نویسنده = مصطفی مهرآیین
تحلیل پدیدارشناختی ادراک زندانیان جرایم خشن استان مازندران در موقعیت های خرده فرهنگ لات بازی

دوره 13، شماره 3، آبان 1401، صفحه 57-81

10.30465/scs.2022.40407.2530

سعید حیدری؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ مصطفی مهرآیین


تحول مفهوم سوژه و نسبت آن با امر اجتماعی در رویکرد کریستوا

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 141-166

10.30465/scs.2021.32488.2269

سودابه یوسفی فضل؛ مصطفی مهرآیین؛ منصور وثوقی


برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کُرد)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-106

10.30465/scs.2019.4200

اسحاق قیصریان؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ مصطفی مهرآیین؛ امیر ملکی