جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایلام، ایران.

2 استاد گروه مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایلام، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران.

4 استادیار عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام

10.30465/scs.2023.38420.2473

چکیده

چکیده

مطالعه حاضر برآن است تا با هدف دستیابی به شناخت سوژه سیاه پوشی: رویکردی پدیدارشناسانه به پدیده سیاه پوشی پسران شهر ایلام بپردازد. ضرورت دارد تا پژوهش در قالب پارادایم کیفی انجام پذیرد و روش قالب آن پدیدارشناسی و از روش تحلیل تماتیک در جهت تحلیل داده ها بهره گرفته شود. در جهت دستیابی بهتر به اطلاع رسان ها از نمونه یابی زنجیره ای و از مصاحبه نیمه ساختمند به عنوان ابزار گرداوری اطلاعات استفاده شده و پس از مصاحبه با 24 نفر بر اساس اصل بسندگی اشباع نظری حاصل شد. یافته ها بیانگر این مسئله است که پسران مورد مطالعه از نظر تیپ شخصیتی اقتدار طلب می باشند، از نظر اجتماعی دچار طرد اجتماعی شده اند، از نظر اعتقادی، دین ستیز و از نظر سیاسی، سلطه ستیزند و همه این موارد نشأت گرفته از نظام تقسیم کار اجتماعی نابهنجار است که سبب گشته افرادی از این دست از رویه کلی حاکم بر جامعه فاصله بگیرند. نتیجه نهایی حاصل از یافته ها این است که سیاه پوشی یک معلول اجتماعی است نه علت. پس، برای مواجهه با آن باید علت را شناخت نه با معلول به مبارزه پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The subject of black-clad: a phenomenological approach to the phenomenon of black-clad boys in Ilam

نویسندگان [English]

  • bahman gholami 1
  • Yarmohamad Ghasemi 2
  • Sadigheh Piri 3
  • ali feizolahi 4

1 Master's degree, Cultural Studies, Ilam University, Iran.

2 Professor, Department of Cultural Studies, Ilam University, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

4 Assistant professor, member of the academic staff of the Department of Sociology, Ilam University Community Verified icon

چکیده [English]

Abstract

the present study aims to address the phenomenon of blackening of boys in Ilam with the aim of gaining knowledge about the subject of black dress: a phenomenological approach. It is necessary for the research to be done in the form of a qualitative paradigm and its method is phenomenological and the method of thematic analysis is used to analyze the data. In order to better reach the informants, chain sampling and semi-structured interviews were used as data collection tools and after interviews with 24 people, theoretical saturation was obtained based on the principle of sufficiency. Findings indicate that the boys studied are authoritarian in terms of personality type, socially excluded, ideologically anti-religious and politically anti-domination, and all of these originated from the division system. It is an abnormal social work that has caused such people to distance themselves from the general practice of society. The end result of the findings is that blackness is a social disability, not a cause. Therefore, in order to face it, one must know the cause and not fight with the disabled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subculture
  • lifestyle
  • individual identity
  • collective identity
  • blackness
منابع:
-افشار کهن، جواد و رضایی کرماجانی، ملیحه (١٣٩۶). برسی نقش هویت اجتماعی در تعیین سبک زندگی جوانان (شهر همدان). نشریه علوم اجتماعی، سال چهاردهم، شماره
- باطنی، رسول. (1380). جامعه‌شناسی جوانان. تهران: انتشارات آوای نور.
- پروری، پیمان (1396). گذار از فلسفه به روش شناسی؛ خوانش نو از روش پدیدارشناسی. عیار پژوهش در علوم انسانی، سال هفتم، شماره اول.
- پیشگاهی­فرد، زهرا (1386). فرهنگ جغرافیای سیاسی. تهران: نشر انتخاب، چاپ اول.
-حیدر نژاد علیرضا و عامری، محمدعلی (1399). تحلیل رابطه سرمایه های روانشناختی - اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ    های گروه های خارجی. فصلنامه روانشناسی تربیتی سال پانزدهم، شماره پنجاه و شیش
- شهابی، محمود و ذکایی، محمدسعید و فرخی علیرضا. (1387). تعلق به خرده‌فرهنگ جوانان در شهر تهران. فصلنامه مطالعات جوانان بهار 1387، شماره 12
- علیخواه، فردین و پورجعفری، متین. (1391). تأملی بر خرده‌فرهنگ جوانان: مطالعه‌ای درباره ماشین‌رانی نمایشی جوانان شهر رشت. مجله راهبرد فرهنگ، شماره بیستم.
فلیک، اووه (1388). روش های تحقیق کیفی در مدیریت، تهران: انتشارات صفار.
- کاستلز، مانوئل. (1385). عصر اطلاعات، قدرت هویت. ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران: طرح نو.
-کرم الهی، نعمت‌الله و عرب زاده، محمد (1396). روش‌شناسی بنیادین نظریۀ خرده‌فرهنگ‌های جوانان،  فصلنامه علمی-پژوهشی اسلام و مُطالعات اجتماعی، سال پنجم، شماره سوم.
- نراقی، احسان. (1356). جامعه، جوانان، دانشگاه. چاپ سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- هاشمیان­فر، سید علی و چینی، نفیسه (1395). هویت بریکولاژ و فرهنگ مصرف، تهران: انتشارات جامعه­شناسان
 
-Barker, C. (2004), the sage Dictionary of Cultural Studies, London, Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
--Haenfler, Ross (2014). “Subculture: The Basics”. Routledge, Taylor & Francis Group.
-Kroger, Jane and Marcia, James E (2011). “The identity Statuses: Origins, Meanings, and Interpretations”, in handbook of identity theory and research, Edited by Seth J. Schwartz, Koen luyckx, Vivian L. Vignoles, London: Springer..
McIntosh, I., & Wright, S. (2019). Exploring what the notion of ‘lived experience’offers for social policy analysis. Journal of Social Policy, 48(3), 449-467.
-Scott, Daniel (2019). “Connecting Setting and subculture: A Qualitative examination of violent Incidents Related to Gangs, race, and other personal issues From the Incarcerated youth perspective”, International Journal of law, Crime and Justice
-Sembou, Evangelia, (2015), Hege’s Phenomenology and Foucault’s Genology. Ashgate Publishing company.
-Svensson, R & Pauwels, L. (2008). Is a risky  life Styles always risky? The interaction between individual propensity and lifestyle risk in adolescent offending: A test in two urine samples, Crime & Delinquency, Vol 56, Pp 608-626.
Sandhu, B. (2017). The Value of Lived Experience in Social Change. Available at: thelivedexperience. org [accessed 28 Nov 2018].