شناسایی و تحلیل چالش‌های جامعه شناختی توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ‌‌‌دانش‌‌بنیان (با تاکید بر ابعاد فرهنگی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدعو گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران و استاد گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد مدعو گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی چالش‌های جامعه شناختی توسعه منابع انسانی در بعد فرهنگی در سازمان‌های دانش‌بنیان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه‌‌ای و از لحاظ نوع روش، توصیفی – اکتشافی است. جهت گردآوری داده‌های کیفی از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. مشارکت کنندگان ‌‌این پژوهش شامل مدیران و مسئولان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده‌‌‌اند، که  بر اساس روش نمونه‌گیری گلوله برفی و به تعداد 20 مصاحبه در سال 1401 انجام شده است. بر اساس نتایج کدگذاری تم‌های فرعی و مقوله بندی تم‌ها، چالش‌های جامعه‌شناختی توسعه منابع انسانی دانشی به چهار دسته کلی چالش‌های فردی، گروهی، سازمانی و محیطی طبقه بندی شده‌‌‌اند. در‌‌این راستا، چالش‌های فردی شامل ابعاد شخصیتی، رفتاری، ادراکی و ارزشی، چالش‌های گروهی شامل تعارضات تیمی، قوانین غیررسمی تیم‌ها، عدم تقارن ساختاری تیم‌های دانشی با سازمان و شکل گیری خرده فرهنگ‌ها، چالش‌های سازمانی شامل ارزیابی، ساختاری، فرآیندی و مالکیت حقوقی و چالش‌های محیطی شامل پویایی فناوری‌های نوین، تحولات در رویکردهای توسعه منابع انسانی، تغییر و تحولات محیطی، تغییرات سازمانی و ضعف در زیرساخت‌های فناوری‌های نوین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human resource development as a sociological challenge: looking at the problem of knowledge bases

نویسندگان [English]

  • Nahid Fathi 1
  • Seyed Reza Seyed Javadin 2
  • Tahmoures Hasangholipour 3
1 PhD student in public administration, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch,, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Visiting Professor, Department of Public Administration, School of Management and Economics, Science and Research Branch,, Islamic Azad University, Tehran, Iran &, Professor, , Management,,Tehran University,Tehran,Iran.
3 Visiting Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch,, Islamic Azad University, Tehran, Iran, &, Professor, , Management,,Tehran University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

The current paper aims to identify sociological challenges of knowledge-based human resources development (HRD) practices in terms of cultural dimensions. It is a developmental research, conducting a descriptive-exploratory design. For qualitative data collection, thematic analysis method is applied. The research sample consisted of managers and officials at the Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), selected through the snowball sampling. To this end, a total of 20 interviews were conducted in 2022-2023. Based on the results of subtheme coding and theme categorization, the sociological challenges of knowledge-based human resources development practices are classified into four main categories; namely, individual, team, organizational, and environmental challenges. The individual category includes personality, behavioral, perceptual and value dimensions.  However, the team challenges consist of team conflicts, informal rules, structural asymmetry between teams and organizations, and the formation of subcultures. The organizational category includes evaluation, structure, process, and legal ownership. Finally, the environmental category includes dynamics of new technologies, changes in HRD approaches, environmental changes, organizational changes, and weaknesses in infrastructure of novel technologies.
 
Keywords: Knowledge Human Resource Development, Knowledge Workers, Sociology, Knowledge Culture, Knowledge Base, Knowledge Organizations.
 
The purpose of this study is to identify sociological challenges of knowledge-based human resources development (HRD) practices in terms of cultural dimensions. For the development of knowledge human resources, knowledge-based organizations such as The Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) have need of platforms and requirements to internalize this concept within their organization. One that the majority of knowledge-based organizations lack is the need of an organizational culture compatible with the knowledge environment. The development of knowledge human resources practices is defined as a novel approach in human resource management that designs and implements main HR management practices based on the improvement and progress of the organization's knowledge. To put it differently, the HR development and management cover those practices that are purposefully designed to promote knowledge processes in the organization. The approaches of knowledge HR development play a significant role in developing management processes through improving cultural contexts and strengthening skills and capabilities of employees. Changing employees' behaviors and attitudes, increasing their motivation, learning capacity and etc., can be achieved by the effective management of knowledge management systems. Further, the contribution of knowledge management in the HR development places at the top of the value chain; since from the beginning, it creates a culture that may increase innovation, creativity, learning and performance. Regarding the importance of organizational culture in the knowledge HR development practices in knowledge-based organizations, the current paper seeks to explore and analyze cultural obstacles and challenges in the development of knowledge human resources. Here, the major problem of the study is to identify sociological challenges of the development of knowledge human resources in knowledge-based organizations in terms of in cultural dimensions.
This paper is a developmental research, conducting a descriptive-exploratory design. However, this is an inductive research study with a qualitative approach. The research applies a qualitative approach, because qualitative data analysis is used to identify cultural challenges of human resource development. Moreover, in terms of theoretical foundations and experimental backgrounds, it can be considered a library research, and in terms of qualitative data, it is a field research study. Interview is used to collect qualitative data, while for qualitative data analysis, thematic analysis is applied. The research sample includes managers and officials at The Institute for Humanities and Cultural Studies. The paper conducts snowball sampling. The sampling of data and number of interviews required until the model reached theoretical saturation. Based on the snowball sampling method, a total of 20 interviews were conducted in 2022-2023. According to the findings of subtheme coding and theme categorization, the sociological challenges of knowledge-based human resources development practices are classified into four main groups as individual, team, organizational, and environmental.The individual challenges include personality, behavioral, perceptual and value dimensions.  However, the team challenges consist of team conflicts, informal rules, structural asymmetry between teams and organizations, and the formation of subcultures. The organizational group includes evaluation, structure, process, and legal ownership. Finally, the environmental group covers dynamics of new technologies, changes in HRD approaches, environmental changes, organizational changes, and weaknesses in infrastructure of novel technologies.
For the individual category, the cultural challenges of the knowledge HR development practices refer to the dimensions and components that knowledge workers are personally dealing with regardless of the characteristics of the group or organization. However, the cultural challenges at the team level consider those dimensions and components that knowledge workers face in the form of groups and work teams. Also, at the organizational category, the cultural challenges of the knowledge HR development practices signify the dimensions and components that an organization and its characteristics may generate in the direction of the culture of knowledge HR development. Finally, the cultural challenges at the environmental category point to those dimensions and components that are outside the organization, while the organization is dealing with. These put an influence on the performance and decisions of the organization in line with the organization's cultural policies for the knowledge HR development practices.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of knowledge human resources
  • knowledge workers
  • sociology
  • knowledge culture
  • theme analysis
 
فهرست منابع
طیبی ابوالحسنی، امیرحسین. (1398). درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی. فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری. دوره 9. شماره 2. 1-30.
معینیان، بهمن. الیاسی، مهدی. بامداد صوفی، جهانیار. سید نقوی، میرعلی. (1400). طراحی الگوی حفظ و نگهداری کارکنان دانشی در شرکت‌های ‌‌‌دانش‌‌بنیان تولیدی. دو فصلنامه مدیریت منابع انسانی پایدار. دوره 3. شماره 4. 89-111.
صائمیان، صدیقه. محمدیه، مقدسه. معیرمعینی، حمید. شاهرخی، فرزانه. (1392). بررسی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی. نشریه مدیریت فرهنگی. دوره 7. شماره 22. 70-86.
آزاد ارمکی، تقی. (1376). نظریه‌های جامعه شناختی. انتشارات سروش. تهران.
ACT. (2019). Factors associated with knowledge worker performance. Center for evidence based management. 1-11.
Advan, salma. (2021). The impacts of human resource management in knowledge management in small companies. Journal of humanities insights. 1-6.
Akdere, M. (2009). The role of knowledge management in quality management practices: Achieving
Arunprasad, P. (2016). Guiding metaphors for knowledge-intensive firms: Strategic HRM practices and
Azadeh, hamid. (2021). Evaluating the effect of knowledge based human resource management on organizational learning by considering the mediating variables of human relational and structural capitals. Int j med invest. Vol 10. Nu 2. 166-175.
Bao, xiaona and xu, chuan. (2021). Analysis of knowledge graph on the subject of domestic human resource management practice. Web of conference 251. 1-5.
Braun, Virginia; Clarke, Victoria. (2009). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3: 77-101.
Conference on New Challenges in Management and Business: Organization and Leadership, 2 May 2016,
Dubai, UAE. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 471-481.https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.059
Hassan, sana and siddiqui, Danish ahmed. (2020). Hoe knowledge based human resource practices affect innovation and organization performance: the mediatory role of human, relational and structural capital, complemented by individualism and uncertainty avoidance. Resource management and firm’s performance. 1-40.
https://doi.org/10.1177/1523422309338575
Human Resource Performance in Management of Keshavarzi Bank Branches in Tehran. 3rd. International
Khawaldeh, ghadeer. (2020). Impact of knowledge management on human resource management performance based on the ACHIEVE model in selected banks on amman-jordan. International journal of business and management. Vol 15. No 3. 1-13.
knowledge strategies. International Journal of Organizational Analysis, 24(4), 743-772.
Lendzion, jaroslaw Piotr. (2015). Human resource management in the system of organizational knowledge management. International conference on applied human factors and economics. 1-7.
Mir, Farhan. Azmat. (2017). Integrating knowledge management and human resource development: a knowledge based HRD process model. Journal of management and research. 1-30.
Mir, H. R., Torabia, A. K., & Hussein, F. (2016). An Investigation of the Impact of Knowledge Management on
Ortyl, Anna Pietruszka., cwiek, malgorzata., ziebicki, Bernard., wojcik karpacz, Anna. (2021). Organizational culture as a prerequisite for knowledge transfer among IT professionals: the case of energy companies. Energies. 1-32.
performance excellence in organizations. Advances in Developing Human Resources, 11(3), 349–361.
Sukardi. Herminingsih, anik. Djumarno. Kasmir. (2021). Effect of human resource management practices to maturity knowledge management. Journal JDM. Vol 4. No 1. 1-16.
Tome, Eduardo. (2011). Human resource development in the knowledge based and services driven economy. Journal of European industrial training. Vol 35. No 6. 1-18.
 
References:
ACT. (2019). Factors associated with knowledge worker performance. Center for evidence based management. 1-11.
Advan, salma. (2021). The impacts of human resource management in knowledge management in small companies. Journal of humanities insights. 1-6.
Akdere, M. (2009). The role of knowledge management in quality management practices: Achieving
Arunprasad, P. (2016). Guiding metaphors for knowledge-intensive firms: Strategic HRM practices and
Azad Aramaki, Taghi. (1376). Sociological theories. Soroush Publications. Tehran.
Azadeh, hamid. (2021). Evaluating the effect of knowledge based human resource management on organizational learning by considering the mediating variables of human relational and structural capitals. Int j med invest. Vol 10. Nu 2. 166-175.
Bao, xiaona and xu, chuan. (2021). Analysis of knowledge graph on the subject of domestic human resource management practice. Web of conference 251. 1-5.
Braun, Virginia; Clarke, Victoria. (2009). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3: 77-101.
Conference on New Challenges in Management and Business: Organization and Leadership, 2 May 2016,
Dubai, UAE. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 471-481.https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.059
Hassan, sana and siddiqui, Danish ahmed. (2020). Hoe knowledge based human resource practices affect innovation and organization performance: the mediatory role of human, relational and structural capital, complemented by individualism and uncertainty avoidance. Resource management and firms performance. 1-40.
https://doi.org/10.1177/1523422309338575
Human Resource Performance in Management of Keshavarzi Bank Branches in Tehran. 3rd. International
Khawaldeh, ghadeer. (2020). Impact of knowledge management on human resource management performance based on the ACHIEVE model in selected banks on amman-jordan. International journal of business and management. Vol 15. No 3. 1-13.
knowledge strategies. International Journal of Organizational Analysis, 24(4), 743-772.
Lendzion, jaroslaw piotr. (2015). Human resource management in the system of organizational knowledge management. International conference on applied human factors and economics. 1-7.
Mir, farhan. Azmat. (2017). Integrating knowledge management and human resource development: a knowledge based HRD process model. Journal of management and research. 1-30.
Mir, H. R., Torabia, A. K., & Hussein, F. (2016). An Investigation of the Impact of Knowledge Management on
Moinian, Bahman. Eliasi, Mehdi. Bammad Sufi, Jahaniyar. Seyed Naqvi, Mir Ali. (1400). Designing a model for maintaining knowledge workers in manufacturing knowledge-based companies. Two Quarterly Journals of Sustainable Human Resource Management. Volume 3. Number 4. 89-111.
Ortyl, Anna Pietruszka., cwiek, malgorzata., ziebicki, Bernard., wojcik karpacz, anna. (2021). Organizational culture as a prerequisite for knowledge transfer among IT professionals: the case of energy companies. Energies. 1-32.
performance excellence in organizations. Advances in Developing Human Resources, 11(3), 349–361.
Saimian, Siddiqa. Mohammadiyah, sacred. Moir Moini, Hamid. Shahrokhi, Farzaneh. (2012). Investigating the impact of cultural components on the personal brand model based on individual competencies. Journal of cultural management. Volume 7. Number 22. 70-86.
Sukardi. Herminingsih, anik. Djumarno. Kasmir. (2021). Effect of human resource management practices to maturity knowledge management. Jurnal JDM. Vol 4. No 1. 1-16.
Tayibi Abolhasani, Amir Hossein. (2018). An introduction to research methods: standard procedures for qualitative data analysis. Science and Technology Policy Quarterly. Volume 9. Number 2. 1-30.
Tome, edurado. (2011). Human resource development in the knowledge based and services driven economy. Journal of European industrial training. Vol 35. No 6. 1-18.