دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 49، آذر 1402 (پاییز ۱۴۰۲) 
شیوه زندگی زنان لرستان از منظر سیاحان، مستشاران نظامی و سیاسی

صفحه 131-172

10.30465/scs.2023.9130

مژگان هادی پور مرادی؛ مسعود ناری قمی؛ ساناز رهروی پوده؛ مریم قاسمی سیچانی