جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران انجام گرفت. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی بود. بدین منظور از کل کاربران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با استفاده از نمونه گیری هدفمند ناهمگن تعدادی 20 نفر انتخاب شدند و اطلاعات آنها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و انجام مصاحبه ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافت. در ادامه یافته ها با به کار گیری روش 7 مرحله ای کلایزی و مطالعه تطبیقی با «نظریه استفاده و رضامندی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهمترین عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه «اطلاع رسانی و اطلاع یابی»، «استفاده از فناوری های نوین رسانه ای»، «تسهیل در روابط خانوادگی»،  «تسهیل در روابط دوستان و آشنایان»، «تقویت ارتباطات گروهی»، «تقویت ارزش ها و آگاهی های شخصی» و «استفاده از فرصت های تفریحی و سرگرمی» بود که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Appealing Factors of "Cell phone Social Networks"

نویسندگان [English]

  • Abbas Zamani 1
  • Faezeh Taghipour 2

2 Cultural management and planning, Islamic Azad University of Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was comparative study and identifying appealing factors of "cell phone social networks" from user’s point of view. The research method was qualitative phenomenology. For this purpose 20 users of Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch was selected based on purposive sampling heterogeneous. The data were collected through a semi-structured interview and continued until data saturation. Then, the data were analyzed by applying the 7 - step Colaizzi method and based on the "Uses and gratifications theory". Findings showed that the  appealing factors of "cell phone social networks" from user’s point of view were included "information dissemination and information finding", "use of new media technology", "facilitate family relationships", "facilitate friendly relations", "strengthening communications group", "strengthening the values and knowledge of personal" and "use of recreational opportunities" that in this article presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • Virtual Network
  • Social App
  • Cell phone
  • Uses and gratifications
فهرست منابع
افراسیابی، محمدصادق(1390) شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی: مطالعه موردی جامعه مجازی ایرانیان (کلوب)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه امام صادق (ع).
اکبری، محسن؛ سی محمد نوع پسند اصیل، کامران زاهدفر و ناصری، سحر(1393) «بررسی تأثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: فیس بوک»، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال 14، شماره 2، شماره پیاپی13: 95-110 .
اکبری، فیروز(1389) «تلفن همراه (2): آسیب شناسی اجتماعی»، مجله حصون، شماره 23: 112-120، قابل دسترس در: 929326 http://www. noormags. ir/view/fa/articlepage/.
امام جمعه زاده، سید جواد؛ حوا ابراهیمی پور، مجید ملکان و رضا محمود اوغلی(1392) «رابطه میان مصرف اینترنتی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با سبک زندگی دانشجویان»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 14، شماره 55: 314-291.
امیدوار، تابان(1381) «بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
امیری، عبدالرضا (1387) «مطالعه فرصت ها و تهدیدات ناشی از ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی: گامی به سوی تدوین راهبرد در ناجا»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 4، شماره 4:  601-618.
ایمان، محمد تقی(1391) روش شناسی تحقیقات کیفی، چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
برات دستجردی، نگین(1393) «بررسی نقش شبکه های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه اصفهان سال تحصیلی 1390-91»، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 25، شماره 54: 170-159.
بشیر، حسن و محمدصادق افراسیابی(1389) «کارکردهای رسانه‌های اجتماعی در ایران»، فصلنامه رسانه، سال 21، شماره 4، شماره پیاپی 83: 32-5.
پاستر، مارک(1377) عصر دوم رسانه ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران :انتشارات موسسه ایران.
حامدی، محمد(1391) «عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق)»، فصنامه مطالعات رسانه ای، سال 7، شماره 19: 78-65.
چراغ ملایی، لیلا؛ پروین کدیور و غلامرضا صرامی(1393) «استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش - فرصت ها و چالش ها»، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، دوره 10، شماره3: 51-29.
خانیکی، هادی(1389) نشست روزنامه نگاری شهروندی: دانشگاه تهران.
خسروی، زهرا (1389) «تجارب جوانان ار تلفن همراه در تغییر هنجارهای فرهنگی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان).
ذکایی، محمدسعید و فاخره خطیبی(1385) «رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن: پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه، شماره33: 153-111.
رحیمی، محمد و رادبه پرنده(1392) «آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده؛ تهدیدها و چالش ها»، دومین سمینار فضای مجازی و خانواده، وب سایت علوم اجتماعی ایران، قابل مشاهده در: :http://socialsciences. ir
زمانی، عباس(1394) خانواده مجازی؛ مروری بر فرصت ها و چالش های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه، چاپ اول، اصفهان: ناشر مؤلف
زنجانی زاده، هما(1384) «بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش آموزان»، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره 6. شماره 2: 146-121.
سبحانی نژاد، مهدی؛ سیاوش پورطهماسبی و آذر تاجور (1388)« چالش ها و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی تلفن همراه و راهکارهای اصلاح آن»، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال 3، شماره 31 و 32: 28 - 18.
سلطانی فر، محمد (1389) دیپلماسی عمومی نوین و روابط عمومی الکترونیک، تهران: سیمای شرق.
سلیمانی پور، روح الله(1389) «شبکه های اجتماعی؛ فرصت ها و تهدیدها»، فصلنامه ره آورد، شماره 31: 14-19.
سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1381) نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران
عباس زاده، محمد(1391) «تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»،  فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 23، شماره1، شماره پیاپی 45: 34-19
کاستلز، مانوئل(1380) عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه ای جلد اول، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
کلانتری، عبدالحسین و حسین حسنی (1387) «رسانه‌های نوین و زندگی روزمره: تأثیر تلفن همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان»، فصلنامه رسانه، شماره 76: 136-119.
مساحی، مرضیه(1395) «تجارب مادران از پیامدهای فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی پسران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشکده علوم تربیتی.
مک کوایل، دنیس(1385) مخاطب شناسی، ترجمه: مهدی منتظرالقائم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
مونژ، پتر (1387) ساختارها و فرایندهای ارتباطات در جهانی شدن در نظریه های ارتباطات، ترجمه گودرز میرانی، جلد چهارم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
مهدی زاده ملاباشی، تورج (1391) تکنولوژی ها و فناوری های نوین رسانه ای، چاپ اول.
مهدی زاده، سید محمد (1392) نظریه های رسانه اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، چاپ سوم، تهران: همشهری.
وفایی، صادق(1395) «۲۸میلیون نفر عضو تلگرام هستند»، خبرگزاری مهر، شناسه خبر: 3768129، قابل دسترس در: http://www.mehrnews.com/news/3768129.
ون دایک، جان(1384) قدرت و سیاست در جامعه شبکه ای، ترجمه اسماعیل یزدان پور. فصل نامه رسانه، سال 16، شماره 2: 161-121.
Bandura A)2002( Social Cognitive Theory of Mass Communication,in J. Bryant and D. Zillman(eds),Media Effects:Advances in Theory and Research,Hills,NJ: Erlbaum,page 140.
Counts S(2007)Group-Based Mobile Messaging in Support of the Social Side of Leisure. Computer Supported Cooperative Work (CSCW)April 2007, Volume 16, Issue 1-2, pp 75-97.
Ferri F, Grifoni P , Guzzo T (2012) New forms of social and professional digital relationships: the case of Facebook. Social Network Analysis and Mining. June 2012, Volume 2, Issue 2, pp 121-13.
Heinrichs J H, Lim J S , Lim K S(2009)Influence of social networking site and user access method on social media evaluation. Journal of Consumer Behavior . Volume 10, Issue 6, pages 347–355, November/December 2011.
Laughey D(2007) Key Themes in Media Theory,McGraw Hill Publications.
Mcquail D(2006) Mcquail's Mass Communication Theory,Sage Publications. pages 7-97.
O’Brolcháin F, Jacquemard T ,Monaghan D ,Connor . N O,Novitzky P ,Gordijn B )2015( The Convergence of Virtual Reality and Social Networks: Threats to Privacy and Autonomy,ISSN: 1353-3452 (Print) 1471-5546 (Online).
Stephen G(2003)Transformations: A world of home hemodialysis. Health Care . 2003 ; 38 (2) :29-50.
Zemmels D R , Khey D N. 2014. Sharing of Digital Visual Media: Privacy Concerns and Trust Among Young People. American Journal of Criminal Justice May 2014 (Online),Link: http://link. springer. com/article/10. 1007/s12103-014-9245-7.