جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیرات ارزش­های فرهنگی بر نگرش سیاسی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان با استفاده از الگوی ارزش­های بنیادین شوارتز می­باشد. در این راستا به منظور تبیین اهمیت جایگاه ارزش­های فرهنگی در توضیح نگرش­های اقتصادی و سیاسی، سعی شد تا میزان واریانس تبیین­شده نگرش سیاسی و اقتصادی توسط ارزش­های فرهنگی با متغیرهای جمعیت­شناختی مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا نتایج پژوهش که بر اساس حجم نمونه 346 بدست آمده است نشان می­دهد که اولا ارزش­های فرهنگی در مقایسه با متغیرهای جمعیت­شناختی قدرت تبیین­کنندگی بیشتری داشتند. ثانیا با تقسیم ارزش­های فرهنگی به 4 بعد آمادگی برای تغییر، حفاظت، خودافزایی و تعالی بر اساس نظریات شوراتز، نتایج نشان می­دهد که ارزش تعالی(شامل ارزش­های جهان­گرایی و خیرخواهی) باعث گرایش شهروندان به سمت تفکرات سوسیالیسم اقتصادی می­شود و افرادی که از ارزش­های تعالی ضعیف­تری برخوردار هستند عمدتا به سمت بازار آزاد در حوزه های اقتصادی گرایش پیدا می­کنند. از سوی دیگر یافته­ها در مورد نگرش­های سیاسی نشان می­دهد درحالی­که ارزش­های آمادگی برای تغییر، خودافزایی و تعالی افراد را به سمت گروه­های سیاسی دموکراتیک سوق می­دهد، اما ارزش حفاظت باعث گرایش افراد به گروه­های سیاسی محافظه­کار می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Values and Their Effects on Citizens’ Economic-Political Attitudes

نویسندگان [English]

  • mahmoudreza rahbarghazi 1
  • Seyyed Javad Emam Jomeh Zadeh 2
  • Susan Nourbakhsh 3
  • Mina Khaki 3

1 political science, isfahan university

چکیده [English]

Accordingly, in the present study, it has been tried that using the Schwartz theory of basic human values, the effects of cultural values can be investigated on citizens’ orientations towards right/left thoughts in economic domains and also Conservatism/Liberalism in political and social domains among citizens of Isfahan City. The results of the study indicated that individuals who have fewer and weaker transcendental values mostly move towards tendencies of free market in economic domains. In addition, findings indicate that the avoidance of expansive changes, control of threats, and efforts for coping with one’s own anxieties obviously cause the tendency towards conservative parties, but, when individuals’ anxiety about lives and fortunes of other humans, or even the environment increase, this issue causes that citizens tend towards more democratic parties. Finally, findings of the research indicate that cultural values can explain variations of right/left economic attitudes more than more than twice as demographic variables. In addition, these values can explain variations of sociocultural conservatism/liberalism about four times higher than the demographic variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcendence
  • self enhancement
  • conservation
  • openness to change
  • economic right/left
  • sociocultural conservatism/liberalism
1. ای. اچ. کار(1349) تاریخ چیست، ترجمه حسن کامشاد، انتشارات خوارزمی.
2. ورجاوند. پرویز(1368) پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، تهران، نشر انتشار.
3. Ballew, C. C., and Todorov, A. (2007). Predicting political elections from rapid and unreflective face judgments. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 104, 17948 –17953
4. Barnea, M., and Schwartz, S. H. (1998). Values and voting. Political Psychology, 19, 17–40.
5. Caprara, G. V., and Zimbardo, P. H. (2004). Personalizing politics: A congruency model of political
preferences. American Psychologist, 29, 581–594.
6. Delkhamosh, M. T. (2006). Iranian Student‘s Hierarchy of Values. Journal of Iranian Psychologists, 2(8), 299-318.
7. Evans. G, Heath. M, Lalljee. M. Measuring. (1996). Left-Right and Libertarian-Authoritarian Values in the British Electorate, The British Journal of Sociology, 47, 93-112
8. Feather, N. T. (1979). Value correlates of conservatism. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1617–1630
9. Ibrahimi, A. T. (1973). Déclaration du Ministre de l’Information et de la Culture à l’ouverture du seminaire. Algérie actualité, 384.
10. Knutsen, O. (1997). The partisan and the value-based component of the left-right self-placement:
A comparative study. International Political Science Review, 18, 191–225.
11. Lakoff, G. (2004). Don’t think of an elephant! Know your values and frame the debate: The essential guide for progressives. White River Junction, VT: Chelsea Green.
12. Miller, D. T. (1999). The norm of self-interest. American Psychologist, 54, 1053–1060.
13. Piurko. Y,  Schwartz. Sh and Davidov, E. (2011). Basic Personal Values and the Meaning of Left-Right Political Orientations in 20 Countries, Political Psychology, 32, 537-561.
14. Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
15. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, 25 (pp. 1–65). New York: Academic Press.
16. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances
and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, 25 (pp. 1–65). New York: Academic Press.
17. Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the content and structure of values? Journal of Social Issues, 50, 19–45.
18. Schwartz, S. H. (2003). Value orientations. European Social Survey Core Questionnaire Development, Chapter 07.
19. Schwartz, S. H. (2006). A theory of cultural value orientations: Explication and applications. Comparative Sociology, 5, 137–182.
20. Schwartz, S. H., Caprara, G. V., and Vecchione, M. (2010). Basic personal values, core political values and voting: A longitudinal analysis. Political Psychology, 31, 421–452.
21. Schwartz, S. H. (2005). Basic Human Values: Their Content and Structure across Cultures. Jerusalem. A. Tamayo & JB Porto (Eds.).