تجربه آسیمیلاسیون زبانی چند نسل اخیر(80-50)شهر ایلام

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار رشته.جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آسیمیلاسیون زبانی یکی از اشکال تغییرات زبانی است که در آن افراد یک جامعه­زبانی، زبان دیگری را جایگزین زبان اول خود می­نمایند. در این پژوهش جامعه زبانی شهر ایلام با روش پدیدارشناسی مورد مطالعه قرار گرفته­اند. جمعیت نمونه تحقیق 20نفر از افراد متولد دهه­های50 -80 شهر ایلام بوده­ است که بصورت کاملاً هدفمند انتخاب شده اند. یافته­های مطرح شده در این پژوهش دو بخش کلی می­باشد. بخش اول آن در قالب مضامین اصلی"بحران ارتباط، شکاف زبانی و نسلی، واگرد به زبان مادری، انگ انگاری زبان مادری، سرگشتگی زبانی _ هویتی، گسست زبان مادری از مدرسه" بیان شده­اند. این مضامین مربوط به چگونگی تجارب افراد درمواجهه با تغیراتی که در زبان اول و زبان دوم به وجود آمده و شرایطی که تجربه نموده­اند  می ­باشد. بخش دوم یافته­ها  توصیف ساختاری می­باشد که در قالب چند مضمون اصلی شرح داده شده­اند: خانواده منفعل، برساخت و تحمیل هنجار زبانی در مدارس، طبیعی(رسم) شدن زبان فارسی، فقر دانش زبانی، تسلط نهادی زبان، خودیکی­دانی گروهی، بازنمایی­های وارونه رسانه. در این بخش شرایط زمینه­ای شکل­دهنده این تجارب با توجه به بیانات افراد دسته­بندی و ذکر شده­اند که این دو بخش توصیفی کلی از تجارب و زمینه و بستر شکل­دهنده آن­ها به دست داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experience of linguistic assimilation of several recent generations (80-50) of Ilam city

نویسندگان [English]

 • zeina hashemi 1
 • somayeh shalchi 2
1 Student of Sociology, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor of Sociology at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Linguistic assimilation is one of the forms of language changes in which people of a linguistic community substitute another language for their first language. In this research, the linguistic community of Ilam city has been studied with the phenomenological method. The research sample population was 20 people born in the 1970s-2000 in Ilam city, who were selected completely purposefully. The findings presented in this research are in two general parts. The first part of it is expressed in the form of the main themes of "communication crisis, linguistic and generational gap, return to mother tongue, stigmatization of mother tongue, language-identity confusion, separation of mother tongue from school".
The second part of the findings is a description of the structure, which is described in the form of several main themes: passive family, construction and imposition of language norms in schools, the naturalization of the Persian language, weak language knowledge, institutional mastery of the language, individualism. Group knowledge, inverted media representations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • linguistic assimilation
 • Ilam
 • descriptive phenomenology
 • ethnic policies
 • linguistic ideologies
 • منابع

  آلتوسر، لویی،(1388)."ایدئولوژی و ساز و برگ­های ایدئولژیک دولت"، ترجمه: روزبه صدرآرا،، تهران، نشر:چشمه.

  خوبروی پاک، محمدرضا، (1380)."اقلیت­ها"، چاپ اول، تهران، نشر شیرازه.

  داورنیا، عباس، (1385)."علل و شاخصه­های تغییر زبان­­ ترک­های تهران"، چاپ اول، انتشارات اندیشه نو.

  ذکایی، محمدسعید،(1381)."نظریه و روش در تحقیقات کیفی" فصلنامه علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی تهران، صص 69-41.

  رسولی، دهقانی، کریمی، حسین، رضا، علیرضا(1395)."سیاست­های زبانی پهلوی اول در کردستان و پیامدهای آن(با تأکید بر مدارس)"، مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهش­نامه انجمن ایرانی تاریخ، سال هشتم، شماره 30، زمستان ، صص 96-77.

  ژان کالوه، لویی،(1379)."درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی"، ترجمه: محمدجعفر پوینده، چاپ اول، انتشارات: نقش­جهان، تهران.

  شفر، ریچارد، (1391)"فرهنگ فشرده جامعه­شناسی"، ترجمه: حسین شیران، نشر دیجیتال: جامعه­شناسی شرقی، بهار.

  شفیعی، بیژن، مهرعلیان، زهره، (1382)"اختلال نارسایی گفتار در کودکان" دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

  عبدالخانی، لنا،(1390)"تأثیر دگرگونی­های سیاسی و سیاست­گذاریهای زبانی بر وضعیت زبان در نظام­های توتالیتر سده بیستم: مورد مطالعه تاجیکستان"، پایان­نامه دکترا، علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم سیاسی، زمستان.

  فراستی، صابری، ویسی، شهلا، کورش، هیوا،(1398)"فرسایش و تغییرات زبانی در کردیِ کلهریِ ایلامی­های مقیم تهران"، فصلنامه مطالعات زبان­ها و گویش­های غرب ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، سال هفتم، شماره25، تابستان، صص 95-110.

  فیاضی، لیلا، (1398)."رابطه دوزبانگی و اختلال­های گفتار و زبان"، فصلنامه تعلیم و تریبت استثنایی، شماره102، صص:67-62، تیرماه.

  کرسول، جان،(1396) "پویش کیفی و طرح پژوهش"، ترجمه: دانایی­فرد، حسن؛ کاظمی، حسین، نشر: صفار، چاپ سوم، پاییز.

  مارتین، مارجر، (1377)"سیاست قومی" مترجم: افتخاری، اصغر، مجله مطالعات راهبردی، بهار، صص 154- 181.

  محمدپور، احمد،(1389) روش در روش(درباره ساخت معرفت در علوم انسانی)، انتشارات: جامعه­شناسان، چاپ سوم.

  یاراحمدی، جواد(1388)"بررسی عوامل مؤثر در عدم انتقال گویش کردی کلهری به بچه­ها در بعضی خانواده­های کرمانشاهی براساس دیدگاه جامعه­شناختی زبان" دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پاییز.

  • Alba, Richard’ )2004(“Language Assimilation Today: Bilingualism Persists More Than in the Past, But English Still Dominates” Lewis Mumford Center for Comparative Urban and Regional Research, University at Albany, Working Paper No. 111 November,
  • Irvine, J. T, (1989). when talk isn't cheap: Language and political economy. American Anthropological Association, Vol. 16, No. 2, pp.248-26.
  • Irvine, J. T, & Gal, S, (2000). “Language ideology and linguistic differentiation, Regimes of language”: Ideologies, polities, and identities, School of American Research Press, pp. 35–84
  • Lieberson, Stanley, (1963). Stratification and Ethnic Groups, Sociological Inquiry, university of Washington, 40(spring):172-181.
  • Mrgerm, Martin.N(2019). “Race and Ethnic Relations: American and Global Perspectives” Tenth Edition, Cengage Learning; Nelson Education, Canada, Ltd.
  • Yousofvand, Behzad; (2017). L1 Loss and L2 Acquisition among Luri Speakers in Lurestan Province, Iran, Department of English Language and Literature, Razi University, January.