تحلیلی بر نقش شخصیت‌های کارتونی غیر ایرانی در الگوپذیری فرهنگی کودکان از منظر والدین (جمعیت مورد مطالعه : والدین کودکان 6 تا 12 سال شهر صومعه‌سرا)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم اجتماعی، ایران، تهران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم اجتماعی، ایران، تهران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش کارتون‌ها در الگوپذیری کودکان، مقاله حاضر به بررسی نقش شخصیت‌های کارتونی غیر ایرانی در الگوپذیری فرهنگی کودکان از منظر والدین پرداخته ‌است. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است آیا رابطه معنی داری بین میزان تماشای کارتون‌های غیر ایرانی و الگوی پذیری فرهنگی کودکان از منظر والدین وجود دارد؟ فرضیه‌ اصلی این مقاله عبارت است از: بین میزان تماشای کارتون‌های غیر ایرانی و الگوپذیری فرهنگی کودکان رابطه معناداری وجود دارد. چهارچوب نظری مقاله، تلفیقی از نظریه‌های حوزه رسانه و ارتباطات، نظریات مربوط به یادگیری اجتماعی و نظریه‏های فرهنگی است. روش پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری شامل والدین دارای کودک 6 تا 12 ساله شهر صومعه‌سرا می‌باشد، والدین دارای یک یا بیشتر از یک فرزند، از یکی از دو جنس پسر یا دختر در این جامعه آماری قرار گرفتند. 330 نفر از والدین به عنوان نمونه آماری به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. در تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی و همچنین نرم‌افزار SPSS بهره برده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق کودکان بین 3 تا 4 ساعت در روز به تماشای کارتون می‌نشینند و بر اساس یافته‌ها بین تماشای کارتون‌های غیر ایرانی و الگوپذیری فرهنگی در کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Non-Iranian Cartoon Characters In cultural modelling of children from the perspective of parents (studied Population: Parents of children between the ages of 6 and 12 in The City of Somesara)

نویسندگان [English]

 • Hosseinali Ghajari 1
 • Somayeh Mohseni 2
1 , Assistant Professor Department of Sociology, Payam Noor University
2 Master of Sociology, Payam Noor University, Tehran West,
چکیده [English]

Considering the importance of the role of cartoons in children's role modeling, the present article examines the role of non-Iranian cartoon characters in children's cultural role modeling from the perspective of parents. This article seeks to answer the question: Is there a significant relationship between watching non-Iranian cartoons and children's cultural modeling from perspective and seeing? The main hypothesis of this article is: There is a significant relationship between the rate of watching non-Iranian cartoons and children's cultural role modeling.
The theoretical framework of the article is a combination of theories in the field of media and communication, theories related to social learning and cultural theories. The research method is survey and the statistical population includes parents with 6 to 12 year old children in the city of Soomehsara. 330 parents were selected as the statistical sample by cluster sampling. In data analysis, descriptive and inferential statistics as well as SPSS software were used.
According to the findings of the study, children watch cartoons for 3 to 4 hours a day, and according to the findings of the same study, there is a significant relationship between watching non-Iranian cartoons and cultural, moral, behaviora and lifestyle roles modeling in children.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • culture
 • media
 • modeling
 • cartoon
 • child
 • parents
 • آرون، ر.(1396). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • بنی‌اسدی، م. (1394). الگوپذیری کودکان و نوجوانان از قهرمانان انیمیشن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه السلام)
 • پدرام، م. (1388) سپهر عمومی روایتی دیگر از سیاست. تهران: یادآوران.
 • تافلر، الف.(1397). موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی. تهران: فرهنگ نشر نو.
 • خداکرم تهرانی، س. (1394). بررسی بازنمایی آموزش مهارت‌های زندگی در بین برنامه‌های کودک تلویزیون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
 • خوروش، م.(1394). روان شناسی شخصیت. اصفهان : سنا.
 • خوشنویس، ن.(1388). بررسی تاثیر برنامه‌های تلویزیونی بر سبک زندگی. ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی، شماره 69.
 • دلشاد نوقابی، ع.(1392). تأثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر میزان و نحوه نظارت والدین بر تماشای تلویزیون دانش‌آموزان، فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دوره اول، شماره 4، زمستان 1392
 • رحیم زادجدا، س. (1395). بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان و نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • روزی طلب، م. (1391). تحلیل خشونت در انیمیشن و تأثیر آن بر مخاطب کودک و نوجوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • زائری،ع.(1396). بررسی شیوه‌های تربیتی والدین و تاثیر آن بر آسیب‌های اجتماعی در دانش آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • سپاسگر شهری، م. (1385). اثرات تلویزیون بر کودکان. نشریه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 51، پاییز 1385.
 • شریفی، ک.(1390). تاثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • صدیقی، م. (1388). تاثیر تلویزیون بر نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • طباطبایی، ص.(1388). طلوع ماهواره، افول فرهنگ. تهران: اطلاعات.
 • کاستلز، م. ( 1393). قدرت ارتباطات. ترجمه: حسین بصیریان جهرمی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
 • کرباسیان، ق.(1387).  نظریه فرهنگی. فرهنگ‌نامه علوم اسلامی و انسانی. شماره 2. ص65-56.
 • مهرآیین، م.( 1392). فرهنگ به روایت دورکیم. تهران: مرکز پژوهش‌های ایرانی اسلامی.
 • نژادبهرام، ز.(1389). نشریه برگ فرهنگ، شماره21 ،  بهار و تابستان 1389،  ص 148-135. 
 • هاشمی، الف. (1389). نقش رسانه‌های جمعی با تاکید بر تلویزیون بر توسعه فرهنگی دانش‌آموزان متوسطه شهر لامرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

 

 

 • Aaron ,L(1960-1980), Symptoms of Psychological
  Trauma, and Violent Behaviors Among Children Who Watch
  Television, Journal of the American Academy of Child &
  Adolescent Psychiatry, Vol. 37,( pp. 141-148).
 • Brockmann, PE. Diaz, B. Damiani, F. Villarroel, L. Nunez, F.
  Bruni, O. (2016). Impact of television on the quality of sleep in
  preschool children. Sleep Med :(pp.4-140).
 • Bandura, A. (1970-80). The Impact of Media on Child Aggression,
  Self-efficacy toward a similar theory of behavior change.
 • Defeur,m. (1989). theories of mass communication.n.j longman inc.
 • Erenberg, J.M.(2010),Role of media in children’s behavior.Indian Journal of fundamental and Applied Life scinces.Volume 16.
 • Garcia, S. Donald, A and Miller, P.( ٢٠١٥). Children enjoy TV. Journal of Social Sciences, Vol 38. (PP: ١٢-١)
 • Hartup, W. W. (1995). Social behavior of children. Review of Educational Research, Vol 35.
 • Turner, J.(1998). The structure of Sociological Theory. Sixth Edition,Wadsworth publishing company.