جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال

10.30465/scs.2023.42014.2588

چکیده

در تفکر نیچه نقدهای بنیادینی نسبت به فرهنگ غربی وجود دارد، فرهنگی که برخاسته از تاریخ تفکر متافیزیکی غرب است. به اعتقاد نیچه فرهنگ غربی به عنوان مجموعه‌ای از نظام‌های ارزشگذارانه متافیزیکی بستر جریان نیهیلیسم و بی‌معنایی ارزش‌ها را فراهم ساخته است. نیچه با روش تبارشناسانه‌، ریشه‌شناسانه و تاریخی، منطق انحطاط متافیزیک را ذیل نقدهای خویش در سه حوزه فلسفه، اخلاق و دین به نمایش گذاشته و راه رهایی از متافیزیک غربی و نیهیلیسم حاصل از آن را به منزله امر نو با بازارزیابی ارزش‌ها در شخصیت فیلسوف‌ـ‌هنرمند دنبال می‌کند. از منظر نیچه، فیلسوف‌ـ‌هنرمند در فراسوی هرگونه تقابل‌ متافیزیکی قرار دارد و به واسطه سلسه‌مراتبی که ناشی از اراده معطوف به قدرت می‌باشد به تفاوت خویش با دیگران واقف است و شورِ فاصله، او را در کاست نیرومندان قرار داده، با قدرت آفرینشگری خود در مرزها و خطرها می‌زید و در الگوی سبک فاخر یعنی سبک زندگی متفاوتی که هماهنگی عقل و احساس یا به عبارتی وحدت آپولونی‌ـ‌دیونوسوسی را به همراه دارد، امر نو و ارزش‌‌های جدید را برای عبور از نیهیلیسم بنیان می‌نهد و به جهان معنوی خویش آری می‌گوید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nihilism and The New in Nietzsche's Thought

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Razavizade 1
  • Bijan Abdolkarimi 2

1 PhD in Philosophy, Islamic Azad University (North-Tehran Branch)-Iran

2 Associate professor of philosophy, Islamic Azad University (North-Tehran Branch)-Iran

چکیده [English]

Nietzsche unfolds his radical critique of Western culture due to its emergence from the metaphysical thinking. For Nietzsche, Western culture as a set of metaphysical valuation systems has resulted in nihilism and absurdity of all values. With a genealogical, etymological and historical method, Nietzsche exhibited the logic of metaphysical decadence under his criticisms in the three fields of philosophy, ethics and religion, and sought to get rid of Western metaphysics and the resulting nihilism as a new thing by marketing values ​​in the personality of the Artist-philosopher. he does. Meanwhile, in his thought, the “Artist-philosopher” figure goes beyond the metaphysical oppositions. He is aware of his difference from others due to the hierarchy resulted from will to power, and the “pathos of distance” has caused him to be in the ruling caste. He lives in the realm of fronties and dangers with his creation power, creates new values for overcoming nihilism with his noble form of life, a different form of life which embraces the fusion of mind and passion in the Dionysian-Apollonian unity, and joyously affirms his spiritual world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphysics
  • Nihilism
  • Decadence
  • New Thing
  • Artist-Philosopher