کلیدواژه‌ها = هویت ملی
پیش بینی هویت جهانی براساس هویت ملی، دینی و قومی در دانشجویان

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-24

10.30465/scs.2021.30688.2196

نسرین پاکوفته؛ صادق نصری؛ بیتا نصرالهی؛ نورعلی فرخی


طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 61-78

10.30465/scs.2022.33386.2306

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ الهام شفائی مقدم؛ علی فرهادیان آزانی


فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-21

10.30465/scs.2019.4077

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی


بررسی جامعه‌شناختی تأثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 55-81

باقر ساروخانی؛ محمد میرزایی ملکیان؛ زهره توکلی


باز تعریف هویت دوگانه ارامنه ایرانی در بستر جهانی شدن: مطالعه ارامنه محله وحیدیه تهران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 123-157

سید احمد عسکری؛ سعیده زاد قناری؛ علی قاسمی اردهانی


مقایسة هویت ملی و مذهبی در افراد معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 107-119

سید‌سلمان علوی؛ فرشته جنتی‌فرد؛ محمد‌رضا مرآثی