دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 47، خرداد 1402 (بهار 1402) 
نیهیلیسم و امر نو در تفکر نیچه

صفحه 1-30

10.30465/scs.2023.42014.2588

سید علیرضا رضوی زاده؛ بیژن عبدالکریمی


سنتزپژوهی شناسایی مولفه های برنامه درسی چندفرهنگی

صفحه 127-162

10.30465/scs.2023.43267.2630

وریا نوروزی؛ یوسف ادیب؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ رحیم بدری گرگری