تحلیل پدیدارشناختی ادراک زندانیان جرایم خشن استان مازندران در موقعیت های خرده فرهنگ لات بازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علمی واحد بابل

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

4 استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران

چکیده

در تحلیل جرم، جایگاه مفهوم فرهنگ در کنار مفاهیم، نظریه ها و رویکردهای مختلف جامعه شناختی و روانشناختی در قالب جرم شناسی فرهنگی بروز و نمود پیدا کرده است. این مقاله با هدف دستیابی به ساختار صورتبندی ذهنی-ادراکی زندانیان جرایم خشن از تجربه تعلق خاطر به خرده فرهنگ لات بازی تدوین شده است. این پژوهش با پارادایم تفسیرگرایی و با استفاده از روش پدیدارشناسی سعی در شناسایی تجارب زیسته لاتها برآمده است. به همین منظور با تعداد 16 نفر از زندانیان جرایم خشن در زندانهای مازندران مصاحبه انجام شده است. تحلیل متون حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل گفتمان جیمز پل جی انجام شده است. از نتایج قابل توجه اینکه، شکل گیری هویت مجرمان دارای تعلق خاطر به خرده فرهنگ لات بازی ، با نمایش ریاضت داوطلبانه ، پذیرش افتخارآمیز برچسب داغ و ننگ ، ذهنیت پارادوکسیکال ناامیدی و رستگاری نسبت به آینده ، همدلی و همراهی با سرنوشت هم طبقگان شکل پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of prisoners of violent crimes in Mazandaran province in subcultural situations

نویسندگان [English]

  • saied heidari 1
  • ali rahmani firouzjah 2
  • ali asghar abbasi asfajir 3
  • mostafa mehraeen 4
1 PhD student in Sociology, Islamic Azad University, Babol Branch
2 Associate Professor in social science department, Babol branch, Islamic azad university, Babol, Iran
3 Associate Professor in social science department, Babol branch, Islamic azad university, Babol, Iran
4 Assistant professor of sociology in the Institute of Humanities and Cultural Studies, tehran.iran
چکیده [English]

In crime analysis, the position of the concept of culture along with various sociological and psychological concepts, theories and approaches has emerged in the form of cultural criminology. This article has been compiled with the aim of achieving the structure of mental-perceptual formulation of violent crime prisoners from the experience of belonging to the lot game subculture. This research has tried to identify the lived experiences of the Latas with the paradigm of interpretiveism and using the phenomenological method. For this purpose, 16 prisoners of violent crimes were interviewed in Mazandaran prisons. The analysis of the texts obtained from the interviews was done through the discourse analysis method of James Paul J. Remarkable results show that the formation of the identity of criminals belonging to the subculture of the game has been formed by showing voluntary austerity, proud acceptance of hot and stigmatized labels, paradoxical mentality of despair and salvation for the future, empathy and companionship with the destiny of classmates. Is

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • subculture
  • prisoners'
  • perceptions
  • violent crimes
منابع
اباذری، ی . و پاپلی یزدی، ع.(1392). بررسی تقابل سنت و مدرنیته در فیلم های جاهلی با تاکید بر الگوهای لات و لوطی در دو فیلم لات جوانمرد و قیصر، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال 9 ، شماره 32، صفحه 35-11.
اباذری، ی . و پاپلی یزدی ، ع .(1393). بررسی کنش انتقام جویانه در مقام واکنش رادیکال به جهان جدید در فیلم های مابعد قیصر. مطالعات جامعه شناختی. دوره  21، شماره  2 ، صفحه 158-127 .
ادگار، ا. و سجویک ، پ .( 1388). مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی . ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی . تهران :  نشر آگه
الله وردی، ف .(1393). رویکرد جرم شناسی فرهنگی به عدالت کیفری جوانان. پایانامه دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی . دانشگاه تربیت مدرس.
استوری، جان .(1386). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه. ترجمه حسین پاینده. تهران:  نشر آگه.  
پروین ، س و درویشی فر، ع .(1394). خرده فرهنگ فقر و آسیب های اجتماعی در محلات شهری. فصل نامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. دوره  23، شماره  1 . صفحه 91-121.
جوادی یگانه، م و جعفر آقایی ، م و مختاری ، ر .(1390). مرام و مسلک لوتیان در دوره قاجار. نشریه جامعه پژوهی فرهنگی. دوره  2، شماره 2. صفحه 77-99.
ذکایی، م ، س .(1386).  فرهنگ مطالعات جوانان،  تهران :  نشر آگه.
رجبلو، ع  و علیخانی، ز . (1394). بررسی جامعه‌شناختی گفتار عامیانه در خرده‌فرهنگ جوانان. مجله جامعه شناسی ایران. دوره 16. شماره 2. صفحه 73-106
روح بخشان، علی محمد .(1382). از فتوت تا خاکساری. فصلنامه آینه میراث : دوره جدید، زمستان 1382 - شماره 23.از 114 تا 125
صادقی، س و قادری ، ص  .(1391). ارزیابی پیامدهای اجتماعی برنامه های پیشگیری از جرم در فضای عمومی شهری.مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران. سال سوم دوره  3، شماره  2. صفحه 93-118.
صادقی، س .(1393). فراتر از رویکردهای متعارف: قتل به مثابه کنش متقابل. مطالعات جامعه شناختی .دوره 21، شماره 2. صفحه 93-76
صادقی فسایی، س و ابراهیمی، م .(1394). تحلیل کیفی از جرایم خشن زمینه ها و انگیزه ها  . فصلنامه زن در توسعه و سیاست. دوره  13، شماره  2. صفحه 171-192.
صیرفی، ه .(1388). ادبیات جوانمردی لوطی یانالوطی. مجله رشد آموزش تربیت بدنی. شماره 31. صفحه 9-5.
شیری ، ع . (1397) . دانشنامه جرم شناسی محکومان.  تهران : نشر میزان
علیخواه، ف ، پورجعفری، م  .(1391). تاملی بر خرده فرهنگ جوانان: مطالعه ای درباره ماشین رانی نمایشی جوانان شهر رشت. راهبرد فرهنگ . شماره 20. صفحه 155-175
قادرزاده، ا و  محمدپور، ا و غلامی، ا . ( 1392 ). خالکوبی و برساخت هویت فردی بازتابنده  .. مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم. دوره 4، شماره 1. صفحه 185-161.
کرسول، ج .( 1394). پویش کیفی و طرح پژوهش. ترجمه دانایی فرد ، ح و کاظمی، ح . تهران: انتشارات صفار
گلچین ، م  . (1385). انحراف جوانان در آئینه پژوهش ها .نامه علوم اجتماعی ، شماره 28 ، پائیز 1385 ص 124-158
محسنی، م  .(1396). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی. چاپ دوم، تهران :  انتشارات طهوری.
محسنی تبریزی، ع  .(1379). مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته های یک تحقیق. نامه علوم اجتماعی. دوره  8، شماره  پیاپی 16 . صفحه 193-227.  
مهرآیین، م  .(1396). درسگفتار پدیدارشناسی نظریه و روش.  تهران : موسسه رخداد تازه.
مهرآیین، م . (1396).درسگفتار تحلیل گفتمان(هنر). تهران :  موزه ملک.
مرکز آمار قوه قضاییه .(20 شهریور 1397). https://www.irna.ir/news/83029863/16
نیازی، م و صدیق ، م ، م  .(1393). چرخ گفتمان تبیین جرم از دوره کلاسیک تا پست مدرنیسم.  فصلنامه علمی کارآگاه. دوره 8، شماره 29. صفحه 90-70.
 
Adorno, t .­(1978), The authoritarian personality. the Norton library.
Sponsored by the American jewish committee social studies series:Publication no. III
 
Bordua،, D (1961). Delinquent Subcultures: Sociological Interpretations of Gang Delinquency. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 338(1): 119-136
 
Polizzi, d (2015), Yonth street gangs acritical appraisal Routledge. Published April 27, 2015 by Routledge.
 
Norris , g .­(2005). The authoritarian personality in the 21 century , Bond University , pure. The Authoritarian Personality in the 21st century.norris, G. https://research.bond.edu.au/en/studentTheses/the-authoritarian-personality-in-the-21st-century
 
Hodkinson, p . dicke , w .(2007).youth cultures scenes , subcultures and tribes . taylor and francis
 
hebdige , d  .(1979). Subculture the meaning of style, Routledge.-Gang preveatian.(2010). Overview of research and programs c. Literature Review, Issue Overview. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. https://ojjdp.ojp.gov/library/publications/gang-prevention-overview-research-and-programs
 
Hunt , p .(2008). ((A quantitative approach to studying subculture )). a dissertation submitted fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
 
Mannin,p...raphael, m .(2012). Phenomenological Theories of Crime. in Oxford Bibliographies Online in Criminology. New York: Oxford University Press.
 
Miller, j. (2015). Qualitative research in criminology. Advances in Criminological Theory Volume 20:26
Moustakas .c.(1994).Phenomenomenilogical research methods. California . SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road. Thousand Oaks, California. 91: 320. https://dx.doi.org/10.4135/9781412995658
 
Moore,r .(2010). Postmodernism and Punk Subculture: Cultures of Authenticity and Deconstruction..https://doi.org/10.1080/10714420490492238
 
Chijooke , C. J. (2015). Rethinking Subculture and Subcultural Theory in the Study of Youth Crime – A Theoretical Discourse. Journal of Theoretical & Philosophical Criminology, 7, 1: 1-16. http://hdl.handle.net/2086/16964
 
Gee , p . (2005). An introduction to discourse analysis, Routledge.
 
Polizzi .d .  (2015) .the phenomoenoloogy of davian behavior . recsearchgate
 
Presdee , mike .(2000) . Cultural criminology and the carnival of crime. Routledge.