دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دربارة پدیدارهای فلسفی-تاریخی دانشگاه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.30465/scs.2023.43114.2624

فلورا عسکری زاده؛ احسان پویافر


مطالعه تطبیقی چالش های نظام اداری در رسیدگی به تخلفات اداری با رویکردی فرهنگی- اجتماعی در ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.30465/scs.2023.46209.2757

علی فقیه حبیبی؛ وجیهه محسنی؛ معتز موفق خلیل


مطالبات و ویژگی های جنبش های سیاسی، اجتماعی زنان دردوره انقلاب مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

فائزه توکلی؛ علی بیگدلی؛ نعمت احمدی نسب


موسیقی به‌مثابه امکان گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

کامیار پورعالی؛ بیژن عبدالکریمی؛ شهلا اسلامی


آیین در پیش از تاریخِ آسیای غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

شاهین آریامنش


شکل گیری از خودبیگانگی شغلی و وابسته های آن در بین معلمان؛ مطالعه جامعه شناختی تجربه زیسته معلمان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

محمدرضا شیخ طاهری؛ سمیه سادات شفیعی؛ بهمن بابایی


«تاریخی بودن» فهم از منظر شلایرماخر با توجّه به رویکرد هرمنوتیکی او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

مریم دربانیان؛ بیژن عبدالکریمی


خوانش انتقادی نیچه از بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

سید علیرضا رضوی زاده


بازخوانی هویت اجتماعی اعضای جماعت مذهبی "مکتب قرآن کردستان" از رهگذر سبک زندگی و مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

رشید احمدی فر؛ احمد غلامی


«پدیدارشناسی پویا و تحول معنایی در دین‌پژوهی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

قاسم پورحسن درزی؛ یزدان سهرابی فرد؛ عبدالله نصری


بررسی جامعه‌شناختی سیمای زن ارمنی در ادبیات منثور ایران با رویکرد ایماگولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

اوسانا باغومیان؛ علیرضا امامی


تحلیل جامعه‌شناختی از بایسته‌های حکومت در وضع و اجرای اثربخش قوانین؛ با استفاده از روش تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

مهدی نصیری؛ علی سلیمی؛ صادق مشکاتی


صورت‌بندی نگرش‌منسیوس(Mencius ) در اخلاق‌سیاسی کارگزارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

علی آقاجانی


تخیل به مثابه زبان مشترک علوم انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1402

10.30465/scs.2024.9300

محمدعلی فتح الهی


اساتید دانشگاه و دانشگاه ایده‌ال: پدیدارشناسی دانشگاه ایده‌ال در بین اساتید دانشگاه گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1402

پیمان توکلی؛ علی یعقوبی؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ سینا جهاندیده


بازخوانی جامعه شناختی سوبژکتیویسم و فروبستگی به ساحت قدس در دین‌شناسی عبدالکریم سروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1402

خدیجه کاردوست فینی؛ بیژن عبدالکریمی؛ احسان قدرت اللهی


بررسی پدیدارشناسانۀ حیوان‌آزاری در مراسم ورزاجنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

مرتضی بحرانی؛ حسین صولتی


فهم پدیدۀ نوگروی دینی در بین دختران (مورد مطالعه: دختران منطقۀ 4 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

معصومه کمالی؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


پیش‌بینی‌پذیریِ‌ بروز رفتارهای پرخطر و مجرمانه بزهکاران کانون اصلاح و تربیت شهر تهران؛ با تأکید بر نقش رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

داود مهرابی؛ سپیده میرمجیدی


معنای فرهنگ در اندیشة روسو و کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

حسن نوری؛ یاسمن هشیار؛ بیژن عبدالکریمی


تحولات مفهومی آرمان‌شهر در جامعه‌شنا‌‌سی معاصر با تأکید بر رویکرد نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

سید محسن میرسندسی؛ علی یوسفی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله؛ سهیلا پیروزفر


تأملی در چشم‌اندازهای آرمان‌شهری در اندیشه بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

سید محسن میرسندسی؛ علی یوسفی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله؛ سهیلا پیروزفر