جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 دانشگاه مازندران

10.30465/scs.2023.43806.2652

چکیده

پژوهش جامعه شناختی حاضر با سه هدف مشخص انجام گرفت: هدف اول، بررسی زمینه های اجتماعی شکل گیری خصوصی سازی آموزش در ایران. دوم، بررسی پیامدهای اجتماعیِ توسعه مدارس غیردولتی خاصه در خصوص وضعیت تحقق و توسعه عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی و سوم، واکاوی و تبیین راهبرد‌های مواجهه با خصوصی سازی آموزش در ایران. این تحقیق برای رسیدن به اهداف مذکور، از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق به همراه بهره گیری از اسناد و متون تاریخی استفاده کرده است. و به واسطه متون و اسناد تاریخی داده ها مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان داد که خصوصی سازی آموزش در ایران از بستر های اجتماعی مختلف همچون، بحران پسا جنگ، برون سپاری و قوانین، برساخته شد. پیامدهای این خصوصی سازی نیز در سه سطحِ نابرابری، طبقاتی شدن و کالایی شدن آموزش قابل تحلیل است. مشارکت کنندگان این تحقیق به دو راهبرد در مواجهه با خصوصی سازی آموزش اشاره و استدلال کردند: خصوصی کردن و عادلانه کردن مدارس.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A sociological reflection on the privatization of education (non-government schools) in Iran

نویسندگان [English]

  • iman namadianpour 1
  • heydar janalizade 2
  • Ali asghar firouzjaeian 3

1 University student

2 Member of the Faculty of Mazandaran University

3 University of mazandaran

چکیده [English]

The present sociological research was carried out with three specific goals. The first goal is to investigate the social contexts of the formation of privatization of education in Iran. Second, investigating the social consequences of the development of non-governmental schools, especially regarding the realization and development of educational justice and social justice. Third, analyzing and explaining the strategies to face the privatization of education in Iran. In order to achieve the aforementioned goals, this research has used in-depth semi-structured interviews along with the use of historical documents and texts. The data has been analyzed through historical texts and documents. The findings of this study showed that the privatization of education in Iran was built from different social contexts such as the post-war crisis, outsourcing and laws. The consequences of this privatization can be analyzed in three levels of inequality, classization and commodification of education. The participants of this research pointed out and argued two strategies in facing the privatization of education: privatization and making schools fair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • neoliberalism
  • commodification
  • classification
  • inequality