ 8/1389‏.
شریفی، س و فاضلی، ع. (1391). واکاوی سیاست­گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (آسیب­ها و نهدیدها)، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 9، 69، 90-56.
شریف­زاده، ب. (1392). آوای خرد، در دفاع از گفتمان فرهنگی دولت نهم و دهم، تهران: انتشارات روزنامه ایران.
 شیری، ط و حسن استادعلی، ز. (1392). عوامل مؤثر بر عملکرد و سیاست­گذاری فرهنگی دولت نهم و دهم، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 6، 1، 135-122.
  فتاحی، س. (1389). تحلیل گفتمان نامزدهای جریان­های سیاسی اصلاح­طلب و اصول­گرا در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، دانشگاه شیراز.
مصاحبه نگارنده (علیرضا فرخی ) با محمود احمدی­نژاد 1397.
 مهدی­پور، ف .(1392). گونه­شناسی جریان شناسی­های فکری- فرهنگی در ایران معاصر، فصلنامه دین و  سیاست زندگی، شماره دوم، پاییز 1393، 30-8.
نجاری ، محمد و قوام ، ابوالقاسم (1396). نقالی؛ گفتمان فرهنگ دینی در عصر صفوی : واکاوی نقل دینی در منظومة زرین قبانامه،فصلنامة علمی ـ پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی ، سال هشتم، شمارة سوم، پاییز 1396 ،125-152
 
 Chilton, P.; Schäffner, Christina(1997) Discourse and politics,  London: Sage.
Fairclough,Norman (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, london : routledge.
Fairclough,Norman (2013).  Critical discourse analysis and critical policy studies,
Journal of Critical Policy Studies  Volume 7, 2013 - Issue 2.
 ‎Gee, P. J. (2011). An Introduction to Discourse Analysis Theory and Method: Routledge '.                                       
 Jorgensen ,M& Phillips, L. (2008), Discourse Analysis as Theory and Method,london:sage.
  Laclau,e, ‎(2007), On Populist Reason, london :verso
  Laclau,e & Mouffe,c(2001), Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, london:verso
 Seidel, G. (1985). Political Discourse Analysis. London: academic Press.
Torfing, j(2004). Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges, Discourse Theory in European Politics pp 1-32.