جامعه پژوهی فرهنگی
واکاوی فهم گردشگری و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی شکل‌گیری آن

یونس نوربخش؛ احسان فرهادی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 137-162

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4202

چکیده
  گردشگری به مثابه پدیده ای «معنا ساز»، بر اساس درک و فهم کنشگران از آن، ذیل زمینه مندی فرهنگی- اجتماعی در هر جامعه ساخت می یابد. نویسندگان با استفاده از روش‌شناسی کیفی مصاحبه‌های باز و نیمه ساختاریافته صورت دادند تا چگونگی فهم و درک از پدیده گردشگری را در بین ایشان دریابند. نتایج نشان می‌دهد گردشگری امری هویت‌بخش (وجه ممیزه فرد ...  بیشتر

مدرنیسم توسعه نیافتگی و ازخودبیگانگی طبقة متوسط جدید در ایران بعد از انقلاب

روژان حسام قاضی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 107-130

چکیده
  طبقه متوسط جدید بعنوان طبقه ای که در پی تلاش جهت حرکت به سوی توسعه یافتگی است، نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی و امر توسعه سیاسی بخصوص در مشارکت های سیاسی دارد؛ بنابراین زمانی ما می توانیم این نقش فعال در توسعه را از سوی این طبقه داشته باشیم که این طبقه به خودآگاهی رسیده و مطالبات و خواسته هایش را بتواند در انجمن ها و گروه ها و احزاب ...  بیشتر