جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.

10.30465/scs.2021.34959.2361

چکیده

تصور مواجهه با دیگری، اغلب تصوری غریب است. ما هر اندازه هم که کنجکاو و مایل به کشف جهان­های دیگر بوده و از تمنای چنین کشفی بر سر ذوق باشیم، اما نمی­توانیم بر تمامی اضطراب­ها، تردیدها و گاه حتی ترس­های خویش فائق آئیم. این ترس­ها در سطحی کلان، البته ممکن است به­زودی ما را در لاک دفاعی یا حتی حالت تهاجمی قرار دهد و هیچ کم نیستند شواهدی در درازای تاریخ که مؤید ­چنین حالت­هایی است. با این همه، با فرضِ ناگزیر ارتباطات میان­فرهنگی در روزگار کنونی، می­توان این ارتباطات را چونان جریانی از تعدیل شخصیت و هویت­های انسانی-اجتماعی به ­شمار آورده و از این رو، بر گسترش آن در یک چارچوبِ فراگیر پای فشرد. بنابراین، مقالة حاضر مبتنی­­بر چنین نگاهی و بر اساس نوعی روش­شناسی تفسیری، به­دنبال فهم چگونگی این امر بوده است. در این راستا، با بهره­گیری از فیلم سینمایی «هفت سال در تبت» که بر پایة داستانی واقعی ساخته شده است، نشان داده­ایم که ارتباطات میان­فرهنگی جدای از امکان شکوفایی هویت­های چندوجهی، زمینة تعدیل خود شخص در نسبت با خودش و نیز، تعدیل نگاه او به دیگران را فراهم می­سازد. این امر مراتب گوناگونی داشته و در صورت­های مختلفی تجلی می­یابد که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intercultural Communication as the Process of Modifying Individual and Social Identities and Personalities (An Analysis of Seven Years in Tibet from the Perspective of Intercultural Communication)

نویسنده [English]

  • Behrouz Roustakhiz

Assistant Prof. of Anthropology & Member of Research Institute for Social Policy and Social Studies, Allameh Tabataba'i University; Tehran, Iran.

چکیده [English]

The imagination of encountering others is often a strange one. As much as we are curious and eager to explore and discover other worlds, and as much as we rejoice over the desire for this discovery, we cannot overcome all our anxieties, doubts, and sometimes even fears. These fears may put us in a defensive or offensive position on a macro level, and there are great pieces of evidence for these positions throughout history. However, assuming that intercultural communications are inevitable today, these communications can be considered as a process of modifying individual and social personality and identity; thus, it can be expanded to an inclusive framework. Therefore, this article is based on such a view. This article has sought to understand how this is done, using a kind of interpretive methodology. In this regard, using the film "Seven Years in Tibet," which is based on a real story, we have shown that intercultural communication, apart from the possibility of the development of multiple identities, also allows the person to modify one's view of oneself and others. This issue, of course, has different levels and appears in different forms, which will be discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercultural Communication
  • Self and Other
  • Singular Identities
  • Multiple identities
  • Seven Years in Tibet
 منابع
استوری، جان (1386). مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه. ترجمة حسین پاینده. تهران: آگه.
ببران، صدیقه؛ و حکیمی، شیما (1392). «آثار ارتباطات بین­فرهنگی زوج­های ایرانی و فرانسوی بر انگاره­های ذهنی و کاهش حساسیت بین­فرهنگی آن­ها». مجلة مطالعات میان‌فرهنگی، 8 (20): 105-91.
بشیر، حسن؛ و بذرافشان، محمدرضا (1399). «مدیریت اضطراب و عدم قطعیت در ارتباطان میان­فرهنگی با اهل سنت، مطالعه­ای روایی». مجلة راهبرد اجتماعی-فرهنگی، 9 (36): 70-35.
جنکینز، ریچارد (1394). هویت اجتماعی. ترجمة تورج یاراحمدی. تهران: شیرازه.
حاجیانی، ابراهیم؛ و اخلاقی، آزیتا (1391). «کیفیت روابط میان­فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن». مجلة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 8 (28): 90-67.
رابرتسون، رولند (۱۳۸۳). «جهان- محلی‌شدن: زمان-مکان و همگونی-ناهمگونی». ترجمة مراد فرهادپور. مجله ارغنون، ۲۴: 238-211.
رضی، حسین (1377). «ارتباطات میان­فرهنگی؛ تاریخ، مفاهیم و جایگاه». مجلة دین و ارتباطات، 6 و 7: 166-135.
ریویر، کلود (1379). درآمدی بر انسان­شناسی. ترجمة ناصر فکوهی. تهران: نی.
سماور، لاری؛ پورتر، ریچارد؛ و استفانی، لیزا (1379). ارتباط بین­فرهنگ­ها. ترجمة غلامرضا کیانی و سیداکبر میرحسینی. تهران: باز.
شِرَت، ایوُن (1393). فلسفة علوم اجتماعی قاره­ای. ترجمة هادی جلیلی. تهران: نی.
عاملی، سعیدرضا؛ و محمدخانی، نجمه (1387). «ارتباطات بین­فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه­ای ایرانی». مجلة تحقیقات فرهنگی ایران، 1 (4): 66-41.
عاملی، سعیدرضا؛ و مولایی، حمیده (1388). «دوجهانی­شدن­ها و حساسیت­های بین‌فرهنگی؛ مطالعه موردی روابط بین­­فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان». مجلة تحقیقات فرهنگی، 2 (6): 29-1.
فکوهی، ناصر (1381). تاریخ اندیشه و نظریه­های انسان­شناسی. تهران: نی.
قادرزاده، امید؛ و عبدالله­زاده، خالد (1391). «حساسیت بین­­فرهنگی در اجتماعات قومی؛ مطالعه پیمایشی اقوام ترک و کرد». مجلة علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 9 (1): 156-121.
گادیکانست، ویلیام؛ و دیگران (1385). «نظریه­پردازی درباره ارتباطات میان­فرهنگی». مجلة رسانه، 67: 98-49.
گل­محمدی، احمد (1393). جهانی­شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نی.
ورستر، جی.ام؛ پرل­موتر، فیلیپ؛ و بازیل، سینگ (1384). اقلیت­ها و تبعیض. ترجمة محمود روغنی. تهران: قصیده­سرا.
یوسفی، علی؛ و ورشوئی، سمیه (1389). «سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان­فرهنگی اجتماعات شیعی». مجلة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 6 (18): 134-115.
 
Anderson, H., Lawton, L., Rexeisen, J. & Hubbard, .C. A. (2005). “Short-term Study
Abroad and Intercultural Sensitivity: A Pilot Study”. International Journal of
Intercultural Relations
, 30 (4): 457-469.
Arasaratnam, L. A. (2015). “Research in Intercultural Communication: Reviewing the Past Decade”. Journal of International and Intercultural Communication, 8 (4): 290-310.
Barth, F. (1969). Introduction, in F. Barth (ed.), Ethnic Groups and Boundaries. Boston: Little, Brown and Company.
Bennett, M. J. (1986). “A Developmental Approach ti Training for Intercultural Sensitivity”. International Journal of Intercultural Relations, 10 (2): 179-196.
Bishop, Peter (2000). “Caught in the Cross-Fire: Tibet, Media and Promotional Cultural”. Journal of Media, Cultural & Society, 22 (5): 645-664.
Brabant, K. V. (1985). “Film and Cross-Cultural Communication: The Film Festival in Retrospect”. Journal of Anthropology Today, 1 (6): 22-25.
Chen, G. M. (2010). “The impact of intercultural sensitivity on ethnocentrism and intercultural communication apprehension”. Intercultural Communication Studies, 19 (1): 1-9.
Daccache, J. G. & Valeriano, B. (2012). Hollywood’s Representations of the Sino-Tibetan Conflict: Politics, Culture and Globalization. UK: Palgrave Macmillan.
Frangville, V. (2008). Mis-representations of Tibet in the West and in China: Seven Years in Tibet versus Red River Valley. “East Asia Net Workshop: Mis-taking Asia”, May 2008, Leeds, United Kingdom.
Frangville, V. (2009). “Tibet in Debate: Narrative Construction and Misrepresentations in Seven Years in Tibet and Red River Valley”. Journal of Global Studies, 9.
Lee, A. R. (2018). “Exploring intercultural communication themes in English classes through the movie Outsourced”. STEM Journal, 19 (4): 45-70.
Li, Y. (2017). Screening Tibet: Approaching New Tibetan Cinema from a
Postcolonial Perspective and the Field of Subaltern Studies
(Unpublished Ph.D Thesis). Newcastle: Newcastle University.
Lingley, D. & Iroi, T. (2003). “Film Representations of Intercultural Communication Concepts”. Annual Review of English Language Education in Japan, 14: 201-210.
Mercille, J. (2005). “Media Effects on Image; The Case of Tibet”. Annals of Tourism Research, 32 (4): 1039-1055.
Mullen, E. (1998). “Orientalist Commercializations: Tibetan Buddhism in American Popular Film”. Journal of Religion & Film, 2 (2): Article 5.
Nobuhara, M. (2018). An Introduction to Intercultural Communication Using Scenes from the Film, Zootopia. In The Asian Conference on Education & International Development 2018 Official Conference Proceedings. Kobe, Japan.
Pandey, S. & Ardichvili, A. (2015). “Using films in teaching intercultural concepts: An action research project at two universities in India and the United States”. New Horizons in Adult Education & Human Resource Development, 27 (4): 36-50.