مطالعه و تحلیل جامعه شناختی نگرش به فساد اداری - اقتصادی( مطالعه موردی: شهروندان شهر اهواز)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نگرش و ایستارها به عنوان آمادگی ذهنی پنهان پیش از عمل از جمله ی عوامل تاثیرگذار بر بروز کنش فرد می باشد.در این تحقیق، از روش کمی، پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده‌ و روش‌شناسی این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری اهواز بر اساس نمونه‌گیری برابر با 383 نفر به‌صورت حجم متناسب با هر منطقه در نظر گرفته شده است.نتایج نشان داد که نگرش به فساد از میانگین نسبتا بالایی(12/2) برخوردار است که وضعیت مناسبی نمی باشد و محرز بودن مساله اجتماعی را مشخص می کند. آزمون تفاوت نیز ارتباط متغیر جنسیت با نگرش به فساد را معنادار و بر اساس آن مردان با میانگین 26/2 آمادگی پیش از عمل و نگرش مثبت تری به فساد در نسبت با زنان دارند. نتایج تحلیل های دو متغیری حاکی از رابطه نگرش به فساد با متغیرهای جنسیت، میزان احساس محرومیت، میزان دینداری و ارزیابی فایده داشتن از سوی پاسخگویان است. ضریب تعیین(〖 R〗^2) به دست آمده معادل 37/. بود و مقدار ارزیابی کیفیت مدل مسیر پژوهشSRMR برابر با 05/.است که با توجه به کمتر بودن آن از معیار می توان نتیجه گرفت که مدل مسیر پژوهش از کیفیت لازم برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study and Analysis of Attitudes Toward Corruption (Case Study: Citizens of Ahvaz)

نویسنده [English]

 • ebrahim mirzaei
Assistant Professor, Department of Sociology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In general, corruption is defined as a criminal and anti-society act that refers to the abuse of public and private property for personal and group gain and manifests in an individual or group form and makes the path of development uneven and multiplies its costs. slow Attitude,as a hidden mental preparation before action,is one of the factors influencing the occurrence of corruptive actions, and the important issue of current research is to study the role of attitude on corruption.In this research, the quantitative method, survey and questionnaire tools are used to collect data and the methodology of this research is descriptive and correlational, and the statistical population of citizens over 18 years of age in the urban areas of Ahvaz based on multi-stage random stratified sampling equals 383.The number of people is considered in proportion to each region.The results showed that the attitude towards corruption has the average value (46%) and the largest amount. It also has a relatively high average (2.12),which is not a good situation and shows the certainty of the social problem.The difference test also shows a significant relationship between the gender variable and the attitude towards corruption, and based on that, men have an average of 2.26 pre-action readiness and a more positive attitude towards corruption than women.The results of the two-variable analysis indicate the relationship between the attitude towards corruption and the variables of gender,degree of feeling of deprivation, degree of religiosity and the evaluation of the usefulness of the respondents.The coefficient of determination obtained is equivalent to 37/. and the quality evaluation value of SRMR research path model is equal to 0.5. Considering that it is less than the criterion, it can be concluded that the research path model has the necessary quality

کلیدواژه‌ها [English]

 • corruption
 • administrative-economic
 • attitude
 • citizens
 • Ahvaz
 • منابع

  • بخارایی،احمد(1395). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، نشر جامعه شناسان، تهران.
  • برجیسیان،عادل(1395) کانال های تاثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیررانتی، دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه آموزشی اقتصاد،رساله مقطع دکتری.
  • بیرو،آلن(1380).فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، نشر کیهان.
  • پاتریک، برت(1389) نظریه های جامعه شناسی،ترجمه محمد خانی، نشر رخ داد نو، تهران، چاپ اول.
  • حقیقتیان، منصور، بلوردی، مصطفی زهیر، بلوردی، طیبه(1396) مقاله"عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نگرش به فساددر میان شهروندان کرمانی"، مجله مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم شماره2، پاییز و زمستان؛صص 55- 75.
  • خدری، بهزاد. محمدزاده مقدم، عبدالله. و مؤمنی ماسوله، فریده.(1395). عوامل اجتماعی موثر بر فساد اداری در سازمان های دولتی شهر سنندج،فصلنامه رفاه اجتماعی،سال 16، شماره 60،صص 137-172.
  • دادگر،حسن، معصومی نیا، غلامعلی(1383).فساد مالی، تهران، نشر کانون اندیشه جوان.
  • دیانا،کندال(1392).جامعه شناسی معاصر، فریده همتی(مترجم)،تهران، نشر جامعه شناسان، چاپ اول.
  • ربیعی،علی(1387)زنده باد فساد.تهران، نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • رفیع پور،فرامرز(1388).سرطان اجتماعی فساد،نشر سهامی انتشار،تهران،چاپ دوم.
  • زرندی، سعید، معدنی،جواد(1394)، مقاله"طراحی مدل بومی مبارزه با فساد اداری در ایران"، مجله دانش ارزیابی،سال هفتم، شماره24،صص 24-5.
  • صالحی،مصطفی(1399). عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام، فصلنامه علمی- حقوقی قانون یار، دوره چهارم، شماره چهاردهم،تابستان، صص 131-110.
  • صیادزاده،علی(1395).بررسی فساد و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشد: یک مطالعه بین کشوری،دانشگاه مازندران،دانشکده علوم اقتصادی و اداری، رساله مقطع دکتری.
  • طالقانی، غلامرضا،طباطبایی، زهرا،غفاری،علی(1393). بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم،مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره12،شماره2، تابستان،صص 253-235.
  • عابدی، حسن،جعفری، احمد(1389).مقاله" مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش های کارکنان زن ومرد نسبت به فساد و سلامت اداری،فصلنامه مدیریت راهبردی،سال سوم، شماره3،صص 119-101.
  • غیاثوند،احمد(1397). مدل یابی معادلات ساختاریSmart PLS، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. چاپ اول.
  • غیاثوند، احمد، دهکردیان، پریسا(1388)، مقاله"بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران"،فصلنامه مطالعات ملی، دوره 37، سال دهم، ش 1.
  • فیروزجائیان، علی اصغر، محمودیان،معصومه(1400)، مقاله "مرور نظام مند مطالعات علمی انجام شده در حوزۀ فساد اداری در ایران" دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران، سال دوازدهم، شمارۀ 2 ،پاییز و زمستان،صص 220-201.
  • فیلیپ، مارک(1381). تعریف فساد سیاسی، ترجمه ی محمد طاهری و میرقاسم بنی هاشمی،تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • قائمی اصل،مهدی،ولائی، فیروز(1398). بررسی تأثیر فساد اداری بر سلامت مالی در نظام بانکی ایران،فصلنامه پژوهش های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)،سال بیستم،شماره دوم، تابستان، صص 212- 177.
  • کریمی، یوسف(1399). روان شناسی اجتماعی، تهران، نشر ارسباران.
  • میرزایی، ابراهیم، احمدی، یعقوب، بخارایی، احمد، نایبی، هوشنگ(1396)، مقاله "عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی با تاکید بر ابعاد اداری و مالی(مورد مطالعه:استان خوزستان)"،پژوهش نامه نظم وامنیت انتظامی، سال دهم،شماره سوم(پیاپی سی ونهم)پاییز.
  • هیوود، پل(1381)، فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و میرقاسم بنی هاشمی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • متن سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1384- 1400.

  -Alam, M.(1995), A Theory of Limits on Corruption and some Applications. Kyklos Journal, Vol.48.,No3,Pp419-435.

  -Beblawi, Hazem and Giacomo Luciani(1987) Rentier State, London Croom Helm Pub.

  -Boerner, K. and Hainz, C.(2006),The Political Economy of Corruption and the Role of Financial.

  -Gurr,Ted,R(1967).Psychological Factors in Civil Violence,London:World Politic.

  - Glock and Stark (1970). The Dimension of Religiousity: Religion and Society in Tensnio. Chicago: Rand Mc Nally

  -Theobald, R.(1990). Corruption, development, and underdevelopment. Duke U, Press, Durham, NC.

  - Tsuik, T. & Cheng, Y. C.(1999) School Organizational Health and Teacher Commitment: A Contingency Study with Multi-Level Analysis. Educational Research and Evolution, No. 3, Iss. 5, 249-268.

  -Turner,Janathan.H(2003),The Structure of Sosiological Theory,California: Thomson,Wadsworth.

  -World Bank(2020). Worldwide Governance Indicators 2020: Country Data Report for Iran..

  - www.worldbank.org/wbi/governance/.

  -WJP.Transparency International. from http://www.transparency.org