جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مدارس آینده از دغدغه‌های مهم نظام آموزشی است که نشان از وضعیت ناپایدار مدارس کنونی دارد. علیرغم انتقادات به نظام فعلی، به‌ویژه فرهنگ مدرسه، تصویری از مدرسه ‌آینده پیش رو قرار نگرفته است. این پژوهش با همین هدف به روش نظریه زمینه‌ای به دنبال تدوین مدل مدرسه ‌آینده است. روش پژوهش کیفی-استقرایی است و از روش نظریه زمینه‌ای استراوس-کوربین استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختمند که به سه روش کدگذاری باز محوری و انتخابی، تجزیه‌وتحلیل شد. مشارکت‌کنندگان متخصصان موضوعی در زمینه تعلیم و تربیت واجد شرایط ورود به مصاحبه بودند که از طریق نمونه‌گیری نظری تا 14 نفر به سطح اشباع داده‌ها رسید. نتایج با 22 مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علی (توسعه و پذیرش فناوری، سیاست‌های مشارکتی، توسعه سرمایه‌ای، تاکتیک‌های نهادی تفکر آینده‌نگرانه) پدیده محوری (ایجاد مدرسه ‌آینده)، شرایط زمینه‌ساز (سیاست‌های یادگیری، سرمایه‌های اجتماعی، حساسیت فرهنگی هنری)، شرایط مداخله‌گر (گفتمان نمایشی، تنازع نهادهای قدرت، مدیریت تفاوت‌ها، وابستگی منابع) راهبردها (توسعه گفتمان خلاقیت، احیای رسالت مدرسه‌ای، پذیرش چند فرهنگ گرایی، بازآرایی محیطی، بازاندیشی آموزشی) و پیامدها (شفافیت عملکرد، شوق یادگیری، برون‌یابی، توسعه دانایی محوری) قرار گرفت. نتایج این پژوهش برای بازشناسی ضعف مدارس فعلی و زمینه‌سازی برای مدارس آینده مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

School of Future in Iran: Grounded Theory Method

نویسندگان [English]

  • Nahid Sharifi 1
  • Badri Shahtalebi 2
  • Akbar Etebarian 3

1 PhD student in Educational Management, Islamic Azad University, Branch Isfahan (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)

3 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)

چکیده [English]

Schools of Future are an important education system concern, indicating unstable situation in current schools. Despite criticism of the current system, especially school culture, there is no picture of the school ahead. For the same purpose, this research find to develop a school of future model using the Grounded Theory Method. The research method is qualitative-inductive and the GTM's Strauss-Corbin has been used. Semi-structured interview data collection tools that were analyzed and analyzed by three methods of open, axial and selective coding. Participants of the subject matter experts in the field of education were eligible to enter the interview, which reached the level of data saturation through theoretical sampling of up to 14 people. Outcomes with 22 general categories in the form of paradigmatic model including causal conditions (development and acceptance of technology, participatory policies, capital development, institutional tactics of future thinking), phenomenon (school of future creation), contextual conditions (learning policies, social capital, cultural and artistic sensitivity) intervening Conditions (Demonstration Discourse, Conflict of Power Institutions, Differences Management, Resource Dependence) Strategies (Development of Creative Discourse, Revival of School Mission, Acceptance of Multiculturalism, Environmental Reorientation, Educational Reconsideration) and Consequences (Transparency of Performance, Enthusiasm of Learning, Externalization, Development of knowledge-base). The results of this study will be useful for recognizing the weakness of current schools and paving the way for school of future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : School of Future
  • Grounded Theory Method
  • paradigmatic model
منابع
استراوس، انسلم. کربین، جولیت. (1394). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران. نشر نی.
آقایی علی.1386. شناسایی ویژگیهای اساسی شخصی و حرفه‌ای معلمان مدارس آینده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شاهد
جانفدا بالو ناهید.1395. مدرسه فردا با رویکرد ارتقا خلاقیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه هنر اصفهان
دولتی علی اکبر، جمشیدی لاله، امین بیدختی علی اکبر.1395. ویژگی‌های بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری مدارس هوشمند، آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، دوره 9, شماره 34، 77- 96
سرکار آرانی، محمدرضا. (1382). اصلاحات آموزشی و مدرن‌سازی با تأکید بر مطالعه تطبیقی آموزش‌وپرورش ایران و ژاپن. تهران: روزنگار.
سلیمانگلی اکبر، دولتی علی اکبر، امین بیدختی علی اکبر.1396. راه کارهای تعامل و برقراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند، فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، دوره 11, شماره 3، 183- 196
سیادتی فریال سادات.1392. طراحی باغ مدرسه‌ایرانی به‌عنوان الگو برای مدارس پایدار آینده (طراحی دبستان دخترانه پایه 1 تا 6) پایان‌نامه، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود.
فاضلی، نعمت اله.1389. دبیرستان آینده، ماهنامه رشد مدرسه فردا، شماره 6 (پیاپی 52)
فلیک، اووه (1396)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
قناعت پیشه مریم، صالحی مسلم.1397. مقایسه مهارت های اجتماعی و یادگیری خود راهبر دانش‌آموزان مدارس هوشمند و سنّتی دوره متوسطه دوم، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 9, شماره 1، 73- 88
 
 
Bartelink, N. H. van Assema, P. Kremers, S. P. Savelberg, H. H. Oosterhoff, M. Willeboordse, M. ... & Jansen, M. W. (2019). One-and Two-Year Effects of the Healthy Primary School of the Future on Children’s Dietary and Physical Activity Behaviours: A Quasi-Experimental Study. Nutrients11(3), 689.
Beare, H. (2013). Creating the future school. Routledge.
Berestova, A., Gayfullina, N., & Tikhomirov, S. (2020). Leadership and Functional Competence Development in Teachers: World Experience. International Journal of Instruction13(1).
Berger, J. G. & Johnston, K. (2015). Simple habits for complex times: Powerful practices for leaders. Stanford University Press.
Betts, L. R. Rotenberg, K. J. & Trueman, M. (2013). Young children's interpersonal trust consistency as a predictor of future school adjustment. Journal of applied developmental Psychology34(6), 310-318.
Bolstad, R. (2012). Principles for a future-oriented education system. New Zealand Review of Education21, 77-95.
Bolstad, R. Gilbert, J. McDowall, S. Bull, A. Hipkins, R. & Boyd, S. (2012). Supporting future-oriented learning and teaching: A New Zealand perspective.
Bull, A. & Gilbert, J. (2012). Swimming out of our depth? Leading learning in 21st century schools. New Zealand Council for Educational Research.

Chai, C. S. Lim, C. P. & Tan, C. M. (Eds.). (2015). Future learning in primary schools: A Singapore perspective. Springer.

Charmaz, K. & Belgrave, L. L. (2007). Grounded theory. The Blackwell encyclopedia of sociology.
Chung, W. C. Yeo, H. J. Tan, A. C. Tey, J. Lim, M. & Hon, C. W. (2017). Preparing students for a new global age: Perspectives from a pioneer ‘Future School’in Singapore. In Educating for the 21st Century (pp. 389-404). Springer, Singapore.
Claxton, G. (2013). What's the point of school? Rediscovering the heart of education. Oneworld Publications
Coles, M. & Southworth, G. (2004). Developing Leadership: Creating The Schools Of Tomorrow: Creating the Schools of Tomorrow. McGraw-Hill Education (UK).
Duggan, J. R. Lindley, J. & McNicol, S. (2017). Near Future School: World building beyond a neoliberal present with participatory design fictions. Futures94, 15-23.
Facer, K. (2011). Learning futures: Education, technology and social change. Routledge.
Fraser, K. (2014). The future of learning and teaching in next generation learning spaces. In The Future of Learning and Teaching in Next Generation Learning Spaces (pp. xv-xxiv). Emerald Group Publishing Limited.
Fullan, M. & Scott, G. (2014). Education plus, new pedagogies for deep learning. Collaborative Impact SPC, Washington, DC
Gilbert, J. (2017). Back to the Future? Aims and Ends for Future-Oriented Science Education Policy–The New Zealand Context. Knowledge Cultures5(6), 74-95.
Gilbert, J. Bull, A. Stevens, S. & Giroux, M. (2015). On the edge: Shifting teachers’ paradigms for the future. Teaching and Learning Research Initiative Research Completed Report. Retrieved from http://www. tlri. org. nz/tlri-research/research-completed/school-sector/edge-shifting-teachers’-paradigms-future.
Given, L. M. (Ed.). (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Sage publications.
Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge.
Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researchers. Sage.
Harrison, A. & Hutton, L. (2013). Design for the changing educational landscape: Space, place and the future of learning. Routledge.
Heppell, S. Chapman, C. Millwood, R. Constable, M. & Furness, J. (2004). Building learning futures. England: Council for Architecture and the Built Environment (CABE).
Higgins, A. Heinz, M. McCauley, V. & Fleming, M. (2013). Creating the future of teacher education together: The role of emotionality in university-school partnership. Procedia-Social and Behavioral Sciences93, 1110-1115.
Hofstede Insights. (2019). Compare Countries. Retrieved from https://www.hofstede-insights.com
Joseph, S. & Nirmala, D. (2019). Professional Challenges Faced by Women School Counsellors-A Case Study Analysis. International Journal of Research in Social Sciences (UGC Journal Number-48887)9(2).
Kuivila, H. M., Mikkonen, K., Sjögren, T., Koivula, M., Koskimäki, M., Männistö, M., ... & Kääriäinen, M. (2020). Health science student teachers' perceptions of teacher competence: A qualitative study. Nurse education today84, 104210.
Leadbeater, C. (2011). Rethinking innovation in education: Opening up the debate. Centre for Strategic Education.
Lehtonen, A. (2012). Future thinking and learning in improvisation and a collaborative devised theatre project within primary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences45, 104-113.
Lim, M. H. (2015). How Singapore teachers in a pioneer ‘School of the Future’context ‘deal with’the process of integrating information and communication technology into the school curriculum. The Australian Educational Researcher42(1), 69-96.
Lupton, D. (2018). Towards design sociology. Sociology Compass12(1), e12546.
Morck, O. Thomsen, K. E. & Jorgensen, B. E. (2015). School of the Future: Deep energy renovation of the Hedegaards School in Denmark. Energy Procedia78, 3324-3329.
Munhall, P. (2012). Nursing research. Jones & Bartlett Learning.
Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. Qualitative social work1(3), 261-283.
Reynolds, W. L. (2010). Back to Ng, E. (2010). Building a national education system for the 21st century. Keynote address by Singapore’s Minister for Education and 2nd Minister for Defence at the. International Education Summit. the Future in Law Schools. Md. L. Rev. 70, 451.
Robinson, K. (2011). Out of our minds: Learning to be creative. Oxford, United Kingdom: Capstone.
Rutledge, J. G. (2016). Feeding the Future: School Lunch Programs as Global Social Policy. Rutgers University Press.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications.
Sullivan, D. (2018). Teachers’“transformational learning"? A case study of teachers’ views of knowledge as they participate in a collaborative think tank (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).

Taylor, H. and Hogenbirk, P. (eds.) (2003)Bookmark of the School of the Future. Kluwer, Chile.

Van Weert, T. (ed.) (2011) Information and communication technology in secondary educationa curriculum for schools. Updated 2000 version, UNESCO.

Walden, R. (2015). Schools for the Future. Design Proposals from Architectural Psychology. Göttingen. Springer Fachmedien Wiesbaden.

Watkins, C. Lodge, C. & Best, R. (Eds.). (2000). Tomorrow's schools: Towards integrity. Psychology Press.
Williams-Pierce, C. & Swartz, T. F. (2016). Learning by design: teacher pioneers. On the Horizon24(3), 268-279.
Wilmarth, S. (2010). Five socio-technology trends that change everything in learning and teaching. Curriculum21, 80-96.