جامعه پژوهی فرهنگی

تولید فضا و ضرباهنگ‌کاوی فضای شهری تهران: رهیافت هانری لوفور

نیلوفر باغبان مشیری؛ عباس کاظمی؛ کامران ربیعی؛ زهرا احمدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2022.41389.2568

چکیده
  واقعیت زندگی‌روزمره و ضرباهنگ‌های درهم‌تنیده آن رابطه‌ای متقابل با فرایند تولید فضای شهر و قدرت‌های دخیل در آن دارد. پژوهش حاضر تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد که ضرباهنگ زندگی‌روزمره در شهر تهران چگونه تجربه می‌شود و این ضرباهنگ با تولید فضای شهری چه رابطه‌ای دارد. با استفاده از روش ضرباهنگ‌کاوی و مردم‌نگاری و رفت‌وبرگشتی ...  بیشتر