مطالعه تطبیقی چالش های نظام اداری در رسیدگی به تخلفات اداری با رویکردی فرهنگی- اجتماعی در ایران و عراق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق عمومی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار حقوق عمومی،گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،گروه حقوق عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

10.30465/scs.2023.46209.2757

چکیده

امروزه به لحاظ تحول در نظام اداری ایران و عراق، مطالعه چالش های نظام اداری در رسیدگی به تخلفات اداری با رویکردی فرهنگی و اجتماعی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.زیرا وجود نظام اداری مطلوب در ایران و عراق مستلزم بررسی چالشهای موجود در رسیدگی به تخلفات اداری این دو کشور می باشد. تخلفات اداری در هر دو کشور به جهت عملکردهای نامطلوب یا غیرقانونی سازمانهای دولتی و سایر نهادهای عمومی تعریف می‌شود. از این رو پرسش اصلی این پژوهش در باب بررسی چالشهای نظام اداری در رسیدگی به تخلفات اداری با رویکردی فرهنگی- اجتماعی در ایران و عراق است. در پاسخ به این سوال بر اساس یافته های این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، نفوذ فرهنگ تبعیض آمیز، ضعف ساختار قانون، فساد سازمان دهی، نقص آموزش به عنوان چالشهای نظام اداری در رسیدگی به تخلفات اداری با رویکردی فرهنگی–اجتماعی در ایران و عراق استنباط و اسنتاج گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the administrative system challenges of Iran and Iraq in dealing with violations A cultural-social approach

نویسندگان [English]

  • Ali Faghih Habibi 1
  • Vajihe Mohseni 2
  • Motez Movafagh Khalil 3
1 Associate Professor of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch,Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Public Law, Department of Public Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Master's student in Public Law, Department of Public Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, in terms of the development in the administrative system of Iran and Iraq, the study of the challenges of the administrative system in dealing with administrative violations with a cultural and social approach is felt more than ever. Because the existence of a desirable administrative system in Iran and Iraq requires examining the challenges in Handling the administrative violations of these two countries. Administrative violations in both countries are defined as undesirable or illegal actions of government organizations and other public institutions. Therefore, the main question of this research is about examining the challenges of the administrative system in dealing with administrative violations with a cultural-social approach in Iran and Iraq. In response to this question, based on the findings of this research using a descriptive and analytical method, the influence of discriminatory culture, the weakness of the legal structure, organizational corruption, lack of education as the challenges of the administrative system in dealing with administrative violations with a socio-cultural approach in Iran and Iraq was deduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative system
  • administrative violations
  • cultural and social approach
  • supervisory authorities
  • Iran
  • Iraq