شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن.

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

امروزه نقش انسان ها در توفیق تحقق اهداف سازمان ها و ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار محرز می باشد، هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل علمی جهت ارتقای آن است. روش تحقیق در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی از نوع پیمایشی است. از 1096 نفر جامعه آماری بخش کمی در سه سطح مدیران ارشد، میانی و اجرایی (مدارس) 285 نفر  نمونه، طبق جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده که در قالب روایی همگرا و پایایی با ضریب 881/0 تایید شد. داده­ها به صورت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. از 79 شاخص موجود 6 عامل اصلی و 13 مولفه شناسایی شد. در شرایط علی عامل هویت اجتماعی با ضریب(732/0) ،در مقوله محوری عامل مشارکت اجتماعی با ضریب (65/0) ، در شرایط زمینه ای عامل شبکه های اجتماعی با ضریب (694/0) ، در شرایط مداخله گر عامل آسیب های اجتماعی با ضریب (743/0) ، در راهبردها عامل آگاهی اجتماعی با ضریب (699/0) و در پیامدها عامل مسئولیت اجتماعی با ضریب (692/0) در سرمایه اجتماعی تاثیرگذارهستند.با توجه به نتایج مدل دارای ساختار مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the components of social capital in education in order to provide a model to promote it.

نویسندگان [English]

  • Nahid Semnani 1
  • Fariba Hanifi 2
  • Asghar Sharifi 2
1 PhD student in Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University, Roodehen Branch
2 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University, Roodehen Branch
چکیده [English]

Today, the role of human beings in achieving the goals of organizations and promoting social capital is very clear. The main purpose of this study is to identify the factors affecting the components of social capital in education in order to provide a scientific model for its promotion. The research method in the qualitative part is based on the data method and in the quantitative part is of the survey type. Out of 1096 members of the statistical community of the quantitative section in three levels of senior, middle and executive principals (schools), 285 people were selected according to Morgan table. The research tool was a researcher-made questionnaire that was confirmed in the form of convergent validity and reliability with a coefficient of 0.881. Data were analyzed descriptively and inferentially. Out of 79 available indicators, 6 main factors and 13 components were identified. In causal conditions, social identity factor with coefficient (0.732), in the central category, social participation factor with coefficient (0.65), in background conditions, social networks factor with coefficient (0.694), in intervening conditions, harm factor Social factors with a coefficient (0.743), in strategies, social awareness factor with a coefficient (0.699) and in consequences, social responsibility factor with a coefficient (0.692) are effective in social capital. According to the results, the model has a suitable structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Education
  • Mode
  • Factors
  • Staff
منابع
ایمانی، عبدالمجید؛ صالح نیا، منیره؛ محمدی، فاطمه. (1396) "بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی) ،" فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، دوره5، شماره 17 بهار 96، 112-133
بیات، بهرام؛ کامکار، مهدی؛ عنایتی، لطفعلی.(1396) "راهبردهای نقش سرمایه اجتماعی در تحکیم امنیت اجتماعی"، فصلنامه امنیت ملی، دوره7،شماره25، 149-176
دیهیم پور، مهدی، میانداری، کمال(1396) "بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعه سرمایه اجتماعی"،مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره4،شماره2،  تابستان96، 207-283
رهامی،روح الله،(1396) "امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی(شاخص های پیوند دهنده) "،مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره4،شماره2،تابستان96، 243-221
رضایی ، روح اله؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ صلاحی مقدم، نفیسه (1394) " بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز". فصلنامه علوم تروج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 11، شماره121،2-133.
عبدالشاه، محمد (1396) " رهبری اخلاقی و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی در سازمان های خدماتی دولتی ، مورد مطالعه سازمان ثبت اسناد و املاک تهران"، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره2، شماره245،2-264.
فیروزبخت، مژگان و تیرگر، آرام.( 1396) " سرمایه اجتماعی محل کار و سلامت عمومی" مجله آرگونومی، دوره5، شماره18،1-25.
محمدی،نعیما،ابراهیمی،مریم(1394) " بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی کارمندان اداره آموزش و پرورش شهر کرمان"، مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره 2،شماره4،زمستان547،96-564.
ناظم ،فتاح؛ صادقی،ام البنین،(1394) "ارائه الگوی ساختاری بهره وری براساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در آموزش و پرورش"، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره22، تابستان147،94-164.
حسن زاده ثمرین ،قلی زاده،تورج(1393) " بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی".مجله مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره1،شماره1،پاییز101،93-118.
خدادادکاشی، شعله.، گودرزی، محمود. (1393) " بررسی ابعاد و مدل سرمایه اجتماعی در سازمانهای ورزشی". مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره 4، زمستان 93، 11-23.
گیوریان،حسن،دیندار فرکوش،فیروز،(1390) "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثر بخشی معلمان،"فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،سال 5،شماره3،پاییز137،90-145 .
سرگزی،حسینعلی،خوش فر،غلامرضا،کریمف،موسی (1390) "تاثیر سرمایه اجتماعی  در فرهنگسازمانی در مراگز آموزش عالی دولتی و غیردولتی ایران (مورداستان گلستان) "فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی،پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال دوم،شماره1،تابستان 1390، 51-78
Alvarez EC.2017.Family social capital and health - a systematic review and redirection. Facultat de Ciències de la SalutBlanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain, 53, 60–72.
Bourdieu, P. (2001). The forms of capital. In J.G. Richardson (Ed), Handbook of theory and research for the sociology of peducation (pp. 241- 258). New York: Greenwood Press
Cloeman, J. S. (2008). Social capital in the creation of Human Capital AJS, vol 94, supplement.
Lee J.; (2008).“ Path toward democracy in south korea, social capital and democracy embedded in the citizens”; Asian Survey, Vol. 48, No. 4, 2008,.
Ellinger, A., Findley Musgrove, C., Ellinger, A., Bachrach, D., Elmadağ Baş, A., and Wang, Y. (2013). Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of Business Research, 66 (8), 124-133
Elena Carrillo -Alvareza,, Ester Villalonga-Olivesb,d, Jordi Riera-Romanic, Ichiro
Kawachid(2019).Development and validation of a questionnaire to measure family social Capital.
53(1–2), 173–184. journal homepage: www.elsevier.com/locate/ssmph. Contents lists available at ScienceDirect
EzioMicell &Alessia Mangialardo.)2016(. social capital and public policies for commons:bottom up processes in public real estate property valorization. University of Padua, university IUAV of Venice. 38, 22-29.
Fokoyama F ;(2015) Trust : The social virtues & the creation of prosperity ; New York :Free Press, 1995.
Goldberg, V.P. (1980)."Relational exchange: economics and complex contracts". American behavioral scientist, 23 (3), 337- 352.
Karhinaa,b, M. Erikssonc, M. Ghazinourd, N. Nga,(2019). What determines gender inequalities in social capital, 1(1): 36-45.

McPherson KE.2013. The association between family and community social capital and health risk behaviours in young people: an integrative review. Institute for Applied Health Research. 48(4). 355-368.

Nahapiet J., Ghoshal S.;(2017) “Social capital, intellectual capital & the organizational advantage”; Academy of Management Review ,Vol. 23, No. 2, 1998.
Olamide Oluwabusola Akintimehin , Anthony Abiodun Eniola , Oluwatobi Joseph Alabi ,Damilola Felix Eluyela , Wisdom Okere , Emmanuel Ozordi. (2019). Social capital and its effect on business performance in the Nigeria informal sector. 108, 499–514. journal homepage: www.heliyon.com
Ofori, D., and Sackey, J. (2010). Assessing social capital for organizational performance: Initial exploratory insights from Ghana. Journal Organizations and Markets in Emerging Economies, 1 (2), 71- 91.
Parsamehr, M. Eskandari fard, A. (2013). Social trust and its relationship with social participation in the study: Yazd, Social Science Quarterly, 62, 285-253. (In Persian)
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: the collapse and revival of American community, New York, London, Simon & Schuster.
Rezaee,A.shafizade,R.shogi,B.(2012).study the relationship between social capital and organizational Entrepreneurship . Entrepreneurship and Knowledged based business Administration Conference. 1(1): 36-45. (in Persian)
Sayyadi Golam Ali(2010).Study of Realationship between Social capital and organizational case study of Tehran university experts.M.A thesis, Tehran university. 23(1), 32–43. (In Persian)..