جامعه پژوهی فرهنگی
اومانیسم به مثابه خوانشی از میراث بشری با نگاهی به اومانیسم اسلامی

رضا نصیری حامد؛ ناهید صفری

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.42234.2595

چکیده
  اومانیسم به مثابه یکی از ارکان دوران مدرن، با اصالت دادن به انسان و معمولاً در تقابل با خدامحوری و حاکمیت الهی تعریف شده است. با این حال، یکی از وجوه مهم در تکوین و بسط معنای اومانیسم، تأکید آن بر بازخوانی میراث مکتوب بشری بوده که زمینه‌ساز علوم انسانی نوین گردیده و در عین حال برخلاف تلقی مرسوم، به خوانشی در موافقت و سازگاری با ادیان ...  بیشتر

تأملی جامعه شناختی بر خصوصی سازی آموزش (مدارس غیر دولتی) در ایران

ایمان نمدیان پور؛ حیدر جانعلی زاده؛ علی اصغر فیروزجائیان

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.43806.2652

چکیده
  پژوهش جامعه شناختی حاضر با سه هدف مشخص انجام گرفت: هدف اول، بررسی زمینه های اجتماعی شکل گیری خصوصی سازی آموزش در ایران. دوم، بررسی پیامدهای اجتماعیِ توسعه مدارس غیردولتی خاصه در خصوص وضعیت تحقق و توسعه عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی و سوم، واکاوی و تبیین راهبرد‌های مواجهه با خصوصی سازی آموزش در ایران. این تحقیق برای رسیدن به اهداف مذکور، ...  بیشتر