دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 45، آبان 1401 
تولید فضا و ضرباهنگ‌کاوی فضای شهری تهران: رهیافت هانری لوفور

صفحه 25-56

10.30465/scs.2022.41389.2568

نیلوفر باغبان مشیری؛ عباس کاظمی؛ کامران ربیعی؛ زهرا احمدی پور