جامعه پژوهی فرهنگی
1. علم و پراکسیس؛ جامعه به مثابه مرجع اعتبار معرفت

محمد فرهادی؛ نادر امیری

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.36215.2406

چکیده
  تأمین اعتبار معرفت مهم‌ترین مسأله‌ی مطالعات علم در فلسفه و جامعه‌شناسی است. کاوش معرفت و پرسش از اعتبار آن، علم را به مثابه پدیده‌ای اجتماعی معرفی و جامعه‌شناسی را وارد این مجادله کرد. این تحولات حول مفهوم پراکسیس به مثابه بنیان تأسیس جامعه و پدیده‌های اجتماعی شکل گرفته است. مشخصاً مارکس و ویتگنشتاین پراکسیس و آگاهی -و لذا علم ...  بیشتر

2. سرمایه ها و مشارکت اجتماعی‌ در فضای دانشجویی

محمد فرهادی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 99-129

چکیده
  مسئله پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی است. پس از بررسی مباحث نظری این حوزه و با تکیه بر نظریه‌های جامعه‌شناختی کنش، چهار متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، احساس بی‌قدرتی و سرمایه فرهنگی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر مشارکت‌اجتماعی در چارچوب مفهومی پژوهش پذیرفته شد. روش تحقیق؛ پیمایش، نمونه‌گیری آن طبقه‌ای ...  بیشتر