دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 36، شهریور 1399، صفحه 1-196 
مدرسه‌ آینده در ایران: روش نظریه زمینه‌ای

صفحه 87-115

10.30465/scs.2020.5538

ناهید شریفی؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان


خودمردم نگاری رؤیای سخنرانی، زبان، مهاجرت

صفحه 167-191

10.30465/scs.2020.5540

امیلیا نرسیسیانس؛ ابوعلی ودادهیر؛ پروین قاسمی