موضوعات = جامعه و تعلیم و تربیت
شکل گیری از خودبیگانگی شغلی و وابسته های آن در بین معلمان؛ مطالعه جامعه شناختی تجربه زیسته معلمان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

محمدرضا شیخ طاهری؛ سمیه سادات شفیعی؛ بهمن بابایی


بازخوانی هویت اجتماعی اعضای جماعت مذهبی "مکتب قرآن کردستان" از رهگذر سبک زندگی و مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

رشید احمدی فر؛ احمد غلامی


«پدیدارشناسی پویا و تحول معنایی در دین‌پژوهی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

قاسم پورحسن درزی؛ یزدان سهرابی فرد؛ عبدالله نصری


اساتید دانشگاه و دانشگاه ایده‌ال: پدیدارشناسی دانشگاه ایده‌ال در بین اساتید دانشگاه گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1402

پیمان توکلی؛ علی یعقوبی؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ سینا جهاندیده


بررسی پدیدارشناسانۀ حیوان‌آزاری در مراسم ورزاجنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

حسین صولتی؛ مرتضی بحرانی؛ سید خدایار مرتضوی


معنای فرهنگ در اندیشة روسو و کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

حسن نوری؛ یاسمن هشیار؛ بیژن عبدالکریمی


بررسی تطبیقی سیر تحول فرهنگ تملق و چاپلوسی در ایران؛ مطالعه موردی: دوره صفویه تا پهلوی اول، از منظر سفرنامه نویسان خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

احمد زنگنه؛ حبیب اله سعیدی نیا؛ الهام ملک زاده


ادوارد سعید و نظریه‌های پسا-کلونیال: امکان عبور از «مرکز» مبتنی بر مفهوم «عصیان اونتولوژیک»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

شبنم فرجی؛ سیدجواد میری


هویت چهل‌تکه ، پُست سکولاریسم و گفتمان پَسا ـ تجدد ( تحلیلی بر آرای داریوش شایگانِ متاخر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

دکتر مالک شجاعی جشوقانی


شناسایی و تبیین مؤلفه‌های ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

اعظم صمدی‌پور؛ نازنین بنی اسدی؛ اسماعیل کاوسی


فراتحلیل مطالعات جهانی نسل زد در سال 2023

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

10.30465/scs.2024.48587.2846

سعید هاشمی؛ اباذر اشتری؛ احسان رحمانی خلیلی


«تاریخی بودن» فهم از منظر شلایرماخر با توجّه به رویکرد هرمنوتیکی او

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402

مریم دربانیان؛ بیژن عبدالکریمی