جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه لرستان

2 دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/scs.2022.41275.2563

چکیده

کسب معرفت توسط انسان از سه راه عقل، حس و قلب حاصل می‌شود و هر کدام کارکردی ویژه دارند. یکی از مفاهیم مهم در بررسی سیر شکل‌گیری ادراکات در انسان، ادراکات اعتباری، چگونگی شکل‌گیری آن‌ها و جایگاه آن‌ها در تقسیم-بندی انحاء معقولات و جایگاه آن‌ها در تحلیل و بازسازی نظریه اجتماعی است. روابط انسان‌ها با یکدیگر و رابطه انسان با محیط پیرامون خود در محدوده مفاهیم اعتباری قرار می‌گیرند، لذا شناخت دقیق اعتباریات، نحوه بازسازی و جایگاه آن‌ها در تفکر علامه طباطبایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش به تحلیل بازسازی ادراکات اعتباری در تفکر علامه طباطبایی با روش تحلیلی توصیفی پرداخته می‌شود که می‌توان بر اساس آن نظامات اخلاقی و اجتماعی را شکل داد. ابتدا سیر ادراکات از حس تا اعتباریات در انسان تحلیل می‌شود، سپس به معرفی انواع معقولات در انسان و سپس به مساله ادراکات اعتباری در اندیشه علامه طباطبایی و چگونگی بازسازی آن در تفکر علامه در چارچوب نظریه اجتماعی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Credit perceptions as a non-Eurocentric reading in the context of sociology

نویسندگان [English]

 • fatemeh ahmadi 1
 • seyedjavad miri 2

1 Assistant Professor of Philosophy and Islamic Theology of Lorestan University

2 Associate Professor of Sociology, Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Among the important concepts in examining the process of formation of perceptions in humans are credit perceptions, how they are formed and their place in the division of rationality. Human relationships with each other and human relationships with their surrounding environment are within the scope of credit concepts, so accurate knowledge and the way of reconstruction and credits are very important in social theory. In this research, credit perceptions are analyzed as a non-Eurocentric reading in the context of sociology with a descriptive analytical method. Therefore, after analyzing the course of perceptions from sense to beliefs and introducing the types of rationality in humans, how to reconstruct beliefs in the framework of social theory is discussed. Based on this, credit perceptions are a very efficient conceptual tool for measuring the degree of civilization and progress of a society, because the more credit concepts there are in a society, the more advanced that society is. By insisting on pre-societal values, Allameh explains how society is formed and emphasizes the agency of the individual. Allameh examines the structure of the society with the post-societal validity and emphasizes on the originality of the individual and the society at the same time as the priority of the society and the independence of the individual.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Perceptions"
 • Credit Concepts"
 • Allameh Tabatabai"
 • "
 • Social Theory"
 1. ابراهیمیان، سیدحسین (1381). انسان­شناسی (اسلام، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم چاپ اول، تهران: دفتر نشر معارف.
 2. ابراهیمیان، سیدحسین(1378). معرفت­شناسی از دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی و غربی، چاپ دوم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 3. ارسطو(1392). متافیزیک، ترجمه شرف‌الدین خراسانی، چاپ اول، تهران: حکمت.
 4. سبزواری، ملاهادی(1369). شرح‌المنظومه، چاپ دوم، تهران: نشر ناب.
 5. طباطبایی، محمدحسین (1364). بدایه الحکمه، قم: موسسه نشر اسلامی.
 6. طباطبایی، محمدحسین (1416ق). نهایه الحکمه، قم: موسسه نشر اسلامی.
 7. طباطبایی، محمدحسین (1362). رسائل سبعه، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
 8. طباطبایی، محمدحسین (1360). رساله الولایه، تهران: بنیاد بعثت.
 9. طباطبایی، محمدحسین (1387). انسان از آغاز تا انجام، ترجمه صادق آملی لاریجانی، قم: بوستان کتاب.
 10. طباطبایی، محمد حسین (بی‌تا). المیزان فی تفسیر القرآن، ج2 و ج3 و ج18 وج24، قم: منشورات اسماعیلیان.
 11. طباطبایی، محمدحسین (1366). اصول فلسفه و روش رئالیسم، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی عام.
 12. سرل، جان آر (1382). ذهن، مغز و علم، ترجمه امیر دیوانی، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 13. فکوهی، ناصر (1376). تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسانی‌شناسی، تهران: نشر نی
 14. گیدنز، آنتونی (1384). مسائل محوری در نظریه اجتماعی، کنش ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی، ترجمه محمد رضایی، تهران: انتشارات سعاد
 15. مطهری، مرتضی (1390). مجموعه آثار، ج1 ، ج6، ج10، تهران: انتشارات صدرا.
 16. مطهری، مرتضی (1362). شرح مبسوط منظومه، چاپ اول، تهران: انتشارات حکمت
 17. اسماعیلی، محمدعلی (1393). «پژوهشی در ادراکات اعتباری در علم کلام»، مجله حکمت اسلامی، سال اول، شماره دوم، ص70-97