دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آبان 1400