جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، توسعه و برنامه‌ریزی، کارشناس مسئول پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

چکیده

 
در تحقیقی که در خصوص مجرمان زن در تهران انجام گرفت، مشاهده شد که 90 درصد مجرمان از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می‌کردند. علاوه بر این، زنان در مقایسه با مردان منابع مادی و فرهنگی و فضاهای فراغتی کم‌تری داشتند.
در این تحقیق، 104 نفر از زنان مجرم زندان اوین به‌منزلة جامعة آماری انتخاب شده‌اند و هدف کلی این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و خانوادگی زنان بزهکار تهران با تأکید بر سه شاخص کلیِ خانواده، محیط اجتماعی، و اوقات فراغت است.
این مطالعه با روش توصیفی ـ تبیینی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد و مدارک، پرسش‌نامه، و همچنین مصاحبه و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم‌افزار spss و از روش آماری ضریب همبستگی استفاده شده است.
نتیجة تحقیق نشان داد که بین وضعیت خانوادگی زنان و بزهکاری آنان ارتباط مستقیم و معناداری برقرار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of Relationships between Familial Factors and Women’s Delinquency in Tehran

نویسنده [English]

  • Fariba Zamani

چکیده [English]

 
Investigations about criminal women indicated %90 of them were dissatisfied of familial relationships. Furthermore, Females benefit material resources and leisure time less than Men. The main question is: "Is there a relationship between women's familial factors (family condition, social surroundings, and leisure time) and delinquency? This study is a descriptive research and its method is survey. This Research studied women in Ewin prison and welfare office in Tehran province in 1380’s. In this study, the sample included 104 respondents that are chosen by stratified random sampling. Advanced statistical methods such as correlation coefficient and regression are used to analyze data. Results of the study show that there is a significant positive relationship between familial factors and delinquency

کلیدواژه‌ها [English]

  • familial factors
  • Crime delinquency
  • social surroundings
  • Leisure Time