جامعه پژوهی فرهنگی
1. بازنمایی ارزشهای اجتماعی در ضرب‌المثلهای مردم ایلام

بهروز سپیدنامه؛ یارمحمد قاسمی؛ شهین آرین

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.31019.2212

چکیده
  ارزش‌های اجتماعی احساسات ریشه داری هستند که مردم آنها را پذیرفته و مبنای عمل و رفتار خود قرار می‌دهند. هدف از پژوهش حاضر، بازنمایی ارزش‌های اجتماعی در ضرب‌المثل‌های مردم ایلام است. روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری شامل تمامی ضرب‌المثل‌هایی است که در کتاب‌های مربوط منتشر شده‌اند. یافته‌های پژوهش مؤید آنند که شکل غالب ...  بیشتر

2. بررسی دلایل افول هنر آوانگارد در روسیه و نسبت آن با تصلُّب ایدئولوژی در بازه‌ی زمانی پیش از انقلاب اکتبر تا پایان دوران زمامداری استالین

علی الماسی زند؛ سیدجواد میری

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32152.2260

چکیده
  همان‌طور که همه می‌دانیم مبانی فکری مارکس متأثر از فلسفۀ هگل بود و به همین دلیل وی در مواجهه با دوگانۀ معروف هنرمستقل و هنرمتعهد (کانت - هگل) طرف هنرمتعهد هگلی را می‌گرفت. از لحاظ نظری، این سوگیری به معنای رد خودمختاری و استقلال اندیشمند و مردود دانستن تفرّد سوژۀ خلاق در ساحت خلق اثر است، اما در عمل خواهیم دید که با توجه به‌ ذات انسان ...  بیشتر

3. ارتباطات میان‌فرهنگی به‌مثابه جریانی از تعدیل شخصیت و هویت‌های انسانی-اجتماعی (تحلیلی بر فیلم سینمایی هفت سال در تبت از منظر ارتباطات میان‌فرهنگی)

بهروز روستاخیز

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.34959.2361

چکیده
  تصور مواجهه با دیگری، اغلب تصوری غریب است. ما هر اندازه هم که کنجکاو و مایل به کشف جهان­های دیگر بوده و از تمنای چنین کشفی بر سر ذوق باشیم، اما نمی­توانیم بر تمامی اضطراب­ها، تردیدها و گاه حتی ترس­های خویش فائق آئیم. این ترس­ها در سطحی کلان، البته ممکن است به­زودی ما را در لاک دفاعی یا حتی حالت تهاجمی قرار دهد و هیچ کم نیستند ...  بیشتر

4. علم و پراکسیس؛ جامعه به مثابه مرجع اعتبار معرفت

محمد فرهادی؛ نادر امیری

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.36215.2406

چکیده
  تأمین اعتبار معرفت مهم‌ترین مسأله‌ی مطالعات علم در فلسفه و جامعه‌شناسی است. کاوش معرفت و پرسش از اعتبار آن، علم را به مثابه پدیده‌ای اجتماعی معرفی و جامعه‌شناسی را وارد این مجادله کرد. این تحولات حول مفهوم پراکسیس به مثابه بنیان تأسیس جامعه و پدیده‌های اجتماعی شکل گرفته است. مشخصاً مارکس و ویتگنشتاین پراکسیس و آگاهی -و لذا علم ...  بیشتر