جامعه پژوهی فرهنگی

1. فرهنگ بهره‌وری کار: مطالعة عوامل مؤثر بر رضایت شغلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم اقتصادی

فریبا زمانی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 1-31

چکیده
  بهره‌وری و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که باید در توسعة جامعة صنعتی مورد توجه دقیق قرار گیرند. زیرا، مطالعه و بررسی تاریخچة توسعه و تحولِ جوامع صنعتی نشان می‌دهد که نیروی ‌انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیلِ جوامع سنتی به جوامع صنعتی، تأثیر انکارناپذیری داشته است. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع، گروهی از فارغ‌التحصیلان علوم ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر میزان سرمایة فرهنگی در میزان احساس شادی زنان جوان (15 - 24 ساله) در شهر اصفهان

مصطفی اقلیما؛ اعظم ابراهیم نجف‌آبادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-24

چکیده
  شادی علت بسیاری از تفکرات و رفتارهای تکامل‌زاست و شاد‌بودن هنری است که از عوارض موجود عصر صنعتی می‌کاهد، اما از دیدگاه علمی و آکادمیک کمتر بدان توجه شده است. این‌که شادی چیست، چه مفهومی دارد، کدام شخص را شاد بنامیم و چه شخصی را غمگین و افسرده (ناشاد)، آیا شادی متغیری است تک‌بعدی یا چند‌بعدی، همگی، نیازمند مطالعة دقیق و ...  بیشتر

3. سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران

تقی آزاد‌ارمکی؛ محمدحسین شریفی ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-34

چکیده
  تحولات اجتماعی سال‌های اخیر در ایران، به‌تدریج، ابعاد متفاوتی به خود گرفته‌‌اند و نه‌تنها ارزش‌ها که رفتارهای افراد را مشمول تغییر قرار داده‌‌اند. یکی از این تغییرات در حوزة روابط جنسی پیش از ازدواج و در مناسبات با جنس مخالف روی داده است. نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌‌دهد که روابط جنسی پیش از ازدواج، در سال‌های ...  بیشتر

4. اعتماد اجتماعی، رهاورد هنجارهای دینی و ارزش‌های اخلاقی (جامعة آماری: استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

افسانه ادریسی؛ احسان رحمانی خلیلی؛ سیده نرگس حسینی امین

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 1-23

چکیده
  در دنیای معاصر بسیاری معتقدند که اعتماد با ارزش‌های مشترک گروه‌ها ارتباط دارد و به اعتماد اجتماعی و نقش آن در انسجام جامعه با رویکرد فرهنگ‌گرایانه پرداخته می‌شود. در این مقاله در پی آن‌ایم که آیا دین‌داری و مقبولیت اجتماعی و رعایت اخلاقیات، در حکم ارزش‌های مشترک جامعه، تبیین‌کنندة اعتماد اجتماعی‌اند؟ رویکرد ...  بیشتر

5. امنیت فرهنگ و راهبردهای کلان آن در حوزة مدیریت فرهنگی

فاطمه براتلو

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-25

چکیده
  با توجه به این واقعیت که همة علوم و معارف بشری همواره برداشتی کلی از مفهوم امنیت دارند، موضوع این مقاله بحث دربارة مفهوم امنیت در حوزة مدیریت فرهنگی است. از این رو ابتدا مفهوم امنیتِ فرهنگ، با رویکردی ترکیبی و استفاده از نظریه‌‌های فرهنگی و نظریه‌‌های امنیتی، بررسی و سپس روابط و نسبت‌‌های میان فرهنگ، هویت، و امنیت با ...  بیشتر

6. رابطة بلندپروازی غیر عقلانی و گرایش به اعتیاد

علی انتظاری؛ راضیه ساروق فراهان

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-21

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی تأثیر بلندپروازی غیر عقلانی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد می‌‌پردازد. این پژوهش که به نوبة خود آزمون یک نوآوری نظری است به روش پیمایشی و با حجم نمونة 218 نفر شامل 168 نفر مراجعه‌‌کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد و 50 نفر گروه کنترل اجرا شده است. نتایج این مطالعه حاکی ...  بیشتر

7. رابطة بین مؤلفه های هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران

محمد بهشتیان

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-19

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران است. جامعة آماری این تحقیق شامل همة دانش‌آموزان دبیرستانی تهران در سال تحصیلی 1391 - 1392 و شامل 972 نفر است که به ترتیب زیر انتخاب شده‌اند. نخست، از بین مناطق 22 گانة شهر تهران (مناطق شهرداری تهران) از هر منطقه 4 دبیرستان (2 غیر دولتی (یک دخترانه ...  بیشتر

8. موانع تحرک اجتماعی و تأثیرات آن در تحرک شغلیِ کارکنان سازمان‌های دولتی و پیامدهای آن

حمید تنکابنی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-23

چکیده
  امکان گذار آزادانة افراد و گروه‌‌ها از منزلتی به منزلتی دیگر در جامعه، که دانشمندان حوزة علوم اجتماعی آن را «تحرک اجتماعی» نامیده‌اند، و امکان ارتقای کارکنان سازمان‌‌ها و نهادها به موقعیت، مرتبه، و منصب بالاتر، که اندیشمندان حوزة دانش مدیریت آن را «تحرک شغلی» تلقی کرده‌‌اند، همواره در جامعه و سازمان‌‌های دولتی با ...  بیشتر

9. بررسی شکاف نسلی و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: دانش‌آموزان دورة متوسطة شهرستان سراب

آرمان احمدی؛ پویان احیایی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-27

چکیده
  شکاف نسلی، اگر چه امروزه بیشتر نمایان است، پدیده‌ای کهن و جزئی از زندگی بشر بوده است. از زمانی که انسان‌ها در تعاملات خود شیوه‌های گوناگونی اتخاذ کردند و ارتباطات اجتماعی به صورت گسترده‌ای برقرار شد، تفاوت در درونی‌کردن ارزش‌ها و هنجارها موجب جامعه‌پذیری ناهمسان شد و شکاف نسلی پدید آمد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شکاف نسلی ...  بیشتر

10. فرهنگ نقد و گفت‌وگوی صاحب‌نظران علوم انسانی ایران در مطبوعات تحلیل نقدها و گفت‌وگوهای انتقادی منتشره در مطبوعات تخصصی علوم انسانی از سال 1385 تا 1391

علی انتظاری؛ عاطفه آقایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-32

چکیده
  هدف از این پژوهش بیان ویژگی‌های فرهنگ نقد و گفت‌وگو میان صاحب‌نظران علوم انسانی ایران است. این تحقیق از نوع تحقیقات کمی، توصیفی، و تفسیری است و در آن از روش اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده ‌است. جمعیت آماری این پژوهش کلیۀ نقدها، گفت‌وگوها، نامه‌ها، و جوابیه‌های انتقادی منتشرشده در نشریات تخصصی علوم انسانی از سال 1385 تا 1391 ...  بیشتر

11. اینترنت، هویت، و زندگی روزمرۀ دانش‌جویان دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی رامسر

اسداله بابایی‌فرد؛ خدیجه شرقی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-36

چکیده
  امروزه، به علت گسترش حضور اینترنت در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، بخش مهمی از زندگی روزمرۀ دانش‌جویان با اینترنت پیوند یافته است. این پژوهش بر پایۀ این پیش‌فرض استوار بوده است که دانش‌جویان در فرایند زندگی تحصیلی‌شان به شکل ‌بخشیدن و تقویت ابعاد هویتی خود می‌پردازند. روش انجام این پژوهش روش «مردم‌نگاری» بوده است. در این ...  بیشتر

12. تحلیل جامعه‌شناختی شکاف نسلی در ایران

پروانه دانش؛ زهرا ذاکری نصرآبادی؛ عظیمه سادات عبداللهی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-30

چکیده
  دربارة پدیدة «اختلاف نسلی» صاحب‌نظران با یک‌دیگر اختلاف نظر دارند، اما در جوامعی هم‌چون ایران، که تغییرات ساختاری و ارزشی وسیعی را تجربه می‌کند، نبود مدیریت صحیحِ تضادهای حاصل از این تغییرات در بخش‌های مختلف جامعه به طور بالقوه زمینه را برای بروز مسئلة «شکاف نسلی» و در شدیدترین حالت «گسستگی بین نسل‌ها» و بحران ...  بیشتر

13. نگاهی به خودشرق‌شناسی در ایران مدرن بررسی کتاب خلقیات ما ایرانیان اثر سیدمحمدعلی جمال‌زاده

محمدرضا جوادی یگانه؛ آرمین امیر

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  سیدمحمدعلی جمال‌‌زاده یکی از سه بنیان‌‌گذار اصلی ادبیات داستانی معاصر فارسی به شمار می‌رود. با این حال، وی بخشی از شهرت خود را مدیون کتابی است به نام خلقیات ما ایرانیان که در سال 1345 به چاپ رسیده است.[i] در این کتاب، جمال‌‌زاده به مثابۀ طبیب در پی شناخت درد جامعۀ ایران است؛ دردی که مانع ترقی و علت‌‌العلل عقب‌‌ماندگی ما بوده است. ...  بیشتر

14. ارزیابی و نقد مسئلۀ کشف حجاب از منظر رابطۀ قدرت و سیاست‌های فرهنگی(1320-1305ش)

محمدامیر احمدزاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  هدف اصلی در تحقیق پیش‌ رو تبیین چگونگی تشخیص رابطۀ علمی بین «تأثیر نظام قدرت و سیاست‌های اجرایی آن» بر تحول فرهنگ حجاب زنان دورۀ پهلوی اول است. دستاورد تحقیق حاضر نشان می‌‌دهد که مسئلۀ کشف حجاب دوره اوّل پهلوی در نسبت بین قدرت ـ جنسیت، باید اقدامی از سوی نظام قدرت برای تغییر بسترهای فرهنگی، در قالب برنامه‌ها و اهداف توسعه، ...  بیشتر

15. سهم سیاست‌های فرهنگی – اجتماعی در سیاستهای کلی نظام، اسناد بالادستی و قوانین برنامه در ج.ا.ا

اشرف بروجردی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-19

چکیده
   از شاخصهای جوامع توسعه یافته برخورداری از برنامه‌ای کلان برای اداره کشور است که  بر اساس باورهای مدیران و سیاستگذاران ، استانداردهای علمی و پذیرفته شده جهانی، ظرفیتهای کشور و امکانات سرزمینی برای رسیدن به شرایط مناسب زیستی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل می‌گیرد. تحولات سریع در حوزه مسائل اجتماعی و به تبع آن تغییر ارزشها ...  بیشتر

16. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی به هنجارهای اخلاق اقتصادی نیم قرن اخیر در بازار بزرگ تهران

مژگان حسینی قمی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  با توجه به اهمیت بازار و نقش هنجارها و ارزش­ها در کنترل آن در تحقیق حاضر به بررسی برخی متغیرهای اجتماعی موثر بر هنجارهای اخلاق اقتصادی بازار پرداختیم. براین اساس از طریق پیمایش تعدادی نمونه از بازاریان تهران به صورت تصادف انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. امروزه فرد گرایی خودخواهانه و عقلانیت ابزاری در بازار تهران افزایش و در مقابل ...  بیشتر

17. عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  در جوامع امروزی، مد نقش یک رسانه را دارد و در میان برخی از مردم به ویژه جوانان، به ابزاری برای انتقال پیام خود به جامعه تبدیل شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه­ی آماری این تحقیق جوانان شهر یزد بوده است. تعداد نمونه 358 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به­دست آمد ...  بیشتر

18. بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ظاهری و دموگرافیک)زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های آنها در ازدواج اول

محمد بهشتیان

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-17

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های ازدواج اول آنها می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه زوج هایی است که در شهر تهران در سال 1394 قصد ازدواج دوم داشته اند و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد و نمونه شامل 50 زوج در شرف ازدواج درسال 1394 می باشد که به مراکز مشاوره محقق مراجعه ...  بیشتر

19. بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران: یک مطالعۀ میان استانی

ابراهیم التجائی؛ مینا عزیززاده

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-18

چکیده
  تغییرات صورت گرفته در حوزۀ ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعۀ اقتصادی- اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر سن ازدواج در استان‌های مختلف کشور است. این عوامل عمدتاً عبارتند از: بیکاری، ...  بیشتر

20. تحلیل جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرایم جوانان (مطالعه موردی:زندان مرکزی سنندج)

سینا احمدی؛ رحمت شمسی؛ بختیار احمدی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  سرمایۀ اجتماعی با تأمین نوعی امنیت معنایی برای افراد که به­واسطه  معنادهی سنت­ها، ارزش­ها و قواعد در زندگی افراد در جامعه حاصل می­آید، افراد جامعه را از گرفتارآمدن در دامن ناهنجاری‌ها و انحرافات و جرایم ، به‌مثابه مظاهر ناامنی اجتماعی و مشارکت منفی در جامعه به دور می­دارد.هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه ...  بیشتر

21. چالش‌ها و رهیافت‌های توسعه گردشگری ادبی در ایران

ناصر بیات؛ علیرضا اسدی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  امروزه مطالعات میان‌رشته‌ای از اهمیت بسزایی در بسیاری از شاخه‌های علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برخوردار است. پژوهش درباره گردشگری فرهنگی و زیرشاخه‌های آن همچون گردشگری ادبی نیز از حوزه‌های مطالعاتی میان‌رشته‌‌ای است، بویژه در حوزه رشته‌های ادبیات، جغرافیا و مطالعات فرهنگی. علی‌رغم غنای ادبیات و میراث ادبی ایران ...  بیشتر

22. تأثیر عوامل فرهنگی در باروری زنان 15- 49‌ساله منطقه 12 تهران

علی پژهان؛ آنیتا کمالی ها

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  باروری به‌منزلة پدیده‌ای زیستی تحت تأثیر عوامل، وضعیت‌ها، و زمینه‌هایی است که فرهنگ یکی از آن‌هاست. فرهنگ نیرویی اساسی در پویایی جمعیت انسانی محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر توصیفی ژرف از تأثیر عوامل فرهنگی در باروری زنان 15-49‌سالة منطقة 12 تهران ارائه می‌دهیم. پرسش اصلی این پژوهش را بر همین مبنا، یعنی «تأثیر عوامل فرهنگی در باروری ...  بیشتر

23. رسانه، ابزاری برای دسته بندی نسلها در ایران

فروزنده جعفرزاده پور

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-17

چکیده
  عوامل متفاوتی ابژه های یک نسل را ساخته و می توان از چنین شاخص هایی برای بررسی تغییرات و ایجاد تمایز در بین نسلها بهره برد. مطالعات انجام شده در حوزه نسلها را می توان به دو دسته کلان تقسیم نمود. مطالعاتی که به ترسیم ویژگی های یک نسل و یا نسلهای مختلف پرداخته اند و در پی تفسیر علل تفاوت کنش های اجتماعی در نسلهای مختلف بوده اند و دسته دیگر ...  بیشتر

24. درک دلالت‌های اجتماعی ـ فرهنگی توصیه‌های غذایی دورة بارداری و پس‌از آن (مطالعه‌ای مردم‌نگارانه بین زنان و خانواده‌های سیستانی)

محمدعثمان حسین بر؛ بهروز روستاخیز

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-24

چکیده
  بارداری، زایمان و آنچه که به موقعیت مادری ختم می­گردد، با مجموعه­ای از عوامل، عناصر و پدیده­ها معنی می­یابد؛ یکی از این موارد، بایدها یا نبایدهای غذایی است که فرد موظف به رعایت آن­ها می­گردد. توصیه­های مزبور را باید توصیه­های یک فرهنگ دانست؛ فرهنگی که در این معنی، خود را در تهیه و مصرف مجموعه­ای از خوراکی­ها باز می­نماید. ...  بیشتر

25. بازشناسی و تحلیل تغییرات و تحولات اجتماعی- فرهنگی فضاهای عمومی شهری تهران امروز

بهاران تنکابنی؛ پویان شهابیان؛ آتوسا مدیری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-24

چکیده
  فضاهای عمومی شهری را می­توان مهم­ترین بستر شکل­گیری ارتباطات اجتماعی انسان­ها و برآورده شدن بسیاری از نیازهای جوامع شهری دانست. امروزه این فضاها دچار تغییرات و تحولات گسترده­ای شده­اند که سبب شده تا حد زیادی از ماهیت اولیه خود فاصله گیرند و نتوانند آن­گونه که باید پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند. با توجه به این­که از ...  بیشتر