جامعه پژوهی فرهنگی
شناسایی و تحلیل چالش‌های جامعه شناختی توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ‌‌‌دانش‌‌بنیان (با تاکید بر ابعاد فرهنگی)

ناهید فتحی؛ سیدرضا سید جوادین؛ طهمورث حسنقلی پور

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-39

https://doi.org/10.30465/scs.2023.44314.2675

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی چالش های جامعه شناختی توسعه منابع انسانی دانشی در بعد فرهنگی در سازمان های دانش بنیان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع روش، توصیفی – اکتشافی است. جهت گردآوری داده های کیفی از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل مدیران و مسئولین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ...  بیشتر

سنتزپژوهی شناسایی مولفه های برنامه درسی چندفرهنگی

وریا نوروزی؛ یوسف ادیب؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ رحیم بدری گرگری

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.43267.2630

چکیده
  جامعه‌ی متکثر و متنوع ایران، نیازمند برنامه‌ی درسی است که نسبت به ویژگی چندفرهنگی آن حساس و پاسخگو باشد. پژوهش حاضر با روش پژوهش کیفی از نوع سنتزپژوهی با هدف شناسایی ویژگی مولفه‌های آموزش چندفرهنگی انجام شد. منابع مورد مطالعه شامل کلیه مقالات علمی معتبر در این زمینه در بازه‌ی زمانی 2007 الی 2022 می-باشد که با توجه به جستجوی منظم در پایگاه‌های ...  بیشتر

جامعه ستیزی؛ فصل مشترک نظم واقعی لاکان و سپهر ایمانی سورن کی‌یرکگور

حسین روحانی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.43194.2626

چکیده
  هدف از این پژوهش، به دست دادن خوانشی مبتنی بر روانکاوی ژاک لاکان از سپهر ایمانی سورن کی‌یرکگور که ملازم با نوعی جامعه ستیزیاست، می باشد. در راستای نیل به این هدف در بادی امر با توشه گیری از روش توصیفی- تحلیلی، سپهرهای سه‌گانه حیات به نزد کیرکگور با تأکید بر سپهر ایمانی مورد واکاوی و مداقه قرار می‌گیرد. سپس نظم سه‌گانه لاکان با تمرکز ...  بیشتر

نیهیلیسم و امر نو در تفکر نیچه

سید علیرضا رضوی زاده؛ بیژن عبدالکریمی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.42014.2588

چکیده
  در تفکر نیچه نقدهای بنیادینی نسبت به فرهنگ غربی وجود دارد، فرهنگی که برخاسته از تاریخ تفکر متافیزیکی غرب است. به اعتقاد نیچه فرهنگ غربی به عنوان مجموعه‌ای از نظام‌های ارزشگذارانه متافیزیکی بستر جریان نیهیلیسم و بی‌معنایی ارزش‌ها را فراهم ساخته است. نیچه با روش تبارشناسانه‌، ریشه‌شناسانه و تاریخی، منطق انحطاط متافیزیک را ذیل ...  بیشتر

بازخوانی جامعه‌شناختی "اخلاق عرفانی" با تکیه بر روایات سلوکی ابوسعید ابوالخیر

زینب شریعت نیا؛ سمیه خادمی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.43830.2653

چکیده
  یکی از بُعدهای اخلاق عرفانی، که عارفان به آن اهتمام داشته‌اند، جنبۀ اجتماعی آن است. برخلاف آنچه عموماً تصور می‌شود، عرفان اسلامی جریانی منفعل نسبت به جامعه نبوده است و مسولیت پذیری عارفان در فتوت‌نامه‌ها‌و توصیه‌ های سلوکی آنان کاملا آشکار است. هدف از این تحقیق، بررسی ابعاد اجتماعی در سیرۀ و احوال عارفان مسلمان است، که بهترین ...  بیشتر

عادتواره‌ی " منفعت طلبی شخصی" در ساختار سیاسی‌-‌اداری ایران معاصر

فاطمه زندی؛ سیدیعقوب موسوی؛ سعید معیدفر؛ علی رجبلو

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.44024.2666

چکیده
  یکی از وجوه کمتر پرداخته شده‌ی فساد در ساختار سیاسی‌-‌‌ اداری ایرانِ معاصر جنبه عادتواره‌ای آن است. این مسئله به عنوان یکی از عوامل اثر گذار در فرآیند توسعه، در تاریخ معاصر ایران به شکلی پایدار جریان داشته است؛ به همین جهت پژوهش حاضر با تمرکز بر دولت پهلوی اول که خط فاصلِ نمودِ نوگرایی در ساختار دولت در ایران معاصر است، و بر اساس ...  بیشتر

تخیل، یوتوپیا و فلسفه سیاسی

منصور انصاری

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.44202.2672

چکیده
  یکی از پرسش‌هایی که همواره با مطالعه یا آموزش فلسفه سیاسی مخصوصا برای نوآموزان یا خوانندگان غیرحرفه‌ای پیش می‌آید که این ایده‌های ظاهرا نشدنی و ناممکن چه فایده‌ای دارند؟ این یوتوپیاها اگر قرار نیست تحقق یابند چرا مطرح می‌شوند؟ در حوزه تخصصی نیز برای چندین دهه، اندیشه یوتوپیایی در معرض انتقادات تند و تیزی قرار گرفته و کسانی مانند ...  بیشتر