جامعه پژوهی فرهنگی
ادراکات اعتباری به مثابه خوانشی غیر یوروسنتریک در بستر جامعه شناسی

فاطمه احمدی؛ سیدجواد میری

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 1-25

https://doi.org/10.30465/scs.2022.41275.2563

چکیده
  کسب معرفت توسط انسان از سه راه عقل، حس و قلب حاصل می‌شود و هر کدام کارکردی ویژه دارند. یکی از مفاهیم مهم در بررسی سیر شکل‌گیری ادراکات در انسان، ادراکات اعتباری، چگونگی شکل‌گیری آن‌ها و جایگاه آن‌ها در تقسیم-بندی انحاء معقولات و جایگاه آن‌ها در تحلیل و بازسازی نظریه اجتماعی است. روابط انسان‌ها با یکدیگر و رابطه انسان با محیط پیرامون ...  بیشتر

تولید فضا و ضرباهنگ‌کاوی فضای شهری تهران: رهیافت هانری لوفور

نیلوفر باغبان مشیری؛ عباس کاظمی؛ کامران ربیعی؛ زهرا احمدی پور

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 25-56

https://doi.org/10.30465/scs.2022.41389.2568

چکیده
  واقعیت زندگی‌روزمره و ضرباهنگ‌های درهم‌تنیده آن رابطه‌ای متقابل با فرایند تولید فضای شهر و قدرت‌های دخیل در آن دارد. پژوهش حاضر تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد که ضرباهنگ زندگی‌روزمره در شهر تهران چگونه تجربه می‌شود و این ضرباهنگ با تولید فضای شهری چه رابطه‌ای دارد. با استفاده از روش ضرباهنگ‌کاوی و مردم‌نگاری و رفت‌وبرگشتی ...  بیشتر

تحلیل پدیدارشناختی ادراک زندانیان جرایم خشن استان مازندران در موقعیت های خرده فرهنگ لات بازی

سعید حیدری؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ مصطفی مهرآیین

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 57-81

https://doi.org/10.30465/scs.2022.40407.2530

چکیده
  در تحلیل جرم، جایگاه مفهوم فرهنگ در کنار مفاهیم، نظریه ها و رویکردهای مختلف جامعه شناختی و روانشناختی در قالب جرم شناسی فرهنگی بروز و نمود پیدا کرده است. این مقاله با هدف دستیابی به ساختار صورتبندی ذهنی-ادراکی زندانیان جرایم خشن از تجربه تعلق خاطر به خرده فرهنگ لات بازی تدوین شده است. این پژوهش با پارادایم تفسیرگرایی و با استفاده از ...  بیشتر

تحلیل عناصر هویت فرهنگی فردی- زمینه‌ای در تکوین و پایداری هویت قوم ترک‌های آذربایجان ایرانی

اکرم سلطانپور اشتبینی؛ مهرداد عربستانی؛ باقر ساروخانی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 83-110

https://doi.org/10.30465/scs.2022.37147.2439

چکیده
  هدف مقاله حاضر تحلیل عناصر هویت فرهنگی فردی- زمینه‌ای در تکوین و پایداری هویت قوم ترک‌های آذربایجان ایرانی است. روش تحقیق به صورت کیفی و مصاحبه با 22 نفر از خبرگان ترک‌های آذربایجان ایرانی ساکن در شهر تهران و مراکز استان‌‌های ترک‌زبان به روش گلوله برفی در سال 1399 صورت پذیرفت. جهت اعتبارسنجی مضامین مصاحبه ها؛ دو مرحله متوالی از نظرسنجی ...  بیشتر

مطالعه جنسیتی پژوهش‌ورزی در علوم انسانی؛کاووشی در ادوار جشنواره بین المللی فارابی

سمیه سادات شفیعی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 111-136

https://doi.org/10.30465/scs.2022.41240.2559

چکیده
  شناخت تفاوت های جنسیتی در علم موضوع مطالعاتی مهمی در ساحت جامعه شناسی علم و مطالعات زنان و جنسیت است که به بررسی سهم هر یک از دو جنس بعنوان کنشگر علم در قالب تولید، پژوهش، آموزش و ارزیابی پرداخته و می تواند در سامان مندی سیاستگذاریهای علم و بهینه سازی برنامه ها تاثیرگذار باشد. این پژوهش به روش کمی از نوع تحلیل ثانویه اطلاعات به تحلیل ...  بیشتر

مطالعه و تحلیل جامعه شناختی نگرش به فساد اداری - اقتصادی( مطالعه موردی: شهروندان شهر اهواز)

ابراهیم میرزایی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 137-168

https://doi.org/10.30465/scs.2022.39457.2504

چکیده
  نگرش و ایستارها به عنوان آمادگی ذهنی پنهان پیش از عمل از جمله ی عوامل تاثیرگذار بر بروز کنش فرد می باشد.در این تحقیق، از روش کمی، پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده‌ و روش‌شناسی این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال مناطق شهری اهواز بر اساس نمونه‌گیری برابر با 383 نفر به‌صورت حجم متناسب ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی از منافع و کنش گری انجمن ها و احزاب سیاسی در مشروطه گیلان انجمن عباسی- اجتماعیون عامیون

علیرضا زادبر؛ جلال درخشه؛ مجتبی مقصودی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 169-192

چکیده
  انجمن ها و احزاب مشروطه خواه گیلان با بسیج عمومی و عزیمت به سمت پایتخت با هدف فتح تهران و حذف استبداد در فرآیند بازگشت مشروطیت نقش اساسی ایفا کردند. از میان احزاب متعدد دو مورد برجستگی دارند: انجمن عباسی، اجتماعیون عامیون. در اوج خفقان سردار افخم حاکم گیلان این احزاب و انجمن ها توانستند با اشتراک منافع و سازمان دهی با دهقانان در رهایی ...  بیشتر