جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 داتشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران،

2 استاددیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار پژوهشکده مهرستان(مطالعات حکمرانی) و مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب قم، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30465/scs.2022.37521.2445

چکیده

پزشکی شدن جامعه کنونی بستری برای حل مسائل از طریق تجویز مضاعف به‌ویژه در کلان‌شهرها ایجاد کرده به‌گونه‌ای که رجحان افراد به استفاده از اعمال جراحی فراتر از جنبه درمانی آن رسیده است. این مسئله نه‌تنها در حوزه پزشکی شدگی جامعه بلکه در زمینه انگیزه‌ها، علل و حتی آسیب‌های روانی-تنی به‌ویژه از منظر ادراک کنشگران و مصرف‌کنندگان این عرصه قابل‌توجه است. ازاین‌رو مقاله حاضر در پی واکاوی پدیدارشناسانه تجربه زیسته پزشکی شدگی از طریق جراحی زیبایی در زنان شهر تهران است. این پژوهش به روش پدیدارشناسی توصیفی، از طریق روش هفت مرحله‌ای کولایزی در کلان‌شهر تهران انجام گرفت. نمونه‌گیری در این پژوهش هدفمند وابسته به معیار بود و از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته تا سطح اشباع داده‌ها با 13 نفر از زنانی که به عمل جراحی زیبایی تن داده بودند انجام شد. اعتبار داده‌ها به روش دو کدگذار و توصیف عمیق انجام گرفت. نتایج نشان داد شرایط زمینه‌ساز زنان (شامل: پذیرش مخاطرات جراحی، اعتماد در دسترس زودهنگام، اعتماد آگاهانه به تخصص) شرایط زمینه‌ساز مربوط به پزشک (شامل ساده‌انگاری عمل جراحی توسط پزشکان، برند سازی زیبایی مجازی، تغییر در نظام معانی زیبایی، جهت‌دهی انحرافی پزشکی به نیازهای روانی) و نتایج عمل که شامل نتایج مثبت و منفی عمل جراحی بود دسته‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of biomedical experience through cosmetic surgery in women of Tehran metropolis

نویسندگان [English]

  • Hamide Smaili 1
  • saeed sharifi 2
  • Rahele Kardavani 3
  • MOHAMADMAHDI LABIBI 4

1 PhD Student in Women's Studies, Faculty of Women and Family, University of Religions and Beliefs, Qom, Iran

2 Professor Diyar, Department of Cultural Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Mehrestan Research Institute (Governance Studies) and Lecturer of Qom University of Religions and Religions, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The medicalization of the current society has created a platform for solving problems through double prescribing, especially in metropolitan areas, so that people prefer to use surgeries beyond its therapeutic aspect. This issue is not only in the field of medicalization of society but also in the field of motivations, causes and even psycho-physical injuries, especially from the perspective of the perception of actors and consumers in this field. Therefore, the present article seeks a phenomenological analysis of the lived experience of medicalization through cosmetic surgery in women in Tehran. This research was carried out by descriptive phenomenological method, through the seven-stage collage method in Tehran metropolis.
The sampling in this study was purpose-dependent and was conducted through in-depth and semi-structured interviews up to the level of data saturation with 13 women who underwent cosmetic surgery. Data validation was performed by two coders and in-depth description method. The results of the study on the predisposing conditions of women (including: acceptance of surgical risks, trust in early access, conscious trust in the specialist) predisposing conditions related to the physician (including simplification of surgery by physicians, virtual beauty branding, change in the system of aesthetic meanings, deviant medical orientation To psychological needs) and the results of the operation, which included the positive and negative results of the surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medicalization
  • phenomenological
  • cosmetic
  • cosmetic surgery
اقایی، عاطفه، محسن، خلیلی (1396) تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین دختران و زنان جوان شهر تهران، فصلنامه مطالعات خانواده، سال یازدهم، شماره 41
بودریار، ژان، جامعه مصرفی، مترجم: پیروز ایزدی، تهران: ثالث
-خزائی، سارا (1393) مقاله تحلیل تجربه های زنانه از جراحی زیبای (مطالعه کیفی دلایل و پیامدهای جراحی زیبایی)، مجله زن و توسعه، دوره 12، شماره 1، ص 20-1
داوید لو، بروتون، (1392) جامعه شناسی بدن، ترجمه ناصرفکوهی، تهران، نشر ثالث
دورخ، روناک؛ نوری، حامد (1399)، مقاله تبیین مدل جامعه شناختی مدیریت بدن زنان براساس سرمایه فرهنگی و رسانه با میانجی گری مقایسه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر سنندج)، مجله علمی پژوهشی زن در فرهنگ و هنر، دوره 12، ش 1، بهار 1399، ص 71 ـ 90
رقیبی، مهوش، میناخانی، غلامرضا (1390)؛ مقاله ارتباط مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره، مجله علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره 4، زمستان 1390. ص 72 ـ 81
شویره، کریستین و فونتن، اولیویه. (1385) واژگان بوردیو.‏ترجمهی مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.
-قاسمی، افسانه (1396)؛ مقاله مطالعة کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تأکید بر جراحی‌های زیبایی، مجله علمی پژوهشی جاممعه شناسی کاربردی، سال بیست و هشتم، شماره چهارم 1396؛ ص 173 ـ 194
گیدنز، آنتونی (1386) مترجم: حسن چاوشیان، تهران: انتشارات نی
-محمد پور، احمد، (1390) روش تحقیق کیفی ضد روش، جلد 2، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامعه شناسان
محمد پور، احمد، (1392) روش تحقیق کیفی ضد روش، جلد 1، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامعه شناسان
مهرپرور، سمانه (1398) پدیدارشناسی الگوهای مدیریت بدن کاربران زن در اینستاگرام، مجله مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید، پاییز 1398، شماره 20، ص 82-49
ودادهیر، علی (1387)، پزشکی شدن به‌مثابه بازی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53،343-289
 
 
 
Ahmadnia, Sh. (2006). Sociology of the body and the body of women, Women Journal, No. 5 (Persian)
Anderson-f ye, E. p. (2004). » A Coca – Cola” shape: Cultural change, body image, and eating disorders in San Anderes, Belize" In: Cultuer, Medicine and Psychiat, Vol.28, PP.561-595
Angell M. Excess in the pharmaceutical industry. CMAJ 2004; 171:1451 3
Bonell, S., Barlow, F. K., & Griffiths, S. (2021). The cosmetic surgery paradox: Toward a contemporary understanding of cosmetic surgery popularisation and attitudes. Body Image38, 230-240.‏
Chen, S. (2022). Female Genital Mutilation and Female Genital Cosmetic Surgery. In 2021 International Conference on Social Development and Media Communication (SDMC 2021) (pp. 582-587). Atlantis Press.‏
Chow, Y. F. (2022). More than perfect: Cosmetic surgery and ageing single women in contemporary China. European Journal of Cultural Studies, 13675494221086308.‏
Chung, H. I. C., & Kim, Y. A. (2022). Perception of cosmetic surgery and associated side effects: A content analysis study of South Korean female college students. Medicine101(3).‏
Conrad, P. (2013). Medicalization: changing contours, characteristics, and contexts. In Medical sociology on the move (pp. 195-214). Springer, Dordrecht.‏
D Tur ne ـ Hilary, Shepherd -J d (2018). The Over ـ Medicalization and Corrupted Medicalization of Abortion and its Effect on Women Living in Poverty, https//ssrn.com/abstract=3248764
Freidson E. 1970.Profession of Medicine, Published by The University of Chicago
Hakim, Catherine (2010). Erotic capital. European Sociological Review 26 (5): 499–518
Hameed, S. (2019). Medicalization–A growing problem. Journal of the Scientific Society46(3), 75.‏
Hofmann, B. (2016). Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Medicine, Health Care and Philosophy19(2), 253-264.‏
Parens, E. (2013). On good and bad forms of medicalization. Bioethics27(1), 28-35.‏
Reid, S. (2011). Sex, Drugs, and American Jurisprudence: The Medicalization of Pleasure. Columbia Public Law Research Paper.‏
Richie Cristina S, (2017) Not Sick: Liberal, Trans, and Crip Feminist Critiques of Medicalization, Journal of Bioethical Inquiry Pty Ltd, volume 16, pages375–387
Salawu, A. I., Gbadamosi, K. A., Ipinnimo, T. M., Babalola, O. F., Okunlola, A. I., Emmanuel, E. E., & Kadiri, I. A.(2022) Knowledge, Determinants of Attitude and Willingness for Cosmetic Surgery among Online Media Users in Nigeria.‏
Sharp Gemma, Tiggemann1 Marika, and Mattiske Julie(2015), Predictors of Consideration of Labiaplasty: An Extension of the Tripartite Influence Model of Beauty Ideals, Psychology of Women Quarterly, Vol. 39(2) 182 193
Skoda, K., Oswald, F. E., Shorter, L., & Pedersen, C. L. (2021). Perceptions of Female Genitalia Following Labiaplasty. The Journal of Sex Research58(7), 943-950.‏
Suissa, A. J. (2008). Addiction to cosmetic surgery: Representations and medicalization of the body. International Journal of Mental Health and Addiction6(4), 619-630.‏
Weare, A. M. (2021). Pinning beauty: standards promoted and behaviors encouraged within pinterest’s healthy makeup content. Cogent Social Sciences7(1), 1992909.‏
Webb, B. C., & Matthew, D. B. (2018). Housing: a case for the medicalization of poverty. Journal of Law, Medicine & Ethics46(3), 588-594.‏
Yan, S. H. (2012). Social Medicalization and Its Influence on Social Management. In Technology for Education and Learning (pp. 721-726). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Zhao, W. (2022). The influence of media exposure on young women’s intention to undergo cosmetic surgery: a third person perspective. Atlantic Journal of Communication30(2), 146-158.‏
Zola IK. Medicine as an institution of social control. Sociol Rev 1972;20:487 504.