دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، اردیبهشت 1401 
طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران

صفحه 57-72

10.30465/scs.2022.33386.2306

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ الهام شفائی مقدم؛ علی فرهادیان آزانی