دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 50، اسفند 1402 (زمستان ۱۴۰۲) 
ارائه مدل چالش ها و فرصت های مدیریت عشق در سازمان های ایرانی

صفحه 27-54

10.30465/scs.2024.9138

مسعود حکیمی نیا؛ حمید رضا یزدانی؛ محمد میره ای؛ حسن زارعی متین