جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/scs.2022.39137.2492

چکیده

فضای مجازی پویایی ­ها و نظم عاطفی جدیدی را در متن زندگی روزمره برقرار ساخته است. با هدف بررسی تأثیرات شبکه­ های اجتماعی بر ساختار عاطفی ایرانیان داده­ های بدست ­آمده از قوم­نگاری مجازی مورد تحلیل مضمونی قرار گرفتند. بر اساس یافته­ ها الگوهای رسوبی مشاهده شده الگوهای اسطوره­ای (گذشته طلایی و کاریزما بخشیدن به سردسته­ ها)، الگوهای مربوط به خانواده (عشق و غیرت­ورزی) و الگوی چالش با قدرت (اصالت، عدالت و طنز) را شامل می ­شوند. همچنین شاهد گسترش الگوهای مسلطی همچون امید عمومی، سیطره بیشتر کدهای زبانی مسلط و دخالت ­های مستقیم و غیرمستقیم گفتمان رسمی در فضا هستیم. الگوهای نوظهور نیز به اشکال صورت­های فردی (خودتحقق ­بخشی ­ها و صورت­های جمعی) (گسترش جامعه مدنی و جریان­های عقلانی) و نیز ملغمه عواطف مثبت و منفی مانند تروماسازی، خشم حاصل از ناکامی، خشم مطلق­ گرایانه، تجمیع سطوح ملال، عمومی شدن اضطراب­های فردی و صورت­های مختلف شفقت­ ورزی دیده می­ شوند. در نهایت ویژگی­هایی به ساختار احساس ویلیامز اضافه شدند که شامل عمومی شدن امر شخصی، روزمره شدن و به سطح آمدن الگوهای رسوبی، فردی/ جمعی شدن، محلی/ جهانی شدن، قدرت/ مقاومت، رابطه دیالکتیکی با ساختارهای کلان، عملگرایی/ انفعال و هم ­افزایی درون و میان الگوهای سه­ گانه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the emotional structure of Iranian society through the lens of cyberspace: towards presenting a theory

نویسندگان [English]

  • mohammad saeed zokaei 1
  • simin veisi 2

1 Professor, Faculty Member and Chair of the Department of Cultural Studies, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University

2 PhD in Cultural Sociology, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Cyberspace has been create new dynamics and emotional order in the text of everyday life. In order to investigate the effects of social networks on the emotional structure of Iranians, the data obtained from virtual ethnography were thematically analyzed. According to the findings, residual patterns include mythical patterns (golden past and giving charisma to leaders), family related patterns (love and jealousy), and patterns of challenge with power (originality, justice, and humor). We are also witnessing the spread of dominant patterns such as public hope, the dominance of more dominant language codes, the direct and indirect interventions of formal discourse in space. Emerging patterns also take the form of individual forms (self realization), collective forms (expansion of civil society and intellectual currents), as well as an amalgam of positive and negative emotions such as traumatization, anger from failure, absolute anger, aggregation of boredom levels, generalization of individual anxiety, and various forms of compassion. Finally, some features were added to Williams' emotional structure include the generalization of the personal  issue, the everydayization and Coming to the surface of residual patterns, individual / collective, localization / globalization, power / resistance, the dialectical relationship with macro structures, pragmatism / passivity and the synergy within and among the three patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional structure
  • Raymond Williams
  • residual pattern
  • Dominant pattern
  • emerging pattern
منابع:
تیلور، چارلز (1387). تنوع دین در روزگار ما؛ دینداری دوباره با ویلیام جیمز، ترجمه‌ی‌ مصطفی ملکیان، تهران: شور.
ذکایی، محمد سعید و ویسی، سیمین (1399). زیست مجازی در ایران: عواطف و خرده­فرهنگ­ها در شبکه­های اجتماعی، تهران: آگاه
ذکایی، محمد سعید و ویسی، سیمین (1400)(a). آثار پاندمی کوید-19 بر ساختار عاطفی در آئینه شبکه­های اجتماعی مجازی ایرانی، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای، دوره 13، شماره 2، 29-1.
ذکایی، محمد سعید و ویسی، سیمین (1400)(b). مواجهه و معناسازی کاربران ایرانی از شبکه­های مجازی، مطالعات رسانه­ای، دوره 16، شماره 1، 127-111.
فاضلی، نعمت­الله (1397). صورتبندی مسأله احساسات در ایران معاصر: نظریه­ای درباره پویایی الگوهای عاطفی در ایران، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره 19، شماره 43، 36-1.
فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
References:
Ahmad, S. (2004). The Cultural politics of emotion. Edinburg: Edinburgh University Press Ltd.
Alexander, C. J. (2009). Remembering the Holocaust: A Debate. New York: Oxford, Oxford Univesity Press.
Alexander C, J. (2013). Trauma: A Social Theory. Cambridge: Polity Press.
Archer, A. (2018). The Moral Value of Compassion, In: J. Caouette & C. Price (eds.), The Moral Psychology of Compassion. London: Rowman & Littlefield Publishers.
Beck, U. (1992). Risk Society: Toward a New Modernity. London: Sage Publication.
Bernstein, B. (1962). Linguistic codes, hesitation phenomena and intelligence, Language and Speech, 5, (1), 31–46.
Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique, London: Rowman & Littlefield.
Brownlie, J. (2014). Ordinary Relationships: A Sociological Study of Emotions, Reflexivity and Culture. New York City: Springer Publishing.
Coleman, R. (2018). Theorizing the present: digital media, pre-emergence and infra-structures of feeling. Cultural Studies32(4), 600-622.
Ekman, P. & E. Ekman (2017). Is Global Compassion Achievable? In Seppӓlӓ, E, Simon-Thomas, E. ,  Brown, S.L.,  Worline, M.C.,  Cameron, C.D. & Doty, J.R. . (eds.), The Oxford Handbook Compassion Science. Oxford: Oxford University Press.
Eldridge, E., & Eldridge, J. (2005). Raymond Williams: making connections. London: Routledge.
Engle, K. & Wong, Y.(2018).Thinking Feeling, In Engle, K. & Wong, Y.(Eds.), Structure of feeling: Explorations in Affect. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press.
Ewing, K.P. (2007). Immigrant Identities and Emotion, In Casey, C and Edgerton, R. B. (Eds.), A Companion to Psychological Anthropology: Modernity and Psychocultural Change. Malden: Blackwell Publishing.
Harding, J., & Pribram, E. D. (Eds.). (2009). Emotions: A cultural studies reader. London: Routledge.
Higgins, J. (1999). Raymond Willims: Literature, Marxism and cultural materialism. New York: Routledge.
Hochschild, A. R. (1983). The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of Califoenia.
Huberman, M. & M. Miles (eds.) (2002). Understanding and Validity in Qualitative Research, The Qualitative Researcher’s Companion. London: Sage.
Kristeva, J. (1980). Word, Dialogue and Novel, In Roudiez, L.S. (ed.), Desire Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Transl. T. Gora et al. New York: Columbia U.P.
Illouz, E., Gilon, D. & Shachak, M. (2014). Emotions and Cultural Theory, In Stets, J. E.  & Turner, J. H.  (Eds.), Handbook of the Sociology of Emotions (Volume II), New York City: Springer Publishing.
Lueck, M. A. (2007). Hope for a cause as cause for hope: The need for hope in environmental sociology. The American Sociologist, 38(3), 250-261.
Mc Clary, S. (Ed.) (2017). Structure of feeling in seventeenth century. Toronto, Ontario: University of Toronto Press.
Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., & Tacchi, J. (2016). Digital ethnography: Principles and practice. London: sage.
Reddy, W. M. (1999). Emotional Liberty: Politics and History in Anthropology of Emotions. Cultural Anthropology, 14(2): 256-288.
Skog, S. (2001). Radical Acts of Love: How Compassion Is Transforming Our World. Center Sity, Minnesota: Hazelden.
Strangleman, T. (2012). Work identity in crisis? Rethinking the problem of attachment and loss at work. Sociology, 46(3), 411-425.

Streeter, T. (2017). The Internet as a structure of feeling: 1992–1996. Internet Histories1(1-2), 79-89.

Stearns, P. N. (1994). American cool: Constructing a twentieth-century emotional style. New York: New York University Press.
Tang, L. (2009). Shaping feelings in cyberspace: The case of Chinese seafarer-partners. Emotion, Space and Society2(2), 104-110.
Wetherell, M. (2012). Affect and Emotion: A New Social Science Understanding. London: Sage Publication.
Williams, R & Orrom, M. (1954). Preface to Film. Ann Arbor: University of Michigan.:
Williams, Reymond. (1960). Culture and Society. New York: double day Publishing.
Williams, R. (1961). The Long Revolution. Cardigan: Parthian Books.
Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.
Woodward, K. (2009). Statistical Panic, Cultural Politics and Poetics of Emotions. Durham, North Carolina: Duke University Press.
Yates, C. (2015). The play of political culture, Emotion and Identity, Palgrave Mac Millan.
منبع اینترنتی:
http://ispa.ir/Default/Details/fa/2094/70