رابطه نوع هویت قومی با رفتار سیاسی و ارزش‌های فردی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مقطع متوسطه شهرستان کامیاران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارجامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دبیر دبیرستانهای سنندج

چکیده

آموزش‌وپرورش یکی از نهادهای اصلی اجتماعی است که معلمان جزو کارگزاران اصلی آن به شمار می‌روند. این نهاد اصلی گرچه  خصلتی محافظه‌کارانه در غالب جوامع  دارد اما  مشارکت و رفتار سیاسی معلمان در ایران و در سال‌های گذشته در راستای بازتولید ساختار سیاسی نبوده است. به علت ساختار چند قومی کشور ایران، رفتار سیاسی معلمان در مناطق قومی ممکن است تحت تأثیر هویت قومی قرار گیرد. این هویت همچنین بر موضوعات مهمی ازجمله ارزش‌های فردی تأثیرگذار است. ارزش­های فردی(مادی و فرا مادی) از شاخص­های مهم پویایی اجتماعی است. هدف این تحقیق بررسی رابطه   نوع هویت قومی با رفتار سیاسی و ارزش­های فردی در میان معلمان مقطع راهنمایی شهرستان کامیاران هست. مبانی نظری تحقیق ریشه در نظریه رومانو، راش و اینگلهارت دارد. اجرای تحقیق به روش پیمایشی و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه خود اجرا بوده است. جامعه آماری پژوهش دبیران مقطع متوسطه شهرستان کامیاران بوده­اند.  نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای جمعیت‌شناسی مانند جنسیت، مذهب و نوع لهجه با هویت قومی رابطه معناداری دارند. این هویت قومی که خود متأثر از عوامل زمینه­ای است با رفتار سیاسی و ارزش‌های فردی معلمان رابطه مثبت و معناداری دارد. این تحقیق نشان داد رفتار سیاسی معلمان ممکن است سیاسی باشد یا نباشد و رفتار سیاسی آن ها لزوما قومی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between type of ethnic identities and political behavior and individual values among high school teacher (Case study: Kamyaran high school teachers)

نویسندگان [English]

  • hossien mohammadzadeh 1
  • nasrollah nadimi 2
1 Assistant Professor of sociology, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 MA in sociology ,teacher in Sanandj high school
چکیده [English]

Education system belong to basic institution. Teacher have been a big role in the system. Although this institute have been a conservative character in many societies, but political participation of teacher in Iran during least decades is not parallel to reproduction of political structure. The multi ethnic structure of Iran influence of teacher political participation. Ethnic identity effected individual values. Material and para material values are a social change index. The goal of this study is relation between ethnic identity and political participation and individual values among high school teacher of Kamyaran city. Theory of research rooted in Romano, Inglehart and Rush view. The research method was survey and data collected by questionnaire. The population were high school teacher of Kamyaran, the results indicate among demographic character such religious, sex ,dialectic and type of ethnic identity were significant relation, the other finding shows among type of ethnic identity ,political participation and individual values were significant relation. The results shows the political behavior of teacher may be political or not, at the same time the political behaviors may be belong to ethnicity or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnic identity
  • political participation
  • individual values
  • high school teacher
  • Kamyaran
منابع:
-احمدی، حمید.(1378)،قومیت و قوم­گرایی در ایران، تهران: نشر نی.
-اینگلهارت،رونالد.(1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه:مریم وتر، تهران: کویر.
-اینگلهارت، رونالد؛ ولزل،کریستین(1389)، نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: نشر کویر.
-بشیریه حسین(1374) جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی.
-برتون، رولان.(1398)، قوم‌شناسی سیاسی، ترجمه: ناصر فکوهی، تهران: نشر نی
-سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان،1395.
-حاجیانی ابراهیم(1379) تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه،فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره5، پاییز 1379.
-جلایی پور، حمیدرضا (۱۳۷۲). کردستان و علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی، تهران،انتشارات موج تفکر.
-راش، مایکل. (1388)، جامعه و سیاست، ترجمه: منوچهر صبوری،تهران: انتشارات سمت.
-رومانو، دیوید (۱۴۰۰) جنبش‌های ناسیونالیسم کردی، ترجمه: عمر فیضی، سنندج: نشر مادیار
-زاهدی محمدجواد،بیرانوند علی(1389)پایگاه اجتماعی –اقتصادی و نگرش به مشارکت سیاسی، مجله جامعه‌شناسی ایران،دوره یازدهم،شماره2،تابستان1389،ص:51-73).
-صالحی امیری (۱۳۸۵). مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژی.
-طائی علی(1378) بحران هویت قومی در ایران، تهران، شادگان.
-عبدالهیان حمید، حقگویی احسن(1388) تبیین رابطه کاربردی اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره دهم،شماره 4، زمستان1388،ص:130-159.
-عبداللهی محمد،حسین بر(1385) هویت جمعی و نگرش به دمکراسی در ایران،مجله جامعه‌شناسی ایران،دوره هفتم، شماره4، زمستان.
-عنبری موسی،قلی زاده میرزایی حامد(1396) مطالعه رابطه هویت گرایی محلی با کنش‌های انتخاباتی: بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان، توسعه محلی(روستای-شهری)،دوره نهم، شماره2،پاییز و زمستان 1396،ص:261-282.
-فاضلی محمد، خوشفر غلامرضا(1389) مشارکت سیاسی در استان گلستان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 3،پاییز 1389،شماره پیاپی 11،ص:134-151.
-گیدنز، آنتونی.(1386)، جامعه­شناسی،مترجم: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی
-مرشدی زاده علی(1379) بقا یا زوال قومیت در عصر جهانی‌شدن، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم،شماره6،زمستان 1379.
-مقصودی مجتبی(1380)تحولات قومی در ایران،علل و زمینه‌ها، تهران، صاحب کوثر.
-محمدزاده حسین(1390)عوامل مرتبط با انواع قوم‌گرایی در میان کردهای ایران، رساله دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، استاد راهنما دکتر محمدرضا شادرو، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
محمدزاده حسین، شادرو محمدرضا، رفیع فر جلال­الدین(1391) عوامل اجتماعی مرتبط با قوم‌گرایی فرهنگی در میان کردهای ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1391.
-محمدزاده حسین، خانی سعید(1397)زمینه‌های تاریخی و اجتماعی مؤثر بر شکاف قومی در ایران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دوازدهم، شماره3،پاییز 1397،ص:125-147.
-معدنی سعید، خسروانی عباس(1390) عوامل مؤثر در جهت‌گیری ارزش‌های(مادی-فرا مادی) دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اراک در سال 1390،فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی ایران، سال اول، شماره سوم، زمستان،ص:123-143.
-میرزایی سید آیت‌الله(1396) ناسیونالیسم و قومیت در ایران،مجله جامعه‌شناسی ایران،شماره1،بهار1396،ص32-68.
-نواح عبدالرضا، قیصری نورالله، تقوی نسب سید مجتبی(1389) آسیب‌شناسی مسائل قومی در ایران، مطالعه موردی عرب‌های ساکن شهر اهواز، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، دوره سوم، شماره 3، پاییز 1389،ص:47-70.
 
-Amanolahi,S, S. (2005) A Note on ethnicity and ethnic group in Iran, Iran&Caucass, and vol: 9.
-Elazar, D.  J.  (1966),  American  Federalism:  A  View  From  the  States,  New  York: Thomas  Y.  Crowell Company.
-Ericsen,T.H(1993)ethnicity and nationalism, anthropological prespective,pluto press,London.
-Esman,M.(1994) , Ethnic Polotics,Ithaca:coronel: Universitypress.
-Gaiser, W. and Rijike, J. (2014), Political Participation of Youth Young Germans in the European Context, Asia Europe Journal, Springer, January 5 (4), 541-55.
-Henderson, A. (2007). “The Regionalization & political Culture”, www. Cpsa, acsp.ca  .
-Icduyqu,A. Romano,D.Sirkan,I.(1999)the ethnic question in an environment of insecurity, ethnic and racial studies,22(6),991-1010.
- Ingelhart, R. , Wellsl, K. (2010). Modernization, Cultural Change and Democracy, Translated by: Ahmadi. Tehran: Desert Publishing
-Inglehart, R. (2000) Culture and Democracy, in L.E. Harrison and S.P. Huntington (eds), Culture.
-Fish, J., Aguilera, R., Ogbeide, I. E., Ruzzicone, D. J., & Syed, M. (2021). When the personal is political: Ethnic identity, ally identity, and political engagement among Indigenous people and people of color. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 27(1), 18–36.
-Lee Brown Clara,( 2009) “Heritage Language and Ethnic Identity:  A Case Study of Korean-American College Students” The University of Tennessee, Knoxville U. S. A.
-Minorities at risk (2009) cod book version,2/2009/center for international development and conflict manangment.
-Nandi,A.Platt,L(2018) he relationship between political and ethnic identity among UK ethnic minority and majority populations,journal of Ethnic and Migration Studies, 2020 - Taylor & Francis.
-Steinberg,A,David,S.stephan,M.(2008)laissez fear:assessing the impact of government Involment in the economy on ethnic violence,International studies quarterly,52,235-259.
-Zoellick, T.  (2000),  “Daniel  Elazar,  Bogus  or  Brilliant:  A  Study  of  Political  Culture Across  The  American  States”,  Res  Publica  -  Journal  of  Undergraduate  Research, Vol.  5.