جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

چکیده

مقالة حاضر به بررسی تأثیر بلندپروازی غیر عقلانی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد می‌‌پردازد. این پژوهش که به نوبة خود آزمون یک نوآوری نظری است به روش پیمایشی و با حجم نمونة 218 نفر شامل 168 نفر مراجعه‌‌کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد و 50 نفر گروه کنترل اجرا شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بلندپروازی غیر عقلانی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر مؤثر است و میزان بلندپروازی غیر عقلانی بر حسب نوع مواد مصرفی شیشه و کوکائین متفاوت است. بیش‌ترین بلندپروازی در مردان در زمینة مالی و اقتصادی و در زنان در زمینة خوشبختی در زندگی خانوادگی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Irrational Ambition and Tendency to Addiction

نویسندگان [English]

  • Ali Entezari 1
  • Razieh Saroogh Farahan 2

چکیده [English]

The aim of the present paper is to study the effect of irrational ambition on tendency to addiction in treatment and rehabilitation clinics. The study, which was a test of a theoretical innovation, was conducted on a sample of 218 people, including 168 addicts as experimental group and 50 normal persons as control group, using a survey method. The results showed a significant relationship between irrational ambition and tendency to addiction. The level of irrational ambition was also different according to kind of drug (Shishe and Cocaine). The highest level of ambition in menwas found in financial and economic affairs, whereas the highest level of ambition in women was about prosperity in family life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambition
  • Irrational Ambition
  • Drug Misuse
  • Methadone Treatment